Bataljonsprest Artilleribataljonen

Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK), Forsvaret

Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK) organiserer tros- og livssynstjenesten ved alle landets militære
avdelinger. I korpset tjenestegjør for tiden i overkant av 50 sertifiserte fagpersoner fra Den norske kirke,
og andre tros- og livssynssamfunn. Personellet utfører tros- og livssynsbetjening i henhold til egen
sertifisering, legger til rette for annen tros- og livssynsutøvelse, underviser i etikk, og gir råd i religiøse,
etiske og moralske spørsmål. FTLK er senter for Pastoralklinisk utdanning (PKU).

Artilleribataljonens oppdrag er å utdanne soldater og mannskaper til Brigade Nord. Avdelingen gir ildstøtte til landoperasjoner og samvirker med andre avdelinger i brigaden. Avdelingen har nasjonal beredskap for krisehåndtering og skal levere enkeltoffiserer, elementer og avdelinger til operasjoner i utlandet.
Artilleribataljonen er lokalisert i Setermoen leir som er landets største hærgarnison. Leiren ligger i Bardu kommune, med litt over 4000 innbyggere og er en del av Troms og Finnmark fylke. Kommunen er en innlandskommune og er sammen med Karasjok og Kautokeino de eneste kommunene i Troms og Finnmark uten kystlinje. På grunn av sine store utmarks- og fjellområder er kommunen betegnet som en villmarkskommune. Ved Altevatnet ligger et av de største hytteområdene i Troms og Finnmark og området er attraktivt for reiseliv og turisme. Innenfor en 2 timers kjøretur med bil når man Tromsø, Harstad, Narvik og Finnsnes. Det er ca 25 km til Bardufoss flyplass med direkteruter til Oslo.

   

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgave:

 • Koordinere, tilrettelegge og gjennomføre tros- og livssynsbetjeningen ved avdelingen, herunder utvikle og øve planverk innen fagområdet. 
 • Rådgivning til avdelingssjefer innenfor etikk, moral og sjelesorg.
 • Planlegge og gjennomføre undervisning av vernepliktige mannskaper innenfor etiske fag.
 • Delta i ulike råd, utvalg og prosjektarbeider med fokus på tros- og livssynsbetjening.
 • Holde kontakt med lokale tros- og livssynsmiljø i umiddelbar nærhet til tjenestestedet.
 • Oppfølging av lokal kirke/ kapell/stillerom/flerbruksrom.

 

Ansvarsområde:

 • Nærmeste foresatte for bataljonspresten er Brigadepresten
 • Bataljonspresten utfører også feltpresttjeneste/tilsvarende for andre militære avdelinger i området og inngår i gudstjenesteturnus/tilsvarende.

Kvalifikasjoner

Må krav:

 • Cand. theol/tilsvarende
 • Praktisk teologisk seminar/tilsvarende
 • Godkjent medisinsk seleksjon med tanke på medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner, B1 begrenset skikket stab/basetjeneste, høyrisikoområde
 • Godkjent fysisk test
 • Det er krav til gjennomføring og bestått SKMT-kurs og fagkurs for tros- og livssynspersonell i løpet av første tjenesteår
 • Den som ansettes må kunne autoriseres i et registrert tros- /livssynssamfunn
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG
 • Den som ansettes må innordne seg eventuelle organisasjonsmessige endringer i Forsvaret
 • Attester og vitnemål må legges ved søknaden

 

Ønskelige krav:

 • Erfaring som feltprest/tilsvarende
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner (CE) som feltprest/tilsvarende
 • Pastoralklinisk utdanning
 • Erfaring som menighets- organisasjons- eller institusjonsprest/tilsvarende

 

Norsk statsborgerskap
Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Høy arbeidskapasitet
 • Initiativrik, kreativ og fleksibel
 • Administrativt ryddig
 • Egenledelse og teamkompetanse

Vi tilbyr

 • Et spennende miljø og faglige utfordringer
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og
  utfordringer samt fleksibel arbeidstid
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden
 • Grad som kaptein/kapteinløytnant
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ i lønnstrinn 68 – 71, pt. kr 618.600 – kr 658.300 brutto pr år.
 • I tillegg kommer noe aktivitetsbasert godtgjørelse for bl.a. øvelser og uregelmessig arbeidstid.
 • Det trekkes pliktig 2 % av lønnen til Statens pensjonskasse
 • Tidsbegrensning på 3-8 år på stillingen

Tidsbegrensning på stillinger er et virkemiddel Forsvaret som arbeidsgiver benytter for å sikre ønsket kompetanseflyt internt i organisasjonen. Innen utløp av tidsbegrensning er det forventet at den ansatte søker samme, eller en annen stilling internt i etaten. Arbeidsgiver vil ivareta militært tilsatte etter tidsbegrensningens utløp i en passende stilling frem til man konkurrerer seg til en fast disponering i forbindelse med internt/ ekstern utlysning.


Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato snarest.
Arbeidsgiver Forsvaret
Kategori Ledelse innen misjon/teologi/bistand
Arbeidssted Infanterileiren, 9360 Bardu
Publisert 2021-05-12
Søknadsfrist 2021-05-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Forsvaret
Postboks 800
2617 Lillehammer
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger