Sokneprest i Nesseby sokn

Indre Finnmark prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig stilling som sokneprest i Nesseby sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
Stillingen har Unjárga/Nesseby og Tana/Deatnu sokn som særskilte tjenestesteder. Indre Finnmark er tjenestedistrikt.

Nesseby sokn består av én kommune, Unjárga/Nesseby. Kommunen har ca 880 innbyggere. Soknet ligger innerst i Varangerfjorden og har rike muligheter til friluftsliv. Det er gode veiforbindelser innen fylket og til Finland. Nærmeste flyplass er Vadsø, 50 km unna. Det er barnehage og grunnskole i Varangerbotn. Nærmeste allmennfaglige videregående skole er i Vadsø. 

Hovednæringene i kommunen er jordbruk, fiske og reindrift. Samisk språk står sterkt i hverdagen.
Kommunen er mangfoldig med en flerkulturell befolking og et aktivt kulturliv med som har mange tilbud. Kommunen er et senter for sjøsamisk kultur, med blant annet Várjjat Sámi Musea/Varanger samiske museum. Menigheten fremmer visjonen om at kirken inntar sin naturlige rolle som kulturbærer og aktør i lokalsamfunnet

Soknepresten og kirkevergen (60% stilling) i Nesseby har kontor på menighetshuset i Varangerbotn. Kirkevergen er også kirketjener og organist. Det er diakon som tjenestegjør både i Nesseby og Tana sokn og det er felles kateket og samisk kirketolk. I tillegg er det en kirkegårdsarbeider (20%).

Soknepresten i Nesseby må påregne at vel halvparten av tjenestetiden utføres i Tana.

I Nesseby sokn var det i 2019 ingen dåp (Tana 22), 3 konfirmerte (Tana 21), 9 gravferder (Tana 35), 29 gudstjenester (Tana 83). Det er noen få gudstjenester i bedehus og helsesenter.
Blant menighetens utfordringer er å involvere flere barn, unge og deres familier. Menighetsrådet ønsker at den nye soknepresten går aktivt inn i dette arbeidet. Det er satt i gang strategiarbeid for menighets- og gudstjenesteutvikling. Soknepresten får en viktig rolle inn i dette.
Mer om menigheten på www.nessebymenighet.no

I Nesseby er det to kirker, Nesseby og Karlebotn. Gudstjenester holdes også i menighetshuset i Varangerbotn. Tana menighet har 7 kirker, hvorav 5 med regelmessige gudstjenester.

Samisk kirkeliv er i stadig utvikling. Størstedelen av befolkningen er tospråklig, samisk og norsk. Begge språk benyttes i gudstjenesten. Menighetens arbeidet tar utgangspunkt i strategiplanen for samisk kirkeliv. Det brukes både norsk og samisk salmebok, samt deler av samisk liturgi. Kirketolken er språklig konsulent for presten. Prekenen blir tolket til samisk.

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/plandokumenter/strategiplan-for-samisk-kirkeliv/ Unjárga/Nesseby sokn ligger innenfor det samiske forvaltningsområdet og det er et godt samarbeid med Samisk kirkeråd. Prester uten kjennskap til nordsamisk vil få opplæring i nordsamisk språk. Det kreves også at presten tar et kurs på Samisk høgskole om "Tro og livssyn i Sápmi". Permisjon med lønn gis til dette formålet.

Vi søker etter en prest som vil vektlegge samisk tradisjon, sjelesorg og forkynnelse og har interesser for flerkultur og flerspråklighet. Liturgien i gudstjenesten er i hovedsak på samisk, mens en kirketolk tolker prekenen til samisk.

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.  

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet. Eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.teol.
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • I forvaltningsområdet for samelovens språkregler, vil det være et krav om å tilegne seg kompetanse om samisk språk og kultur. Arbeidsgiver forplikter seg på å gi tilbud
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil
Personlige egenskaper
 • Gode lederegenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer. Pensjonsinnskudd
 • En OVF-bolig i Varangerbotn står til disposisjon for soknepresten
 • Nesseby ligger i forvaltningsområdet for samisk språk. Den som blir tilsatt må være villig til å ta språkkurs slik at gudstjenester og kirkelige handlinger kan forrettes på samisk. Det blir gitt permisjon til samiskopplæring med full lønn og stipend. 
  Den som blir tilsatt må være villig til å ta et kurs på Samisk høgskole om "Tro og livssyn i Sápmi".
 • Mulighet til å søke om tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge.
 • Nytilsatte får tilbud om veiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud
 • Nesseby omfattes av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark, dvs. spesielle skatteregler og nedskrivning av studielån. Se www.tiltakssonen.no for å finne ut hvilke regler som gjelder.
 • Nytilsatte gis arbeidsveiledning
 • Bindingstid:
  Dersom den som tilsettes i stillingen ønsker å inngå avtale om bindingstid utbetales følgende tillegg:
  kr 40.000,- ved 12 mnd bindingstid
  kr 80.000,- ved 24 mnd bindingstid

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nesseby, 9820
Publisert 2021-05-18
Søknadsfrist 2021-06-08
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger