Sokneprest i Dyrøy sokn

Senja prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig stilling som sokneprest i Dyrøy sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.

Stillingen har Dyrøy sokn og Sørreisa sokn som særskilte tjenestesteder, med Dyrøy sokn som primærområde og Senja prosti som tjenestedistrikt. 

Dyrøy menighet søker en kulturåpen, kontaktskapende, jordnær prest som kan trives med å arbeide nært folket i et mindre bygdesamfunn. Menigheten er aktiv i lokalsamfunnet og søker å engasjere både barn, unge og voksne. Presten vil oppdage at folk lar seg engasjere i menighet og lokalsamfunn. Arbeid blant barn og unge er en viktig del av menighetens og prestens hverdag. Vi gjør oppmerksom på at det er utlyst en 3-årig 50 % prosjektstilling med fokus på arbeid blant barn og unge i et samarbeid mellom Dyrøy menighet og Dyrøy kommune, med søknadsfrist 1/5-2021.

 

Dyrøy sokn faller sammen med Dyrøy kommune. Kommunesenteret Brøstadbotn ligger 45 km sør for Finnsnes som er nærmeste by. Folketallet er 1 063 pr. 1/1 2021. Dyrøys plassering «midt i leia» i Midt-Troms gir gode muligheter for samhandling i et større område. Det er gode oppvekstsvilkår i Dyrøy med full barnehagedekning, skole med stor lærertetthet og fine uterom, basseng og idrettshall. Lokalsamfunnet har mange møteplasser og stor frivillig aktivitet i lag og foreninger. I kommunen satses det på gode kultur- og fritidstilbud for å øke livskvaliteten og styrke folkehelsa.

Dyrøy har flere bedrifter som gir arbeidsplasser til sine innbyggere bl.a. Dyrøymat, Demas og Astafjord vekst. Dyrøy er også en havbrukskommune med flere settefiskanlegg i fjordene. Dyrøy har vakker natur med Dyrøya som en «perle» midt mellom to fjorder. Mange tilbringer sin fritid på sine hytter på Dyrøya.

I Dyrøy sokn er det forordnet 42 gudstjenester. I 2020 var det 12 dåp, 10 konfirmanter, ingen vielser og 22 gravferder. Arbeidet blant barn og unge drives ut fra godkjent trosopplæringsplan. I Dyrøy sokn drives det barnegospelkor. Menigheten har også samtalefellesskap for voksne, andakter på omsorgssenteret og jevnlige formiddagstreff.

Dyrøy sokn har to kirker. På Dyrøya ligger Dyrøy kirke fra 1880 og i kommunesenteret ligger Brøstad kirke fra 1937, utvidet og totalrenovert i 1987 til en tjenlig arbeidskirke. I tillegg er det jevnlige gudstjenester på to bedehus og på omsorgssenteret. Kirkebygg og kirkegårder er velstelte.

Soknet betjenes for tiden av sokneprest, kirkeverge (40 %), sekretær (40 %), kirketjener (30 %), organist (30 %) og menighetspedagog (20 %) – de to siste stillinger for tiden ubesatt. Menighetskontoret ligger i sentrum, nær skolen.
Det kan også nevnes at Fellesrådet nå utlyser organiststilling i Dyrøy sokn.


Sokneprestene i Dyrøy og Sørreisa samarbeider noe om tjenesten i de to soknene, men arbeider hovedsakelig i sine primærsokn. Eventuelle endringer avtales med prosten.
Det er gode kommunikasjoner. Bardufoss flyplass ligger 50 km unna og fra Brøstadbotn går det hurtigbåt til Finnsnes, Tromsø og Harstad. 

 

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet. Eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.teol
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Pensjonsinnskudd
 • Mulighet til tre måneders lønnet studiepermisjon hvert femte år
 • Lære om samisk og kvensk språk og kultur
 • Nytilsatte gis arbeidsveiledning
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år
 • Bindingstid:
  Dersom den som tilsettes i stillingen ønsker å inngå avtale om bindingstid utbetales følgende tillegg:
  kr 40.000,- ved 12 mnd bindingstid
  kr 80.000,- ved 24 mnd bindingstid

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Tverrveien 16, 9311 Brøstadbotn
Publisert 2021-05-18
Søknadsfrist 2021-06-08
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger