Kapellan i Fana prosti, Fana sokn med fokus på Fana kirke

Den norske kirke, Bjørgvin bispedøme

Det er ledig stilling som kapellan i Fana prosti med Fana sokn som tjenestested.

Fana prosti strekker seg fra Birkeland sokn i nord til soknene i Austevoll og Bjørnafjorden i sør. Prostiet består av 7 sokn med i alt over 72 000 medlemmer og er betjent av 14,5 prester i faste stillinger.

Visjonen til Fana sokn er «Møte Gud, møte mennesker». Fana sokn ligger sør i Bergen kommune. Soknet har to menigheter, som er knyttet til kirkene Fana og Ytrebygda. Vi tror at en god samhandling mellom Fana og Ytrebygda vil styrke visjonen om å skape gode møter med Gud og mellom mennesker.
Fana kirke er en gammel steinkirke fra 1100 – tallet med plass til ca. 400 mennesker. Ytrebygda kirke er en moderne kirke, vigslet i 2011 med plass til ca. 250 mennesker. I soknet bor det om lag 17000 mennesker, og folketallet er økende. Det er sju barneskoler, tre ungdomsskoler, to videregående skoler i soknet, to sykehjem og flere bofellesskap som vi har et godt forhold til.

Det er tett samarbeid mellom Fana og Ytrebygda menigheter. Det er en felles grunnordning for gudstjenestelivet, og det er gudstjenester nesten hver søndag og helligdag i begge kirkene. Det er en stab i soknet, og alle har kontorplass på menighetssenteret som ligger ved Fana kirke, som er soknekirken. I Ytrebygda kirke er kontorfasilitetene begrenset, men tilstrekkelig til at kirken også kan brukes til noen samarbeidsoppgaver.

Soknets stab består av daglig leder, sokneprest, to kapellaner, kateket, barne- og ungdomsmusikker, to kantorer, diakonmedarbeider og to kirketjenere.

Prestetjenesten i Fana sokn deler på de kirkelige handlingene. I 2019 ble det gjennomført 145 dåp i Fana kirke og 19 i Ytrebygda kirke. Det ble forrettet 85 gravferder og 38 vigsler som tilhørte Fana sokn.

KFUK-KFUM har en egen forening i Fana, som er nært knyttet til Fana sokn. KFUK – KFUM Fana har ansatt en medarbeider i 100%, som samarbeider tett med staben i soknet og er en naturlig del av stabsfellesskapet. KFUK-KFUM Fana har også en åpen barnehage, som holder til i menighetssenteret på Fana. Det er flere små stillinger knyttet til KFUK – KFUM Fana. Det meste av barne- og ungdomsarbeidet i soknet er knyttet til KFUK-KFUM Fana.

Ved Ytrebygda kirke ligger Karmel Bedehus som soknet også samarbeider med.

Kapellanstillingen som lyses ut, er nyopprettet og vil ha hovedfokus på Fana kirke. Kapellanen går inn i prestetjenesten i Fana sokn, og blir en del av turnusen for gudstjenester, gravferd, vigsler og andakter. Det er et høyt antall dåp i Fana kirke, og det holdes derfor ekstra dåpsgudstjenester for å betjene etterspørselen. Se også utlysning av stilling som kapellan i Fana sokn, med fokus på Ytrebygda kirke.

Les mer om Fana sokn her.

Prosten leder prestetjenesten i prostiet og kaller prestene i prostiet jevnlig inn til konvent med faglig fordypning og åndelig fornyelse.

Målformen i Fana prosti varierer mellom nynorsk og bokmål. Søker bør kunne beherske begge målformer.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan være offentlig selv om søkeren ber om å bli unntatt offentlig søkerlister, jf. Offentlegloven § 25. Søker bør ha førerkort klasse B og disponere bil. Den som blir tilsatt må vise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) jf. Politiregisterloven § 39 jf. Trossamfunnsloven § 20.

Vi ber om at søknad med CV, vitnemål og referanser blir sendt elektronisk via WebCruiter

 

Arbeidsoppgåver
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger etter oppsatt plan.
 • Deltakelse i konfirmantarbeid.
 • Deltakelse i barne- og ungdomsarbeid knyttet til Fana kirke.
 • Oppfølging av frivillige medarbeidere knyttet til gudstjenestefeiringen i Fana kirke.
 • Menighetsbyggende arbeid.
 • Beredskap etter gjeldende ordning for Den norske kirke.
Kvalifikasjonar
 • Cand. Theol. Med praktikum eller tilsvarende / Master i teologi med praktikum.
Personlege eigenskapar
 • Har et engasjement for frivillige.
 • Er interessert i barn og unge.
 • Liker å jobbe med bredden av Den norske kirke.
 • Evne og vilje til samarbeid, både i stab/råd og i lokalsamfunnet.
Vi tilbyr
 • Stillingskode 0922 Kapellan etter KA sitt tariffområde.
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
 • Reisegodtgjørelse etter gjeldende regulativ.
 • Særlige regulativmessige godtgjørelser
 • Arbeidsveiledning (ABV)
Arbeidsgiver Bjørgvin Bispedøme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Fanavegen 320, 5244 Fana
Publisert 2021-06-17
Søknadsfrist 2021-08-15
Stillingstype fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bjørgvin Bispedøme

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger