Sokneprest i Lister og Mandal prosti med Feda sokn og og Fjotland sokn som tjenestested

Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme

Menighetens profil
Feda og Fjotland sokn har begge god oppslutning ut fra medlemstallet. Feda menighet bygde i 2012 et tjenlig og moderne menighetshus i umiddelbar nærhet til kirken –Huset, Feda bedehus og kirketun. Huset har vitalisert menigheten og lokalsamfunnet. Fjotland sokn har et rikt sang- og musikkliv.  En del av menighetsarbeidet drives i samarbeid med bedehuset.     

I Feda sokn ligger Fedaheimen, barnehage og skole med elever fra 1-7 klasse. I Fjotland sokn ligger Fjotlandheimen, Kvinatun leirsted og Kvinlog skule med elever fra 1-10 klasse. Ved Menighetssenteret i Kvinesdal er det moderne og trivelige kontorlokaler der soknepresten har kontorfellesskap sammen med soknepresten i Kvinesdal sokn (100%), kirkeverge (100%), trosopplærer (75 %), diakon (100%), to organister (til sammen 100%) og to sekretærer (til sammen 100 %). I koronatiden har de ansatte i fellesskap arbeidet mye for å legge til rette for digitale gudstjenester og andre digitale sendinger. Det er godt utstyr og vi har fått mange gode tilbakemeldinger på våre tiltak i denne tiden.

Menighetens satsingsområder
Barne- og ungdomsarbeid er prioritert i begge menighetene. Trosopplærer som er ansatt i kirkelig fellesråd har alle tre menighetene som arbeidsområde. Hun er en viktig medspiller i arbeidet med trosopplæring og gudstjeneste.
Gudstjenesten og frivillighet er satsningsområde i begge menighetene, ikke minst ved å trekke inn barn og ungdom i gudstjenesten.
Særlig Feda har et svært aktivt diakoniutvalg som bl.a. arrangerer sommerfest og adventsfest på Fedaheimen og Godhetsdag. 

Tiltak
Babysang er felles for alle tre menighetene.
Barnekor både i Feda og i Fjotland.
Aktiviteter for barn og ungdom i begge menigheter.  

Gudstjenestelivet
Fjotland og Feda kirker har begge gudstjenester ca hver 14. dag i forordningen. I tillegg er det forordnet 5 gudstjenester i Netlandsnes kapell.
Soknepresten i Fjotland og Feda samarbeider med soknepresten i Kvinesdal om gudstjenester. Organister, trosopplærer og diakon bidrar til allsidig gudstjenesteliv i samarbeid med frivillige. Kirkesøkningen er relativt god i begge menigheter sett i forhold til folketallet i soknene. I Fjotland er det flere barnefamilier som går jevnlig til gudstjenester. Begge menighetene har søndagsskoleopplegg i forbindelse med gudstjenestene. Aktive gudstjenesteutvalg.

For øvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested  

I Fjotland sokn brukes nynorsk målform. I Kvinesdal og Feda bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste (jfr. offentleglova 25, 2. ledd). Du vil i så fall bli varslet om dette.

 

Arbeidsoppgaver
 • gudstjenester i Fjotland og Feda sokn, også i Kvinesdal sokn etter en fordeling med soknepresten der
 • kirkelige handlinger fordeles med tjenesteuker i samarbeid med soknepresten i Kvinesdal
 • andakter ved institusjonene i kommunen
 • soknepresten er med i konfirmantarbeidet i alle tre sokn sammen med den andre soknepresten, diakon og trosopplærer
 • utvikle menighetene i samarbeid med ansatte og frivillige i råd og utvalg
Kvalifikasjoner
 • cand. theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
Personlige egenskaper
 • god relasjonsbygger
 • fleksibel og evne til å kommunisere med ulike aldersgrupper
 • gode samarbeidsevner, i forhold til både frivillige, råd og ansatte
 • inspirator og pådriver i menighetsarbeidet
 • glad i mennesker og interessert i lokalsamfunnet
 • trygg og tydelig forkynner som er aktuell og livsnær
Vi tilbyr
 • stillingen lønnes i stillingskode 1555 sokneprest
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelse etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning (ABV)

 

Feda og Fjotland sokn, sammen med Kvinesdal sokn, dekker hele Kvinesdal kommune. Kommunen ligger sentralt plassert i Listerregionen, i vestre del av Agder. Kommunen strekker seg fra fjorden ved Feda og helt til Knaben, som ligger på høyfjellet. Kvinesdal kommune er rik på naturressurser og er en betydelig kraftkommune. Kommunen har et aktivt og innovativt industrimiljø med flere store bedrifter. Kommunen har ca 6000 innbyggere. Fjotland og Feda sokn har hver mellom 500 og 600 medlemmer i Den norske kirke. Kvinesdal har valgte å satse på en desentralisert barnehage- og skolestruktur.

Viser ellers til www.kvinesdal.kirken.no og kommunens nettside www.kvinesdal.kommune.no.

Feda kirke er fra 1802, og Fjotland kirke er fra 1836. Begge kirkene er i god stand. Fjotland kirke har kirkestue i umiddelbar nærhet. I Fjotland sokn ligger også Netlandsnes kapell og Knaben kapell. Knaben kapell ligger i et hytteområde og blir mest brukt i forbindelse med turistsesongen.

På Menighetssenteret i Kvinesdal er det nye og trivelige kontorlokaler for de kirkelige ansatte i hele kommunen.

Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kvinesdal Menighetssenter, Nesgata 12, 4480 Kvinesdal
Publisert 2021-06-18
Søknadsfrist 2021-08-01
Stillingstype fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger