Kapellan/Menighetsprest i Arendal prosti med Moland sokn som tjenestested

Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme

Menighetens profil
Menigheten har cirka 5400 medlemmer, og har aktiviteter og tilbud som spenner fra de yngste til de eldste. De ansatte samarbeider tett med de mange frivillige i menigheten som er involvert i gudstjenesten og i mangfoldet av aktiviteter.
Det er 8 ansatte i staben: to prester, menighetspedagog, hovedorganist, biorganist, menighetssekretær og to kirketjenere.
I etterkant av menighetssammenslåingen i 2018, arbeider menigheten mye med utvikling og strategi, og ønsker at den nye presten skal være med å utvikle menigheten videre særlig innen familiearbeid og unge-voksne-arbeid.
Menigheten samarbeider med de to Normisjonsforeningene som har hver sine bede/misjonshus på Eydehavn/Saltrød og Dalen i Austre Moland. Menigheten samarbeider også med speidergruppene i Flosta og på Eydehavn, og andre lag og foreninger. Barnekoret Mobagos er medlem av Norges KFUK/KFUM. Et par av aktivitetene er tilsluttet Søndagsskoleforbundet.

Menighetenes visjon og satsingsområder
Moland menighet har sluttet seg til Den norske kirkes visjon som er Mer himmel på jord, og har som motto «Moland menighet – en plass for alle». Menigheten ønsker å være et inkluderende fellesskap med rom for alle aldersgrupper, et mangfold av aktiviteter og uttrykk og rom for ulike meninger, basert på respekt for hverandre. Menighetsrådets satsingsområder er barn, unge og familiearbeid, og variasjon i gudstjenestelivet.

Tiltak
Moland menighet har mange aktiviteter knyttet til trosopplæring og konfirmantarbeid. Hvert år er menighetens konfirmanter på sommerleiren «Skjærgårds Music&Mission» på Risøya. Et nytt tiltak denne høsten er Supertorsdag, spesielt beregnet på småbarnsfamilier. Dalen Misjonshus har også aktiviteter innen barne- og ungdomsarbeid, noe i tett samarbeid med menigheten. Det er blant annet etter-skoletid annenhver torsdag, ungdomsklubben NUF og ungdomskoret Ekko samt familiekoret Reflex. Menigheten har barnekoret Mobagos og voksenkoret Amos, og et variert musikk- og konserttilbud særlig på sommeren. Menigheten har misjonsforeninger og en bønnegruppe i Stokken kirke. Diakoniutvalget står for flere diakonale tiltak, og en mannsgruppe møtes jevnlig i Stokken kirkesenter. Menigheten arrangerer quiz, temakvelder og andre aktiviteter.

Gudstjenestelivet
Menigheten har vanligvis en gudstjeneste på søndags formiddag og ønsker at medlemmene skal bevege seg over de gamle soknegrensene og besøke alle kirkene i soknet. Vanligvis er det to familiegudstjenester i måneden, ofte i forbindelse med et trosopplæringstiltak. En gang i måneden har menigheten kveldsgudstjeneste med ulik profil. To ganger i semesteret arrangeres «Messe for alle» på Dalen misjonshus sammen med Normisjon. Ofte er det kirkekaffe etter gudstjenestene, noe som er et populært tiltak.  

Forøvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
endringer i tjenesteordning for menighetsprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn
alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested

Det benyttes bokmål.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Ta gjerne kontakt med oss! Kontaktinfo til de ansatte og MR-ledere er på nettsiden vår.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste (jfr. offentleglova 25, 2. ledd). Du vil i så fall bli varslet om dette.

 

Arbeidsoppgaver
 • gudstjenestearbeid og kirkelige handlinger i samarbeid med organist, menighetspedagog og sokneprest
 • bidra til utvikling av ungdomsarbeid, unge-voksne og familiearbeid sammen med ansatte og frivillige
 • bidra i konfirmantarbeidet i samarbeid med menighetspedagog og sokneprest
 • bidra i menighetenes trosopplæringsarbeid og kirke/barnehage og kirke/skole samarbeidet
 • institusjonsandakter
 • delta i gjeldende beredskapsordning
Kvalifikasjoner
 • cand.theol./profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
Personlige egenskaper
 • vilje og evne til å skape gode relasjoner og samarbeid med stab, råd og frivillige
 • ha hjerte for barn og unge
 • god formidlingsevne
 • selvstendig og strukturert med gjennomføringskraft
 • fleksibel og løsningsorientert
Vi tilbyr
 • lønn som kapellan i stillingskode 0922
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelser etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning

 

Moland sokn ligger i Arendal kommune, 10 km øst for Arendal sentrum, og ble i 2018 slått sammen av tre tidligere sokn, Stokken, Austre Moland og Flosta. Med sine 45.000 innbyggere, har bykommunen Arendal mange kvaliteter: et variert og godt næringsliv med mange spennende arbeidsplasser, et rikt kulturliv, gode oppvekstmiljøer, godt klima og mange attraksjoner. Kommunen grenser til Grimstad, Froland og Tvedestrand.

Moland sokn har ganske tett befolkning på Saltrød og Eydehavn hvor Stokken kirke er. Flosta ligger ved kysten og tradisjonelt har det vært mange sjøfolk der. Austre Moland er landbruks- og friluftsområde i Arendal og spredt befolket, men med noen større byggefelt. Det er mange barnehager, 4 barneskoler og en stor ungdomsskole i soknet. Stokken kirke ligger i nærheten av Stuenes ungdomsskole og der gjennomføres den felles konfirmantundervisningen.

Moland sokn har tre gudstjenestesteder: Stokken kirke, Austre Moland kirke og Flosta kirke, alle eldre trekirker. Stokken kirke har et funksjonelt tilbygg, Flosta kirke har menighetssal og Austre Moland har en kirkestue rett ved kirken.

Menighetskontoret ligger ved torvet på Eydehavn, hvor Frivilligsentralen også holder til.

Prostiet
Prostiet er inndelt i 7 sokn fordelt på de to fellesrådsdistriktene Arendal og Froland. 14 prester er tilsatt i prostiet, innbefattet to fengselsprester. I prostiet er det gode samarbeidsforhold og prestene møtes jevnlig til fagdager og andre samlinger under ledelse av prosten. I ferietid deler prestene i Moland og Tromøy sokn turnus for gravferder og vielser i «sone øst». 

Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nesgata 13, 4810 Eydehavn
Publisert 2021-06-25
Søknadsfrist 2021-08-01
Stillingstype fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger