Prostiprest Hallingdal prosti

Variert tjeneste i mangfoldig prosti
Det er ledig 100 % stilling som prostiprest i Hallingdal prosti. Vi søker en allsidig folkekirkeprest som kan betjene menigheter og enkelt mennesker i hele prostiet. Arbeidet som prostiprest er variert i et mangfoldig prosti. Det legges vekt på samarbeid med andre ansatte og frivillige medarbeidere. Samtidig innebærer stillingen stor frihet og selvstendig yrkesutøvelse.


Prostipresten gjør prestetjeneste etter avtale med prosten ved vakanser, ferier og kortere sykefravær i de ulike menighetene. Det ligger i stillingens karakter at ikke alt kan planlegges på lang sikt. Det vil også være rom for at prostipresten kan gjøre prestetjeneste på tvers av soknene innen trosopplæring, sjelesorg og diakoni.

Prestetjenesten omfatter i hovedsak gudstjenester og kirkelige handlinger, men er ikke begrenset til dette. Prostipresten vil veksle mellom det å ha sin tjeneste i en eller to menigheter over en viss periode, og det å utføre enkelttjenester i flere menigheter, eller en kombinasjon av dette.
Utviklingsarbeid med fokus på mennesker underveis i livet

Prostipresten bistår prosten administrativ og faglig dens strategiske ledelse av prostiet. Den som tilsettes vil få en sentral rolle i arbeidet med utviklingen av prostiets arbeid knyttet til reiselivet og kirkelig betjening av turister, sesongarbeidere og hyttefolk. Det er også ønskelig at prostiprest kan bidra i felles trosopplæringstiltak og konfirmantarbeid i prostiet og være med i utvikling av slike.

Prostiet består av 6 fellesrådsområder med til sammen 7 soknepreststillinger, prostiprest og prost.. Prosten er prostiprestens nærmeste overordnede, og de har begge kontor på Ål sammen med soknepresten og de ansatte i Ål kyrkjelege fellesråd. Prostipresten har normalt minst en av tjenesteukene og en gudstjeneste i måneden i Ål, Leveld og Torpo.

Se også: https://www.hallingdal.no/

 

Arbeidsoppgaver
Gudstjenester og kirkelige handlinger etter planlagt turnus.
Andakter på velferdssentre og institusjoner.
Sjelesorg
I perioder vil det være aktuelt å gå inn som fungerende sokneprest i vakante stillinger. Annen prestetjeneste knyttet som sjelesorg, konfirmantundervisning, 
Kvalifikasjoner

Praktisk teologisk utdanning
Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)

God og bred erfaring fra prestetjeneste

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner
Fleksibel
Evne til å arbeide selvstendig
Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25)

Målformen i prostiet er bokmål og nynorsk. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.

Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting

Vi tilbyr
Innplassering i stillingskode iht. stilling etter KAs tariffområde  

Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse

Reiseutgifter godtgjort etter gjeldende regulativ

Til lønnen tilkommer særlige regulativmessige godtgjørelser

Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning
 
Søknadsfrist: 15. august 2021
 
Kontaktinformasjon: 
Anne Gjertrud Fugletveit, HR-leder, 459 68 783
Sveinung Hansen, prost, 970 01 101
Sylvi Fimland, rådgiver personal, 412 98 991
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hallingdal prosti
Publisert 2021-07-02
Søknadsfrist 2021-08-15
Stillingstype Fast, 100%, Heltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger