Sokneprest i Ytre Stavanger prosti med Gausel sokn som tjenestested

Gausel menighet søker en allsidig og engasjert prest som er glad i gudstjenesteutvikling og å bygge menighet.

Gausel menighet vil være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke, som bidrar til mer himmel på jord i vårt område.

Gausel menighet sin visjon er: "Leve i Jesus" .

Menigheten har et omfattende og mangfoldig arbeid både i og med nærmiljøet, rettet mot ulike aldersgrupper, behov og livsfaser.

Det er ledig stilling som sokneprest i Ytre Stavanger prosti, med Gausel sokn som tjenestested.  Vi søker en sokneprest som har lyst til å ta lederansvar, som trives med gudstjeneste og forkynnelse, som møter mennesker i alle aldre, og som vil være med å finne nye måter å være kirke på. 

 Vi ønsker oss en prest som sammen med menighetsråd og ansatte vil være en drivkraft i det strategiske arbeidet, og bidra til utvikling av kirkens arbeid, både i menigheten og i Stavanger by. Soknepresten har sitt hovedvirke i Gausel menighet, men vil samtidig bidra i samarbeidet mellom menighetene i Stavanger. Gausel har en ung befolkning, og et stort antall mennesker har sine arbeidsplasser i Forus-området. 

Soknepresten vil ha kontor i Gausel kirke sammen med  daglig leder, kirketjener/vaktmester, kantor, kateket, diakon og menighetspedagog,

Soknepresten samarbeider med de øvrige prestene i Ytre Stavanger prosti, der kirkelige handlinger fordeles etter oppsatt turnus. Prosten samler prestene i prostiet til jevnlige pastoralsamlinger. Disse samlingene er av faglig, strategisk og sosial karakter. Beredskapsvakter skjer i et samarbeid på tvers av flere prostier. Ytre Stavanger prosti består av 8 sokn og har 9 prestestillinger. 

Noen nøkkeltall for Gausel  menighet i 2020:
Innbyggere: 10081 
Medlemmer i soknet: 5890
Konfirmanter:  74

Her finner du mer info om Gausel menighet: https://gausel-menighet.no/

 

Arbeidsoppgaver
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger etter oppsatt plan.
 • Utvikle og virkeliggjøre menighetens visjon, strategi og mål i samarbeid med stab, daglig leder og menighetsråd.
 • Medansvar for konfirmantene og skole-kirkesamarbeid i Gausel menighet.
 • Rekruttering og inspirasjon av frivillige gudstjenestemedarbeidere.
 • Oppgaver i prostiet under prostens ledelse. 
 • Bakvakt og beredskap etter gjeldende ordning for Stavanger bispedømme
 • Prestetjeneste i samsvar med tjenesteordning for menighetsprester i Den norske kirke. 
Kvalifikasjoner
Cand.theol med praktikum eller tilsvarende / Master i teologi og praktikum.
Personlige egenskaper

Vi ønsker oss en sokneprest som: 

 • Er glad i å arbeide med gudstjenester og kirkelige handlinger 
 • Er god på å bygge team og bidra til et godt samarbeid mellom stab og frivillige
 • Inspirerer gjennom aktuell og Kristussentrert forkynnelse
 • Evner å kommunisere med barn, unge, voksne og eldre i ulike livssituasjoner
 • Bidrar til utvikling av samarbeid mellom menighetene i Ytre Stavanger prosti. 
 • Er visjonær og kreativ

Hvem er du?             

 • Du brenner for våre satsingsområder gudstjenesten, trosopplæring, diakoni og frivillighet.
 • Du er god på motivasjon og ledelse av frivillige
 • Du liker å arbeide med konfirmanter og ungdom
 • Du gleder deg til å bli en del av tjenestefellesskapet i en engasjert stab og mange frivillige
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som sokneprest etter gjeldende regler.
 • Vanlige regulativmessige godtgjørelser. Skyss- og telefongodtgjørelser etter gjeldende satser. Pensjonsinnskudd og medlemskap i Statens Pensjonskasse etter ordningen for prester ansatt i rettssubjektet Den norske kirke.
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV).   

Andre opplysninger        

 • Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for prester i Den norske kirke og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m., samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, tjenestested og tjenestedistrikt.
 • Målformen er bokmål.
 • Kontor sammen med stab i Gausel kirke.
 • Den som tilsettes deltar i bispedømmets beredskapsordning. 
 • Den som tilsettes bør ha førerkort og disponere bil.
 • Opplysninger om samlivsform vil kunne bli innhentet og vektlagt ved tilsetting (jfr. § 30 i likestillings- og diskrimineringsloven).
 • Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om en ber om ikke å bli ført på denne listen (jfr. offentlighetsloven § 25, 2. ledd).
 • Kvinner og yngre prester oppfordres til å søke.
 • Den som tilsettes må legge frem politiattest (barneomsorgsattest) uten anmerkninger.
 • Alle søkere må søke elektronisk.

 

Kontaktinformasjon

Tor Magne Nesvik, prost, 91197737

Gunnar Rønnestad, assisterende stiftsdirektør, 51846270

 

Arbeidsgiver Stavanger bispedømmeråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Stavanger
Publisert 2021-07-20
Søknadsfrist 2021-08-22
Stillingstype Fast, 100%, Heltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Stavanger bispedømmeråd

Stavanger
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger