Kapellan i Stjørdal prosti med Stjørdal sokn som primært tjenestested

Stjørdal prosti
Prostiet har ni sokn og fem fellesråd. Prostesetet er i Stjørdal kommune. I prostiet er det i tillegg til prosten åtte sokneprester, en kapellan og en prostiprest. Alle prestene har hele prostiet som tjenestedistrikt, men – med unntak av prostipresten - primæransvar innenfor hvert sitt sokn og ett fellesrådsområde. Prosten innkaller prestene til prostisamling én gang pr. måned for orientering, drøftinger av felles anliggender og faglig utviklingsarbeid.

Folkekirken står sterkt i folks bevissthet i Stjørdal prosti. Det er også tradisjoner med aktivt arbeid av frivillige organisasjoner for indre og ytre misjon. Oppslutningen om dåp og konfirmasjon er stor. Det er mange flotte og særpregede kirkebygg i prostiet.


Prostiet har ca. 40 000 innbyggere. Stjørdal kommune er det naturlige sentrum. I vest grenser prostiet mot Trondheim, og strekker seg mot svenskegrensa i øst. I sør ligger Tydal sokn som grenser mot Røros. Fra Stjørdal til Trondheim er det 35 km. Stjørdal er et trafikknutepunkt, med flyplass og jernbane. E6 og E14 til Sverige går gjennom dalføret, riksveg 705 gjennom Selbu og Tydal videre til Røros. Det er befolkningsvekst i kommunene Stjørdal og Malvik. Prostiet har ellers preg av tradisjonelle jordbruksbygder. Det er et allsidig og rikt kulturliv i hele prostiet. Det er en storslagen og variert natur med nærhet til fjell og fjord.

Stjørdal sokn
I Stjørdal sokn ligger Værnes kirke, en middelalderkirke i stein fra tidlig 1100-tall med 320 sitteplasser. Nye «Stjørdal kirke» i «Kimen kulturhus», ble tatt i bruk i 2015. Beliggenheten i Kimen kulturhus, midt i Stjørdal sentrum, samlokalisert med kulturskole, ungdomsklubb, bibliotek og kino gir oss unike muligheter til samarbeid med ulike aktører. Det er et godt utgangspunkt for å bygge opp et menighetsarbeid som møter alle aldersgrupper.

Kapellanstillingen
Kapellanen har Stjørdal sokn som primært tjenesteområde, og soknepresten i Stjørdal er nærmeste overordnede, men kapellanen gjør likevel sammen med de fire sokneprester tjeneste i hele fellesrådsområdet som tilsvarer Stjørdal kommune med ca. 23 000 innbyggere.  Kirkelige handlinger forrettes etter turnus med sokneprestene. Soknene i fellesrådsområdet samarbeider også om konfirmantarbeidet. Kapellanen bidrar til å bygge opp menighetsarbeid med regelmessige gudstjenester, ungdomsarbeid, diakoni og trosopplæring i Stjørdal sentrum. Menighetsrådet har stort fokus på rekruttering av frivillige, og arbeidet vil foregå i samarbeid med menighetsråd, frivillige, sokneprest, kateket, diakon og trosopplærere. Vi ønsker å styrke den utadrettede prestetjenesten i soknet, og møte mennesker på andre arenaer enn våre egne, gjerne gjennom oppsøkende arbeid.

Kapellanen disponerer kontor i kontorfellesskapet i Kimen kulturhus, sammen med prost og prestene og andre kirkelige ansatte i Stjørdal kommune.

Når det gjelder utbyggingen av skoler, barnehager, helse- og sosialtjeneste og forholdene i lokalsamfunnet/kommunene for øvrig, vises til blant annet kommunens hjemmesider: Forøvrig vises det til bispedømmets hjemmeside: www.kirken.no/nidaros

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter følgende:
a) endring i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning og beredskapsordning.
b) avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.
Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.

Søknad ønskes elektronisk via www.kirkejobb.

Arbeidsoppgaver

Kapellanen må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester. Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner og samarbeid med andre prester i prostiet.

Mange av de konkrete arbeidsoppgavene er på generell basis gjort rede for ovenfor. Vi vil likevel understreke at vi så langt det lar seg gjøre ønsker å tilrettelegge tjenesten med utgangspunkt i søkerens interesseområder og engasjement. 

Kvalifikasjoner

Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest, jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.

 
Vi tilbyr

Stillingen er plassert i kode 0922 kapellan. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.
Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bispedømmet har mål om å få en balansert alders- og kjønnssammensetning i sokn/prosti samt legge forholdene til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.

Målformen i soknene er bokmål. Søkerne må opplyse om de behersker begge målformer.

 

Kontaktinformasjon

Tom Elvebakk, personalsjef, 907 93 950, te663@kirken.no

Jon Henrik Gulbrandsen, prost 977 56 440, jon.henrik.gulbrandsen@stjordal.kommune.no

 

 

 

Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Stjørdal
Publisert 2021-07-23
Søknadsfrist 2021-08-22
Stillingstype Fast, 100%, Heltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger