Prostiprest i Trondheim - Strinda og Heimdal - Byåsen prosti

Er du vår nye prostiprest i Strinda og Heimdal – Byåsen prosti?  

Vi søker lagspilleren og trosformidleren som kan være med på å utvikle prostiets satsningsområder videre. Vi ønsker en prostiprest som er åpen og kontaktskapende, med et sterkt engasjement for hva kirken kan tilby til menneskene her.

 

Prostiprest-stillingen er fast - 100% og vil få hele prostiet som tjenestedistrikt. Den første tiden blir den knyttet til Nidelven sokn for å ivareta kapellanens oppgaver mens vedkommende har et treårig engasjement som U-kirkeprest.  Nidelven sokn ligger i den østlige delen av Trondheim. Soknet omfatter deler av sentrumsområdet i byen, men også deler av landsbygda rundt byen. I soknet er det tre kirker; Hoeggen, Bratsberg og Tempe og et kapell; Leira.  I strategiplanen har menigheten vedtatt denne visjonen: «Nidelven menighet: Mangfoldig i tro, håp og kjærlighet».

Du blir en av fire prester i soknet og får samarbeide tett med daglig leder for menigheten, kantorer, diakonimedarbeider, kateket, menighetspedagog, kirketjenere og menighetsråd. I tillegg til å delta i tjeneste-turnus med gudstjenester, kirkelige handlinger og institusjonsandakter vil en viktig del av arbeidsoppgavene bli å utføre konfirmant- og trosopplæringsarbeid sammen med de andre prestene, menighetspedagogen, kateketen og diakonen. Her blir det også viktig å stimulere til frivillig innsats og medvirkning.

Strinda og Heimdal - Byåsen prosti består av 13 sokn.  Prostiet har vært i et 3-årig forsøk med felles ledelse av prestetjenesten i Strinda og Heimdal - Byåsen prosti, og denne prostiorganiseringen skal videreføres. Det er et godt samarbeid mellom menighetene i prostiet innen trosopplæring og diakoni. I prostiet er det 26 menighetsprestestillinger i tillegg til prost. I de soknene der det er flere prester fordeler de tjenestene innbyrdes i soknet, men kan også ha noen tjenester i de andre soknene i prostiet.

Bispedømmet søker å realisere Den norske kirkes visjon og vektlegger i sin strategiplan "+1"-ambisjonen som ikke alene etterspør vekst, men like mye fokuserer på profesjonalitet og engasjement som kvaliteter i arbeidet vi utfører. Vi søker å fremstå Vennlig, Viktig, Modig, Dyktig både som organisasjon og som medarbeidere. 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter følgende: a) endring i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning og beredskapsordning. b) avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.


Søknad sendes elektronisk via www.kirkejobb.

 

Arbeidsoppgaver

Alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester.

Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner og samarbeid med andre prester i prostiet. Beredskapen er p.t. organisert som en felles tjeneste som dekker alle prostier i Trondheim, etter en nærmere fastsatt turnus. 

Kvalifikasjoner
Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest", jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.
Målformen i soknene er bokmål. Søkerne må opplyse om de behersker begge målformer.
Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.
Personlige egenskaper
Vi søker en prest som:
- jobber for å skape gode samarbeidsforhold og engasjement
- bidrar til å løse prostiets utfordringer og satsningsområder
- er kontaktskapende og evner å motivere frivillige til innsats
- evner å jobbe selvstendig og samtidig synes det er inspirerende å jobbe i fellesskap med ansatte og frivillige
- er endringsvillig, løsningsorientert og nyskapende
Vi tilbyr
- Lønnsgruppe 1537 - Prostiprest. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet. 
- Medlemskap i Statens pensjonskasse.
- Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning
 
 
Kontaktinformasjon
Tom Elvebakk, personalsjef, 907 93 950, te663@kirken.no
Nils Åge Aune, prost, 977 75 255, na754@kirken.no
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Trondheim
Publisert 2021-07-23
Søknadsfrist 2021-08-22
Stillingstype Fast, 100%, Heltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger