Sokneprest i Namdalseid og prostiprest i Namdal prosti - NB - med rekrutteringstillegg

Namdalseid sokn ligger lengst sør i Namdal prosti, og inngår i Midtre Namdal fellesrådsområde. Soknepreststillingen suppleres med funksjon som prostiprest i Namdal, hovedsakelig med Midtre Namdal som arbeidsområde - til sammen en hel stilling. Kombinasjonen gir stort rom for individuell tilpasning og fleksible løsninger.
 
Namdalseid er et trivelig og landlig sokn lengst sør i Namsos kommune. Tettstedet ligger mellom byene Namsos og Steinkjer og soknet har en kirke med omtrent en gudstjeneste i måneden. Et flott menighetssenter (kirkestue) ligger like ved kirken, og brukes til konfirmasjonsundervisning og mye annet. I underkant av 1300 kirkemedlemmer har tilknytning til Namdalseid sokn. I tettstedet er det skole, helsetun og industriarbeidsplasser. Namdalseid, som var en selvstendig kommune fram til utgangen av 2019, er hovedsakelig et landbruksområde med store fjell og kystområder, og det er et yndet friluftsområde med store jakt- og fiskemuligheter.
 
Her kan den nye presten forme sin egen prestehverdag i et område der lokalmiljø og kommune slutter positivt og fleksibelt opp om folkekirken. Prestejobben i Namdalseid dreier seg i hovedsak om gudstjenester og kirkelige handlinger, men her er store muligheter til å utforske både former, metoder og målgrupper for kirkelig arbeid.
 
Stillingen som sokneprest i Namdalseid suppleres med stillingen som prostiprest. I tillegg til ordinære gudstjenester og kirkelige handlinger andre steder i prostiet (primært i Midtre Namdal fellesrådsområde), er det ønskelig at presten kan bidra i barne- og ungdomsarbeidet i Midtre Namdal, og være til støtte for områdets konfirmantarbeid.
 
Soknepresten/prostipresten inngår i det store arbeidsfellesskapet i Midtre Namdal fellesrådsområdet, med samlokalisering i trivelige lokaler i Namsos. Her er kirkeverge og prost, fire prester og en mangfoldig stab med godt arbeidsmiljø samlet. I tillegg til soknepresten har diakonimedarbeider og trosopplærer spesielt fokus på Namdalseid, men det er et fleksibelt team som i stor grad jobber prosjektbasert. Les mer om kolleger og profil her: https://kirken.namdal.no . Det er også et kirkekontor i Namdalseid, og den som tilsettes legger inn fast(e) kontordager der. Kontoret har også plass til diakonimedarbeider, organist og trosopplærer, og er et autonomt kontor- og arbeidsfelleskap.
 
I Namdal prosti ønsker vi å fremme en tilpasset prestetjeneste, der lokale og personlige forhold skal få være med å forme arbeidsdagen slik at hver medarbeider får mulighet til å utvikle sine sterke sider og visjoner.
 
Det er om lag 30000 folkekirkemedlemmer i Namdal; det utgjør om lag 83 % av befolkningen. Det gjør Namdal til et utpreget folkekirkeprosti. Det ligger lengst nord i Nidaros, og grenser mot Nordland fylke. Med sin rike og varierte natur er Namdal en fabelaktig boltreplass for den friluftsinteresserte, og folkekirkepreget gir stort rom for å sette personlig avtrykk på tjenesten. Foruten prosten er det 13 faste prestestillinger i prostiet. 

 

Arbeidsoppgaver
Soknepresten/prostipresten må påregne alle oppgaver i prostiet i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester.
Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner og samarbeid med andre prester i prostiet.
Soknepresten har sete i Namdalseid menighetsråd.
Prostipresten har hele Namdal som tjenesteområde, men vil primært ha tjenester i Midtre Namdal. Det er ønskelig at den som tilsettes kan bidra i områdets konfirmantarbeid og til utvikling av stedegent gudstjenesteliv.
Den som tilsettes må rette seg etter endringer i ansvars- og arbeidsoppgaver samt tjenestedistrikt som i framtiden kan gjennomføres innenfor lov, regelverk og tjenesteordning for menighetsprester i Den norske kirke.
Kvalifikasjoner
Søker må fylle vilkårene i henhold til Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest, jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.
Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.
Målformen i området er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
Personlige egenskaper
Folkekirkelig innstilling og evne til selvstendig arbeid kan komme godt med
Vi tilbyr

Stillingen er plassert i lønnsgruppe 1555 sokneprest. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.

Pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Det ytes et rekrutteringstillegg på kr 90.000 ved ansettelse. Det gjelder dog ikke for søkere som p.t. er fast tilsatt i dette tjenesteområde.

For søkere uten førerkort, kan det søkes om økonomisk tilskudd til opplæring for førerkort klasse B.

I tillegg til lønnen kommer særlige regulativbestemte godtgjørelser. Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.

 

**************************************************************************************************************************************

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning, beredskapsordning og andre avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål. 
 
Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten.
 
Bispedømmet søker å realisere Den norske kirkes visjon og vektlegger i sin strategiplan "+1"-ambisjonen som ikke alene etterspør vekst, men like mye fokuserer på profesjonalitet og engasjement som kvaliteter i arbeidet vi utfører. Vi søker å fremstå Vennlig, Viktig, Modig, Dyktig både som organisasjon og som medarbeidere.

 

Kontaktinformasjon

Tom Elvebakk, personalsjef, 907 93 950, te663@kirken.no

Frode Askekjær, prost, 950 20 037, frode.askekjar@kirken.namdal.no

 

 

Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Namdalseid
Publisert 2021-07-23
Søknadsfrist 2021-08-22
Stillingstype Fast, 100%, Heltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger