Sokneprest i Namdal prosti med Fosnes og Otterøy som tjenestested - NB - med rekrutteringstillegg

Soknepresten i Fosnes og Otterøy går av med pensjon, etter mange års tjeneste i menighetene, og vi søker etter hennes etterfølger. Vi ønsker en engasjert og trygg person til å videreføre prestetjenesten i disse soknene.

Fosnes sokn og Otterøy sokn ligger i Namsos kommune. Kommunen har drøye 15 000 innbyggere. Det bor i underkant av 1 400 mennesker i de to soknene. Fosnes sokn består av øyene Jøa og Elvalandet, og fastlandskretsene Lund og Salsnes. Otterøy sokn er sammenfallende med Otterøya; Trøndelags 3. største øy. Fra Otterøya er det bruforbindelse til fastlandet; fra Jøa er det en kort ferjetur til Elvalandet, der det er bruforbindelse videre til fastlandet.

I Namsos er det sykehus, og Nord universitet har et studiested i byen, med mulighet til å studere farmasi, sykepleie og vernepleie. Namsos har også kulturhus med bibliotek, konsertsal og kunstmuseum, og et godt kinotilbud. I Namsos er det en stor svømmehall og et aktivt idrettsmiljø i tilknytning til flere idrettsanlegg. For den friluftsinteresserte, er det et vell av muligheter i hele kommunen. På Jøa ligger også det nye flerbrukshuset "Fyret" med svømmehall og bibliotek.
Namsos har en kortbaneflyplass med daglige avganger til Rørvik og Trondheim. Det går også daglige avganger med hurtigbåt fra Namsos til Jøa og Rørvik.
Dun kirke på Jøa er bygget i 1949.  Otterøy kirke ble bygget i 1858. I Fosnes sokn er det ytterligere to kirker; én på Salsnes bygget i 1953 og én på Lund bygget i 1658.  
Fosnes og Otterøy er et naturskjønt kystområde i Trøndelag. Det drives mye jordbruk, men mange er også sysselsatt i oppdrettsnæringen, eller innenfor offentlig sektor. Flere har sin arbeidsplass i Namsos og pendler inn til byen. Jøa og Otterøya har hver sin skole med elever fra 1. – 10. trinn. Jøa og Otterøya har også hver sin barnehage. På Salsnes er det også en liten familiebarnehage. Olav Duun videregående skole ligger i Namsos.

Soknene tilhører Midtre Namdal kirkelige fellesråd som har sitt hovedkontor i Namsos, der kirkeverge og store deler av staben har sine kontorarbeidsplasser. Foruten soknepresten består staben i Fosnes av kateket/kontoransatt, organist og kirketjener/kirkegårdsarbeider/klokker, mens den i Otterøy består av kateket, diakon, kirketjener/kirkegårdsarbeider, organist og kontoransatt. Samme person er organist i begge menigheter. Det samme er tilfelle med kateket. Diakonstillingen deles med flere menigheter. Fosnes har et kirkekontor på Jøa, uten faste åpningstider, men kateket/kontoransatt har sin kontorarbeidsplass ved dette kontoret.


I Dun kirke på Jøa er det vanligvis gudstjeneste hver tredje søndag. I Otterøy kirke pleier det å være gudstjeneste omtrent annenhver søndag. I Salen kapell og i Lund kirke holdes det vanligvis 4 – 5 årlige gudstjenester. Det er et levende kulturliv i begge sokn, og ved enkelte gudstjenester og andre arrangementer, samarbeides det med kor og korps. På Jøa er det et sykehjem der presten har regelmessige andakter. Trosopplæringsarbeidet handler i stor grad om enkelttiltak for barn, men på Jøa samles både en ungdomsklubb og «Sprell levende» regelmessig. Menighetsrådene ønsker at arbeidet blant barn og unge skal utvikles videre.

Tjenesteområdet er Namdal prosti der vi ønsker å fremme en tilpasset prestetjeneste hvor lokale og personlige forhold skal få være med å forme arbeidsdagen, slik at hver medarbeider får mulighet til å utvikle sine sterke sider og visjoner. Det er utenom prosten 13 faste prestestillinger i prostiet. Her er store muligheter for å forme og utvikle egne prosjekter og ideer.

Hvis ønskelig kan det stilles bolig til disposisjon på Otterøy.

 

Arbeidsoppgaver

Soknepresten må regne med å gjøre alle oppgaver i henhold til tjenesteordning for menighetsprester.

Soknepresten får sete i Fosnes menighetsråd og i Otterøy menighetsråd.

Soknepresten er i samarbeid med kateket ansvarlig for konfirmantarbeidet, og medvirker i menighetenes øvrige barne – og ungdomsarbeid. Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner og samarbeid med andre prester i prostiet.

Soknepresten inngår i en ordning med fordeling av tjenesteuker. 

Kvalifikasjoner
Søkere må fylle vilkårene i henhold til Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest, jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester. 
Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest. 
Personlige egenskaper
Folkekirken står sterkt i Namdal og det søkes etter en prest
-          som liker å holde gudstjenester og kirkelige handlinger
-          som ønsker å inkludere alle typer mennesker i menighetenes fellesskap
-          som klarer å jobbe selvstendig og som samarbeider godt med stab og frivillige medarbeidere
-          som bidrar til fornyelse i gudstjenesteliv og øvrig menighetsliv ved å jobbe kreativt sammen med ansatte og frivillige
Vi tilbyr

Det ytes et rekrutteringstillegg på kr 90.000 ved ansettelse. Det gjelder dog ikke for søkere som p.t. er fast tilsatt i dette tjenesteområde.
For søkere uten førerkort, kan det søkes om økonomisk tilskudd til opplæring for førerkort klasse B.

Stillingen er plassert i kode 1555 Sokneprest 
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.
Bispedømmet ønsker en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt legge forholdene til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.

 

Kontaktinformasjon

Frode Askekjær, prost, 950 20 037, fas@kirken.namdal.no

Tom Elvebakk, personalsjef, 907 93 950, te663@kirken.no

 

Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Namsos
Publisert 2021-07-23
Søknadsfrist 2021-08-22
Stillingstype Fast, 100%, Heltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger