Prost i Alta prosti

Det er ledig stilling som prost i Alta prosti og vi søker etter en samlende folkekirkeprost som kan ivareta alle i prostiet.

Prosten leder prestetjenesten i prostiet, bistår biskopen i dennes embetsutøvelse, gjør selv tjeneste som menighetsprest slik biskopen fastsetter og utfører for øvrig de gjøremål som ligger til stillingen som prost. 

Vi ønsker en samarbeidsvillig og endringsorientert prost med lederkompetanse og ledererfaring. I tillegg til teologisk fagkunnskap og presteerfaring kreves det kunnskap om Den norske kirkes organisering. Kjennskap til landsdelen og samisk og kvensk kultur er en fordel. Det vil bli lagt vekt på flerkulturell kompetanse, tillitsskapende evner, tydelighet og sans for humor.

Prosten deltar i arbeidsveiledning sammen med øvrige proster i bispedømmet.

Alta prosti omfatter kommunene Alta, Hasvik og Loppa med til sammen ca 22 700 innbyggere, ca 18 000 er medlemmer i Den norske kirke. Alta er sentrum, geografisk og kommunikasjonsmessig, i prostiet. Naturen innbyr til variert friluftsliv både sommer og vinter. Les mer om kommunen på www.alta.kommune.no

Alta prosti består av soknene Alta, Talvik, Loppa og Hasvik. Det er 18 kirker, flere andre prekensteder og 12 kirkegårder i prostiet. Prostiet har i dag 8 faste prestestillinger inkl. prost.  6 av disse, inkludert prosten, er lokalisert i kontorfellesskap i Nordlyskatedralen Alta kirke. Sekretæren ved menighetskontoret er administrativ hjelper for prosten i en 20 % stilling.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven).

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for proster
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden har fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge de offisielle målfører
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke 
 • Det er ønskelig at den som tilsettes har førerkort klasse B og disponerer bil
Personlige egenskaper
 • Gode lederegenskaper
 • God evne til tverrfaglig samarbeid og teambygging
 • Ha evne til å inspirere og motivere alle medarbeidere
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes etter stillingskode 0933 Prost
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Pensjonsinnskudd
 • Arbeidsgiver er behjelpelig med å skaffe bolig
 • Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år
 • Arbeidsveiledning
 • En ekstra uke med permisjon med lønn pr år 
 • Alta omfattes av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark, dvs. spesielle skatteregler, regler om barnetrygd og nedskrivning av studielån. Se www.tiltakssonen.no for å finne ut hvilke regler som gjelder

 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er Norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv.

Alta  prosti består av:
4 sokn:  Alta, Hasvik, Loppa og Talvik 
3 fellesråd: Alta, Hasvik og Loppa

Se også lokale nettsider.

Vi foretrekker elektronisk søknad.
Se www.kirken.no/nord-haalogaland
For informasjon 77 60 39 60.

 

Kontaktinformasjon:

 

Olav Øygard
Biskop
 97016087
 
Anne Skoglund
Stiftsdirektør
 97176580
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Markedsgata 30, 9510 Alta
Publisert 2021-09-06
Søknadsfrist 2021-09-26
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger