Sokneprest i Nesseby sokn

Vi har ledig stilling som sokneprest i Nesseby sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet. Stillingen har Unjárga/Nesseby og Tana/Deatnu sokn som særskilte tjenestesteder og Indre Finnmark er tjenestedistrikt.

Nesseby sokn består av én kommune, Unjárga/Nesseby. Kommunen har ca 880 innbyggere. Soknet ligger innerst i Varangerfjorden og har rike muligheter for friluftsliv. Det er gode veiforbindelser innen fylket og til Finland. Nærmeste flyplass er Vadsø, 50 km unna. Det er barnehage og grunnskole i Varangerbotn. Nærmeste allmennfaglige videregående skole er i Vadsø. 

Hovednæringene i kommunen er jordbruk, fiske og reindrift. Samisk språk står sterkt i hverdagen.
Kommunen er mangfoldig med en flerkulturell befolking og et aktivt kulturliv med mange tilbud. Kommunen er et senter for sjøsamisk kultur, med blant annet Várjjat Sámi Musea/Varanger samiske museum. Menigheten fremmer visjonen om at kirken inntar sin naturlige rolle som kulturbærer og aktør i lokalsamfunnet

Soknepresten og kirkevergen i Nesseby har kontor på menighetshuset i Varangerbotn. Kirkevergen er også kirketjener og organist. Det er diakon som tjenestegjør både i Nesseby og Tana sokn og det er felles kateket og samisk kirketolk. I tillegg er det en kirkegårdsarbeider.

Soknepresten i Nesseby må påregne at vel halvparten av tjenestetiden utføres i Tana. Soknepresten i Tana koordinerer dette samarbeidet.

I Nesseby sokn var det i 2019 ingen dåp, 3 konfirmerte , 9 gravferder og 29 gudstjenester. I Tana var det 22 dåp, 21 konfirmanter, 35 gravferder og 83 gudstjenester. Det er noen få gudstjenester i bedehus og helsesenter. Blant menighetens utfordringer er å involvere flere barn, unge og deres familier. Menighetsrådet ønsker at den nye soknepresten går aktivt inn i dette arbeidet. Det er satt i gang strategiarbeid for menighets- og gudstjenesteutvikling.
Mer om menigheten på www.nessebymenighet.no

I Nesseby er det to kirker, Nesseby og Karlebotn. Gudstjenester holdes også i menighetshuset i Varangerbotn. Tana menighet har 7 kirker, hvorav 5 med regelmessige gudstjenester.

Samisk kirkeliv er i stadig utvikling og menighetens arbeid tar utgangspunkt i strategiplanen for samisk kirkeliv. Størstedelen av befolkningen er tospråklig, samisk og norsk. Begge språk benyttes i gudstjenesten, liturgien er i hovedsak på samisk, mens en kirketolk tolker prekenen til samisk.  Det brukes både norsk og samisk salmebok. Kirketolken er språklig konsulent for presten. 

Unjárga/Nesseby sokn ligger innenfor det samiske forvaltningsområdet og det er et godt samarbeid med Samisk kirkeråd. Prester uten kjennskap til nordsamisk vil få opplæring i nordsamisk språk. Det kreves også at presten tar et kurs på Samisk høgskole om "Tro og livssyn i Sápmi". Permisjon med lønn gis til dette formålet.

Vi søker etter en prest som vil vektlegge samisk tradisjon, sjelesorg og forkynnelse og har interesser for flerkultur og flerspråklighet. 

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest jfr politiregisterloven).

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet. Eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.teol.
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Pensjonsinnskudd
 • En OVF-bolig i Varangerbotn står til disposisjon for soknepresten
 • Nesseby ligger i forvaltningsområdet for samisk språk. Den som blir tilsatt må være villig til å ta språkkurs slik at gudstjenester og kirkelige handlinger kan forrettes på samisk. Det blir gitt permisjon til samiskopplæring med full lønn og stipend. 
 • Den som blir tilsatt må være villig til å ta et kurs på Samisk høgskole om "Tro og livssyn i Sápmi".
 • Mulighet til å søke om tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge.
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud
 • Nesseby omfattes av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark, dvs. spesielle skatteregler og nedskrivning av studielån. Se www.tiltakssonen.no for å finne ut hvilke regler som gjelder
 • Bindingstid:
  Dersom den som tilsettes i stillingen ønsker å inngå avtale om bindingstid utbetales følgende tillegg:
  kr 40.000,- ved 12 mnd bindingstid
  kr 80.000,- ved 24 mnd bindingstid

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

 

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv.

Indre Finnmark prosti består av 5 sokn og fellesråd:
Karasjok/Kárášjohka, Kautokeino/Guovdageaidnu, Nesseby/Unjárga, Porsanger/Porsáŋgu og Tana/Deeanu


Se også lokale nettsider.

Vi foretrekker elektronisk søknad.
For informasjon 77 60 39 60

 

Kontaktinformasjon:

 

Egil Lønnmo
Prost
 91313308
 
Audun Sæbø
Personalrådgiver
 40311820

 

  

Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nesseby, 9820
Publisert 2021-09-06
Søknadsfrist 2021-09-26
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger