Sokneprest i Bardu sokn

Vi har ledig stilling som sokneprest i Bardu sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet. Stillingen har Bardu sokn som særskilt tjenestested og Senja prosti som tjenestedistrikt.

Bardu menighet har engasjerte medarbeidere og ønsker å være en menighet med plass til alle. Det er et godt samarbeid med kommunen, med barnehage og skole og med bedrifter og organisasjoner. Det er god oppslutning om diverse trosopplæringstiltak.

Soknet betjenes av sokneprest, organist, kateket/menighetspedagog, kirketjenere, kirkeverge og sekretær. Menighetskontoret har lokaler i tilknytning til Menighetshuset på Setermoen. Alle ansatte har gode kontorforhold. I Bardu sokn er det forordnet 48 gudstjenester. I 2020 var det 24 døpte, 36 konfirmanter, 9 vielser og 35 begravelser.

Bardu sokn har fire kirkehus: Bardu kirke (1829), Nedre Bardu kapell (1981), Øvre Bardu kapell (1971) og Salangsdalen kapell (1982). I tillegg har menigheten et godt fungerende menighetshus.

Bardu sokn sammenfaller med Bardu kommune som grenser til nabokommunene Målselv, Salangen og Lavangen. Folketallet i kommunen er nesten 4000. Kommunesenteret Setermoen med ca. 2000 innbyggere ligger sentralt til i kommunen. Det er gode kommunikasjoner med buss til Tromsø og Narvik, samt fly fra Bardufoss flyplass som ligger 25 km fra Setermoen.

Bardusamfunnet kjennetegnes av god balanse mellom tradisjon og fornyelse. Mange har sine slektsrøtter i Østerdalen og Gudbrandsdalen, og båndene er fortsatt sterke. Språk og kultur speiler også denne sterke forbindelsen. I Bardu er det tre barneskoler og en ungdomsskole, videregående skoler ligger i nabokommunene. Det er gode oppvekstsvilkår i kommunen, med god barnehagedekning og et aktivt idretts- og kulturliv for både barn og voksne. Området har rike muligheter for friluftsliv; med fjellturer, ski, jakt og fiske. I Bardu ligger også Viken – senter for psykiatri og sjelesorg. Viken tilbyr spesialisthelsetjenester innen både klinisk behandling og kurs og veiledning. Helt siden 1898 har det vært militærleir på Setermoen, dette er i dag en av Hærens største leire og betjenes av egne feltprester.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest ( barneomsorgsattest jfr. politiregisterloven).

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet. Eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.theol.
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge offisielle målfører
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Pensjonsinnskudd
 • Mulighet til tre måneders lønnet studiepermisjon hvert femte år
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år
 • Bindingstid:
  Dersom den som tilsettes i stillingen ønsker å inngå avtale om bindingstid utbetales følgende tillegg:
  kr 40.000,- ved 12 mnd bindingstid
  kr 80.000,- ved 24 mnd bindingstid

  Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er Norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

 

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv

Senja prosti består av:
12 sokn: Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Lavangen, Lenvik, Målselv, Salangen, Sørreisa, Torsken, Tranøy og Øverbygd
8 fellesråd: Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Lavangen, Målselv, Salangen, Senja og Sørreisa

 

Se også lokale nettsider

Vi foretrekker elektronisk søknad
Se www.kirken.no/nord-haalogaland
For informasjon 77 60 39 60

 

Kontaktinformasjon:

 

Sigurd Skollevoll
Prost
 41577617
 
Audun Sæbø
Personalrådgiver
 40311820
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Fogd Holmboes gate 61, 9360 Bardu
Publisert 2021-09-06
Søknadsfrist 2021-09-26
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger