Prost i Drammen prosti

Stillingen som prost i Drammen prosti er ledig, og vi søker etter en tydelig, handlekraftig, strategisk og samlende pastoral leder som kan bidra til å videreutvikle nye Drammen prosti (utvidet fra 2020) på en god måte.

Vår nye prost i Drammen er glad i folkekirken, har evne og vilje til å motivere og inspirere både ansatte og frivillige i menighetene.

Vi stiller krav til høy teologisk og kirkefaglig kompetanse med evne til å lede og organisere prostiets prester i henhold til gjeldende avtaler og regelverk. Den som ansettes må ha evne til å fremme tverrfaglig samarbeid internt i stabene, så vel som samarbeid med kirkelige råd og utvalg og andre aktører både innen og utenfor kirken. God kontakt med kommunene, og en proaktiv og synlig rolle i det offentlige rom bør være høyt oppe på prostens agenda.

Det nåværende prostiet er nytt. Prestene i prostiet kommer fra fire ulike prostier og store deler av prostiets levetid har vært preget av Covid-19. Vi søker en leder som vil være med på å forme prostiet og videreutvikle en god arbeidskultur. Prostiet består av et godt og engasjert prestefellesskap med til sammen 24,5 presteårsverk.

I Drammen by har det vært satset betydelig på byutvikling hvor kjerneområdene har vært miljø, kultur og kunnskap. Prostiet som helhet spenner fra tradisjonell norsk bygdekultur til et flerkulturelt bymiljø. Det er relativt korte avstander til og mellom soknene med god nærhet til store turområder. Byen har et vel av tilbud til alle aldersgrupper, er en universitetsby og om få år står et nytt regionsykehus ferdig.

Befolkningen i prostiet representerer et mangfold av religioner og livssyn. Den norske kirke i Drammen er opptatt av dialog og samarbeid på tvers av religioner og livssyn, og har bl.a. ansatt en dialogprest.

Prosten inngår i biskopens ledergruppe både med hensyn til prestetjenesten og øvrige oppgaver ifølge tjenesteordningen for prost. Prostens hovedkirke er Bragenes. Det er et nært samarbeid med kirkevergene i Drammen og Lier og prosten forventes å videreutvikle det gode samarbeidet med fellesrådene i prostiet. Prost og kirkevergen i Drammen deler kontorlokaliteter.

Det er et mål i prostiet å ha en personalpolitikk som gir et godt kollegialt og faglig felleskap, Vi ønsker bevisste og entusiastiske prester som tenker stort om lokalmenigheten og som ser verdien av et godt samarbeid med andre ansatte, råd og frivillige.

 

Arbeidsoppgaver
Lede prestetjenesten i prostiet
Bistå ansatte og kirkelige organer med faglig veiledning, råd og støtte
Gudstjenester og forkynnelse
Deltakelse på prostemøter og øvrige samlinger i bispedømmet
Medlem av Drammen og Lier kirkelige fellesråd
Kontakt med offentlige organer og miljøer i prostiet

Kvalifikasjoner
Ledererfaring og evne til å fremstå som en tydelig kirkelig leder
Bred og relevant erfaring og administrativ kompetanse
Solid teologisk kompetanse
Endringskompetanse
Erfaring fra personalledelse og gode relasjonelle egenskaper
Relevant og engasjerende forkynner og liturg

Personlige egenskaper
Gode kommunikasjonsferdigheter, også i det offentlige rom
Lederkompetanse
Evne til å se, inspirere og ivareta den enkelte ansatte
Gode samarbeidsevner og kontaktskapende evner
Evne til å håndtere et mangfold av arbeidsoppgaver
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
Stillingen lønnes som 0933 -prost 
Pensjonsinnskudd
Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten.
Kollegaveiledningsgruppe
Veiledningsgruppe for proster er under etablering

Søkers navn vil bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentlighet må begrunnes (Offentlighetsloven §25).
Tunsberg Bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting
 
 
Drammen prosti består av kommunene Drammen og Lier. Drammen kommune ble 01.01.2020 slått sammen av kommunene Svelvik, Drammen og Nedre Eiker. Prostiet består i dag av 15 sokn og totalt 22 kirker fordelt på mindre bygder, større tettsteder og «gamle» Drammen by med sine bydeler. 
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bragernes kirke, Cappelens gate 9, 3016 Drammen
Publisert 2021-09-10
Søknadsfrist 2021-10-03
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger