Sokneprest i Kristiansand domprosti med Lund sokn som tjenestested

Vil du være prest i en levende, engasjert og inkluderende bymenighet?

Menighetens profil
Lund kirke er et samlingspunkt i bydelen, med en lang rekke aktiviteter som særlig gjenspeiler menighetens satsing på barn, unge og familier. En engasjert stab og mange frivillige bidrar til å skape liv i kirken. Mange kjenner tilhørighet til kirken, opplever seg velkommen, sett og anerkjent.

Menighetens ansatte
Sokneprest 100%, kapellan 100%, daglig leder 80%, menighetspedagog/trosopplærer 50%, diakon 100%, kirketjener 100%, kantor 100%, renhold 30%,
(vakanse ungdomsarbeider + del av trosopplærerstilling).

Menighetens visjon og hovedmål
Lund menighets visjon er «Tilhørighet, tro og tjeneste».
Det er et ønske at troen på Jesus Kristus formidles på en måte som berører og kjennes relevant. Lund menighet er en diakonal menighet som ønsker å vise evangeliet i handling, og uttrykt gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Vi ønsker å inspirere til tjeneste for vår neste og den verdensvide kirke.

Menighetens satsingsområder
Barn- unge- familier
Diakoni
Frivillighet
Gudstjenesten

Tiltak
I løpet av uken er det blant annet babysang, småbarnstrall, barnekor, dansegrupper, fredagsklubb, søndagsskole, konfirmantarbeid, ledertrening, formiddagstreff, sorggrupper, kirkekor og Av-og-til-kor. Menighetens «Superonsdag», har blitt et godt besøkt og inkluderende møtepunkt for små og store i bydelen.

Gudstjenestelivet
Gudstjenesten er et satsingsområde for Lund menighet. I 2019 hadde menigheten 11.165 gudstjenestedeltakere, et gjennomsnitt på 121. Det er gudstjeneste alle søndager og helligdager (med unntak av 2. dager, 1. mai og 17. mai). Det feires familiegudstjeneste en gang i måneden. Et par ganger i semesteret arrangeres det kveldsgudstjenester med et annet særpreg. Det er gudstjenester på to institusjoner en gang i måneden. To ganger i året arrangeres En kirke for alle – gudstjenester tilrettelagt for mennesker med særskilte behov.

Forøvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste (jfr. offentleglova 25, 2. ledd). Du vil i så fall bli varslet om dette.

 

Arbeidsoppgaver
 • ansvar for gudstjenester etter gjeldende turnus, innebærer også enkelte gudstjenester i Oddernes kirke
 • lede prestetjenesten i soknet
 • åndelig og strategisk ansvar for menighetens arbeid sammen med MR
 • følge opp menighetens virksomhetsplan
 • tjenesteuker i sone Oddernes/Torridal/Lund
 • bidra i trosopplæringstiltak i samarbeid med øvrig stab
 • delta i MR/AU, gudstjenestutvalg, og andre aktuelle råd og utvalg i menigheten
Kvalifikasjoner
 • cand. theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
Personlige egenskaper
 • gode evner i arbeidet med gudstjenesten i forskjellige former
 • glad i prestetjenestens  bredde
 • trives med å jobbe med barn, unge og familier
 • ønske om å binde generasjonene sammen
 • evne til å være fleksibel
 • gode samarbeidsevner
 • formidlingsglede
Vi tilbyr
 • stillingen lønnes i stillingskode 1555 sokneprest
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelse etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning (ABV)

 

Lund bydel ligger rett øst for Kristiansand sentrum, med nærhet til både sjøen og skogen. Det er 5624 medlemmer i soknet. Det en bydel i vekst, og med et økende mangfold. Innen menigheten er en rekke barnehager, to barneskoler og en ungdomsskole. Universitetet i Agder ligger nær bydelen, og bydelen får stadig flere studentboliger. Området er populært for unge i etableringsfasen og barnefamilier. Et stort sykehjem ligger like ved Lund kirke. Det bygges for tiden mange leiligheter i bydelen.

Lund kirke er en arbeidskirke fra 1987. Kirkerommet er lyst, fleksibelt og vennlig. I tillegg er det to menighetssaler med kjøkken, kirkestue, peisestue, gymsal og ungdomsloft.

I menighetens lokaler drives en privat barnehage med utvidet kristen formålsparagraf.

Det er 22 prester i domprostiet som møtes jevnlig.

Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Marviksveien 5, 4631 Kristiansand
Publisert 2021-09-13
Søknadsfrist 2021-10-07
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger