Sokneprest i Ytre Nordmøre prosti med Frei sokn som særlig tjenestested

Det er ledig stilling som sokneprest i Frei menighet.

Menigheten er en av tre menigheter i Kristiansund kommune og tilhører Ytre Nordmøre prosti i Møre bispedømme. Frei menighet er en menighet i vekst der flere barnefamilier søker til våre arrangementer. Det har blitt satt i gang flere nye tiltak de siste årene som har ført til en markant oppgang i kirkesøkningen. Vi har mange frivillige som deltar i menighetsarbeidet.

Menigheten har hatt trosopplæringsmidler helt siden 2007 og trosopplæringsarbeidet er godt etablert i gudstjeneste- og menighetsliv. Menigheten har en stor andel av barn, ungdom og unge familier. Innenfor soknet er det flere barnehager, tre barneskoler, ungdomsskole og institusjoner. Vi har et godt samarbeid med skoler og barnehager, særlig knyttet til de kristne høytidene. Det avholdes skolegudstjenester og barnehagevandringer før jul og påske. Konfirmasjonstallet har i flere år vært ca. 70-80 konfirmanter. Dette utgjør ca. 75 - 80 % av 9. klassingene. Det er utviklet et godt opplegg for konfirmantene. De siste årene har vi også startet et eget ledertreningsprogram som drives i samarbeid med de to andre menighetene i Kristiansund.

Frei kirke har et aktivt kulturliv med en rekke kulturarrangement gjennom året. Vi legger vekt på bredde innenfor alle nivå. Det frivillige og det profesjonelle musikklivet deltar jevnlig i Frei kirke og i gudstjenestene. Det arrangeres flere konserter i kirken i løpet av året og Frei kirke fikk et helt nytt flygel i 2012. Kantor har ansvar for driften av kulturlivet i Frei kirke. Arrangementer i menigheten kunngjøres fortløpende på vår Facebook side. Søk på Frei kirke. Det har blitt startet et veldrevet barnekor i menigheten som ofte deltar på gudstjenester og beriker menigheten på mange måter. 

I Fellesrådsområdet er det tilsatt kirkeverge, tre kantorer, tre trosopplærere, to diakonimedarbeidere og to kateketer/undervisningsledere. Frei menighet har 100% sokneprest, administrativ stilling 50 %, kateket/menighetspedagog 100 %, kantor 100 % og trosopplærer 60 %. Staben har et godt fellesskap og samarbeidsklima.  Kontorplass er i Kristiansund sentrum, samlokalisert med de andre menighetene i nye lokaler.  Her har ca 15 medarbeidere sitt daglige virke, og det er godt samarbeid med alle de kirkelige tilsatte. Avstandene i området er korte.  

Frei menighet, som er en av tre menigheter i Kristiansund, har 5 500 innbyggere. Soknepresten i Frei betjener Frei kirke som er en trekirke fra 1897 med 400 sitteplasser. Det er forordnet ca. 50 gudstjenester pr. år. I tillegg er det andakter på institusjoner, 10-15 vielser, ca. 50 dåp og ca. 40 gravferder i året. Det er godt samarbeid på tvers av soknene i kommunen.
 
For mer utførlig informasjon om kirker og menigheter på www.kristiansund.kirken.no eller om kommunen på www.kristiansund.kommune.no

Vi ønsker deg velkommen som søker til Møre bispedømme og ber vennligst om at søknad med CV, vitnemål og referanser sendes via vårt elektroniske system, Webcruiter. Søkere som ikke ønsker navnet sitt offentliggjort, må grunngi dette, jr. Offentlighetsloven § 25.

 

Arbeidsoppgaver
 • Soknepresten skal i trå med "Tjenesteordning for menighetsprester" forvalte Ord og sakrament slik at kristen tro og liv blir fremmet i menighetene.
 • Prestene i prostiet deler gudstjenester, kirkelige handlinger og andre oppgaver mellom seg etter oppsatt arbeidsplan.
 • Det vil så langt mulig bli tatt hensyn til kompetanse, erfaring, interesser og nådegaver i fordeling av oppgaver mellom prestene.
 • Alle prestene i prostiet går inn i beredskapsordning.
Kvalifikasjoner
 • De formelle kvalifikasjonskravene for tilsetting av prest er å finne i "Forskrift om tilsetting av menighetsprest".
 • Med hjemmel i Arbeidsmiljølovens §13-4, 2 blir opplysninger om samlivsform innhentet og kan bli vektlagt.
 • Den som blir ansatt må legge frem barneomsorgsattest (politiattest), jf. Lov om tros- og livssynssamfunn § 20.
 • Søkere som ikke er ordinerte, blir bedt om å beskrive forholdet til programmet "Veien til prestetjeneste"(VTP). Ordinasjon forutsetter normalt fullført VTP.
 • Møre bispedømme arbeider for å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og ønsker å legge tilrette for mennesker med redusert funksjonsevne.
 • Søkerne må opplyse om de behersker begge målformene.
 • Søkeren må ha førerkort og disponere egen bil.
 • Ordinerte søkere som er statsborgere fra annet EØS-land må legge frem attest som viser autorisasjon fra Kirkerådet til prestetjeneste i Den norske kirke, krav om medlemskap i Den norske kirke og kravet om å beherske norsk språk, jf. "Forskrift om tilsetting av menighetsprest" § 6.
Personlige egenskaper
 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt.
 • Skape godt samarbeid med ansatte og frivillige medarbeidere.
 • Evne til å komme i kontakt med folk og bygge nettverk.
 • Formidle evangeliet til ulike aldersgrupper.
Vi tilbyr
 •  Stillingen blir lønnet etter Hovedtariffavtalen i KA stillingskode 1555 sokneprest. Innskudd i Statens pensjonskasse.
 • Godtgjørelser og tilskudd etter fastsatte vilkår. Den som blir ansatt må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, særavtaler, reglement mv og andre avgjørelser som kan ha innvirkning på gjøremål i tjenesten.
 • Møre bispedømme legger vekt på å tilby gode vilkår for kompetanseutvikling, arbeidsveiledning (ABV) og andre former for veiledning.

 

Frei er en bydel i Kristiansund. Kristiansund ligger ut mot havet i nordvest med fantastisk natur. Byen har egen flyplass med daglige avganger. Byen er også kjent for sitt rike kulturliv med bl.a. Norges første distriktsopera, kulturskole, flere danse- og ballettstudio, mange kor og et generelt aktivt musikkliv. Byen er også en baseby for oljeaktiviteten i Nordsjøen. Kristiansund har flere barneskoler og ungdomsskoler i tillegg til to store videregående skoler og noe høyskoleutdanning.
Ytre Nordmøre prosti omfatter kommunene Kristiansund, Averøy, Eide, Aure og Smøla med til sammen 13 sokn og ca. 33.000 medlemmer i Den norske kirke. Det er 10,3 prestestillinger i prostiet. Frei, Nordlandet og Kristiansund utgjør område for Kristiansund kirkelige fellesråd. Ytre Nordmøre prosti er tjenestedistrikt. Prosten har sete i Kristiansund sokn. Prestene i prostiet møtes regelmessig til kollega- og fagsamlinger.

Arbeidsgiver Møre bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kongens plass 5, 6509 Kristiansund
Publisert 2021-10-01
Søknadsfrist 2021-10-29
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Møre bispedømme
Moldetrappa 1
6415 Molde

Arbeidsliv

"Prest i Norges vakraste og mest mangfaldige bispedøme"

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger