Rådgivar barn, ungdom, integrering og frivillig arbeid

Møre bispedømme

Stillinga er innanfor fagområda barn og ungdom, integrering, frivillig arbeid og kyrkjefagleg sakshandsaming. Kyrkja står framfor omfattande omorganisering, og saksmengda ved bispedømmekontoret er stor. Vi søkjer etter ein medarbeidar som arbeider like lett på kontoret som ute i dialog med medarbeidarar i kyrkjelyd og samarbeidande organisasjonar. Stillinga er lagt til kyrkjefagavdelinga 

Du bidrar med å gi råd til medarbeidarar, både tilsette og rådsvalde i bispedømmet. Du legg tilrette og har fagansvar for ungdomsdemokratiet i bispedømmet. Du profilerer kyrkjelivet i Møre i møte med medarbeidarar i kyrkjerådet og arbeider lojalt med planar og prioriteringar i bispedømmet.

Dersom ein søkjar ikkje ønskjer namnet sitt på den offentlege søkjarlista, må dette grunngjevast i søknaden. Grunnane vil bli vurdert individuelt, og dersom bispedømeadministrasjonen ikkje finn dei tilstrekkelege, vert søkjaren kontakta før søkjarlista vert offentleggjort.

 

Arbeidsoppgåver
 • Tilretteleggjar og fagansvarleg for ungdomsdemokratiet i bispedømet
 • Sekretær og rådgjevar for Ungdomsrådet
 • Planlegging og gjennomføring av Ungdomsting
 • Samarbeide med aktuelle barne- og ungdomsorganisasjonar og oppfølging av arbeidet på plattforma «Kirkens unge»
 • Ha særskilt ansvar for frivilligfeltet og førebu/gjennomføre bispedømet sine satsingar
 • Integreringsarbeid knytt til menneske med særlege utfordringar
 • Bidra i samråd med rådgivar undervisning med oppgåver knytte til trusopplæringa
 • Bidra i samråd med rådgivar diakoni med ungdomsdiakonale oppgåver
 • Sakshandsaming og generell kyrkjefagleg rådgiving
 • Stillingen tek del etter turnus som adm. ressurs ved visitasar
 • Noko reising må reknast med
Kvalifikasjonar
 • Høgskule/universitetsutdanning innan kyrkjefag, undervisning, diakoni eller teologi
 • Relevant erfaring kan erstatte manglande formalkompetanse
 • Kunnskap om og erfaring med bruk av sosiale medium
 • God skriftleg og munnleg formidlingsevne
 • God kjennskap til Den norske kyrkja, kristen tru og tradisjon
 • Medlem av Den norske kyrkja
 • Møre bispedøme har nynorsk som administrasjonsspråk og søkjar må opplyse om han/ho kan nytte både nynorsk og bokmål
 • Den som får tilbod om stillinga må leggje fram politiattest
 • Søkjaren må ha førarkort og disponere eigen bil
Personlege eigenskapar
 • Evne til tverrfagleg samarbeid og planlegging
 • Gode samarbeidsevner, integritet og evne til å oppmuntre, inspirere og utfordre
 • Fleksibel, evne til å ta initiativ, arbeide strukturert og sjølvstendig
Vi tilbyr
 • Løn i stillingskode 1434 Rådgivar i tariffområde for KA. Godtgjersler og tilskot etter dei vilkår som til kvar tid er fastsette
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode kontorlokale sentralt i Molde. Ettersom fleire tilsette har lang arbeidsreise blir det lagt til rette for at ein kan ha lokal kontorstad, men med faste møtedagar ved kontoret i Molde
 • Den som vert tilsett må rette seg etter endringar i lover, tariffavtalar, særavtalar, reglement m.m. og andre avgjerder som kan ha verknad på gjeremåla i tenesta

For nærare informasjon om denne stillinga, kontakt stiftsdirektør Bjørn Olaf Storhaug eller avdelingsleiar kyrkjefag Arvid Helle.

 

Møre bispedømme omfattar Møre og Romsdal fylke og består av 96 sokn og 32 kyrkjelege fellesråd fordelt på 7 prosti. Møre bispedømmekontor er felles administrasjon for Møre biskop og Møre bispedømmeråd. Bispedømmerådet har plan-, budsjett- og økonomiansvar, fordeler ressursar, tilsett i prestestillingar og er godkjennings- og klageorgan. Møre biskop er tilsynsorgan for kyrkjeleg verksemd og tilsette, leier prestetenesta og er godkjenningsorgan for kyrkjer og lokalkyrkjeleg planverk. 

Bispedømmekontoret er i tidsmessige lokale og ligg sentralt i Molde. Kontoret er delt i to fagavdelingar; Avdeling Kyrkjefag og Avdeling HR. Etter omorganisering er ein del merkantile funksjonar innanfor arkiv, økonomi/løn, IT og telefoni er lagt til nasjonale einingar som gjer oppgåver på vegner av bispedømma og Kyrkjerådet. All sakshandsaming og store delar av møtehandsaminga er fullelektronisk, tilsvarande gjelder for økonomi/løn og andre merkantile funksjonar.  

Arbeidsgiver Møre bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Moldetrappa 1, 6415 Molde
Publisert 2021-10-05
Søknadsfrist 2021-10-29
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Møre bispedømme
Moldetrappa 1
6415 Molde

Arbeidsliv

"Prest i Norges vakraste og mest mangfaldige bispedøme"

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger