Sokneprest i Tromsø domkirke sokn

Tromsø domprosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig stilling som sokneprest i Tromsø domkirke, og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
Stillingen har Tromsø domkirke sokn som særskilt tjenestested og Tromsø domprosti som tjenestedistrikt.

Tromsø kommune har ca. 77.000 innbyggere, Domkirken sokn omfatter den sentrale delen av Tromsøya. Det bor ca. 7.000 personer innen soknets grenser. Ca. 80 % av disse er medlemmer av Den norske kirke.

Tromsø domkirke, fra 1861 er en nygotisk langkirke i tre, som ligger midt i byens sentrumsgate, omgitt av en park. Gode kontorer ligger litt nord i sentrum hvor de ansatte i domkirken er samlokalisert med kirkevergeadministrasjon, Elverhøy menighets ansatte og domprost.

Domkirken betjenes av sokneprest, kapellan, domkantor, soknediakon, menighetsforvalter, trosopplærer og kirketjener – de tre siste i 50 % stilling. I tillegg gjør domprosten prestetjeneste i soknet, og tar del i stabsmøtene.
Tromsø International Church er også en del av vårt arbeid, med egen deltidsansatt leder.
Domkirken har et omfattende kirkemusikalsk arbeid under ledelse av domkantoren.
Menighetsrådet eier egen barnehage med utvidet formålsparagraf.

Domkirken er både bispedømmets hovedkirke, sentrumskirke for byen og soknekirke for den lokale menigheten. Dette gir føringer også for sokneprestens arbeid, som må ivareta noe av alle disse sidene.

Det er en folkekirkelig profil på arbeidet, med vekt på gudstjenester, kulturformidling og diakoni. I tillegg til gudstjeneste hver søn- og helligdag, er det en rekke andre gudstjenester, bl. a. Samefolkets dag, 8. mars, 1. mai, regnbuemesse, messe for verdighet.

Det er et stort kulturelt mangfold i soknet, med mennesker fra over 120 nasjoner. Domkirkens lokale grunnordning for gudstjenesten rommer enkelte faste elementer på nordsamisk, enkelte ganger også kvensk. Hovedspråket i gudstjenesten er bokmål, en gang i året på nynorsk. Mange oppsøker kirkerommet i løpet av uka, både tilreisende og fastboende. Menighetsrådet ønsker å holde kirken åpen for besøkende, og har i perioder gjennomført dette.

Menighetsrådet har beskrevet tre søyler i arbeidet for å realisere Den norske kirkes visjon Mer himmel på jord, under overskriften «Kirken i sentrum»:
-           Skape rettferdighet
-           Bygge fellesskap
-           Gi rom for kunst og kultur.

Dette gjør at vi ønsker en prest som kan lede gudstjenestearbeidet, og bidra til å lede og utvikle kirkens arbeid med særlig vekt på fellesskapsbygging, diakoni og kultur. Soknepresten i Tromsø domkirke er domprostens stedfortreder.
Domkirkens særskilte profil innebærer å delta i å synliggjøre kirken i bybildet gjennom gudstjenester, diakoni, kunst og kulturformidling og deltagelse i den offentlige samtalen. Soknepresten må kunne arbeide aktivt i forhold til media. Her er samarbeidet med domprost og kirkeverge viktig.
Soknepresten sitter i Tromsø domkirke menighetsråd, og er leder av prestetjenesten i soknet. Sokneprest og kapellan har hver sine tjenesteuker. Det er jevnlig andakter på institusjoner for eldre. 

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste. 
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest jfr. politiregisterloven)

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprest
 • Utvikle Domkirken som hovedkirke i byen og bispedømmet
 • Ta del i menighetens samlede diakonale, kateketiske, misjonale og liturgiske arbeid
Kvalifikasjoner
 • Den som tilsettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet, eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.theol.
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse  vil bli vektlagt.
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.
Personlige egenskaper
 • En åpen, folkekirkelig prest
 • En prest med initiativ og gjennomføringsevne
 • En god forkynner
 • Gode kommunikasjonsevner 
 • En prest som bygger fellesskap
 • En prest som har stor samarbeidsvilje og samarbeidsevner    
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 1555 Sokneprest.
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
 • Mulighet til tre måneders studiepermisjon hvert femte år.
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud.
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Kontaktinformasjon:

Audun Sæbø
Personalrådgiver
 40311820
 an887@kirken.no
 
Stig Lægdene
Domprost
 97700312
 stig.legdene@kirken.tromso.no
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Tromsø domkirke, Kirkegata 7, 9008 Tromsø
Publisert 2021-12-17
Søknadsfrist 2022-01-16
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger