Kapellan i Kristiansand domprosti med Lund sokn som tjenestested

Vil du være prest i en levende, engasjert og inkluderende bymenighet?

Menighetens profil
Lund kirke er et samlingspunkt i bydelen, med en lang rekke aktiviteter som særlig gjenspeiler menighetens satsing på barn, unge og familier. Engasjerte ansatte og frivillige bidrar til å skape liv i kirken. Mange kjenner tilhørighet til kirken, opplever seg velkommen, sett og anerkjent.

Menighetens ansatte
Sokneprest 100%, kapellan 100 %, daglig leder 80%, menighetspedagog/trosopplærer 50%, tweens- og ungdomsarbeider 50%, diakon 100 %, kirketjener 100%, kantor 100% og renhold 30%.

Menighetens visjon og hovedmål
Lund menighets visjon er «Tilhørighet, tro og tjeneste».
Det er et ønske at troen på Jesus Kristus formidles på en måte som berøres og kjennes relevant. Lund menighet ønsker å ha et diakonalt fokus.

Menighetens satsingsområder
Barn- unge- familier
Diakoni
Frivillighet
Gudstjenesten

Tiltak
I løpet av en uke er det blant annet babysang, småbarnstrall, barnekor, dansegrupper, fredagsklubb, søndagsskole, konfirmantarbeid, formiddagstreff, sorggrupper, kirkekor og AvOgTil kor. Menighetens «Superonsdag» har blitt et godt besøkt og inkluderende møtepunkt for små og store i bydelen.

Gudstjenestelivet
Gudstjenesten er et satsningsområde i Lund menighet. I 2019 hadde menigheten 11.165 gudstjenestedeltakere, et gjennomsnitt på 121. Det er gudstjeneste alle søndager og helligdager (med unntak av 2.-dager, 1. mai og 17. mai).  Det feires familiegudstjeneste en gang i måneden. Et par ganger i semesteret arrangeres det kveldsgudstjenester med et annet særpreg. Det er gudstjenester på to institusjoner en gang i måneden. To ganger i året arrangeres En kirke for alle- gudstjenester tilrettelagt for mennesker med særskilte behov.

For øvrig:
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- endringer i tjenesteordning for kapellaner og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste (jfr. Offentleglova 25, 2. ledd). Du vil i så fall bli varslet om dette.

 

Arbeidsoppgaver
 • gudstjenester etter gjeldende turnus, innebærer også enkelte gudstjenester i Oddernes kirke
 • tjenesteuker i sone Oddernes/Torridal/Lund
 • hovedansvar for konfirmantundervisning
 • delta i trosopplæringstiltak i samarbeid med øvrig stab
 • delta i aktuelle råd og utvalg i menigheten
 • delta i beredskapsordning i bispedømmet samt fagdager og andre samlinger i regi av prost og biskop.
Kvalifikasjoner
 • cand. theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
Personlige egenskaper
 • trives med å jobbe med barn, unge og familier
 • gode evner i arbeidet med gudstjenesten i forskjellige former
 • glad i prestetjenestens fulle bredde
 • ønske om å binde generasjonene sammen.
 • fokus på menighetsbygging
 • formidlingsglede
 • gode samarbeidsevner med ansatte og frivillige
Vi tilbyr
 • lønn som kapellan i stillingskode 0922
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelse etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning (ABV)

 

Lund bydel ligger rett øst for Kristiansand sentrum, med nærhet til både sjøen og skogen. Området er populært for unge i etableringsfasen og for barnefamilier, og bydelen får stadig nye boliger for alle generasjoner. Innen menigheten er en rekke barnehager, to barneskoler og en ungdomsskole. Universitetet i Agder ligger nær bydelen. Et stort sykehjem ligger like ved Lund kirke.   

Lund sokn har 5624 medlemmer. Lund kirke, som ligger sentralt i soknet, er en arbeidskirke fra 1987. Kirkerommet er lyst, fleksibelt og vennlig. I tillegg er det to menighetssaler med kjøkken, kirkestue, peisestue, gymsal og ungdomsloft.

I menighetens lokaler drives en privat barnehage med kristen formålsparagraf.

Det er 22 prester i domprostiet som møtes jevnlig.

 

Kontaktinformasjon:

Fred Henry Berg
Domprost
 98253339
 fred.henry.berg@kristiansand.kommune.no
 
Bjarne Nordhagen
Personalsjef
 90996790
 bn576@kirken.no
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Marviksveien 5, 4631 Kristiansand
Publisert 2021-12-21
Søknadsfrist 2022-01-16
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger