Sokneprest i Kristiansand domprosti med Søgne sokn som tjenestested

Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme

Menighetens profil
Søgne menighet er, og vil være, en kirke for folket. Vi er en stor folkekirke-menighet, med et engasjert menighetsråd og en aktiv stab. Menigheten har mange gode tilbud for befolkningen i Søgne. Foruten et variert gudstjenestetilbud, kan nevnes Familiekor og kor og samlinger for Unge Voksne, Ungdomsklubb og ledertrening for ungdom, tacomiddag for hele familien og menighetsklubben-et møtested for mennesker med ulike funksjonshemninger.

Menighetens ansatte
Staben består av: Sokneprest, kapellan, daglig leder, kateket, diakon, ungdomsdiakon, organist, alle i 100%, ungdomsarbeider 80%, menighetspedagog 70%, 2 kirketjenere i 50% og renholder 45%. Menigheten har i underkant av 300 frivillige medarbeidere, mange av disse er gudstjenestemedhjelpere.

Gudstjenestelivet
Kirkesøkningen er god og jevn. Gudstjenestelivet er rikt og variert, med et stort mangfold i musikalsk involvering og uttrykk. Det er i snitt seks gudstjenester i måneden fordelt på våre tre kirker: Tre i Søgne hovedkirke, to i Langenes arbeidskirke og én i Søgne gamle kirke. 3-4 av gudstjenestene pr. semester er kveldsmesser med eget særpreg. Det arrangeres HEL-gudstjeneste en gang i året. I tillegg kommer gudstjenester på fire institusjoner én gang i måneden. Vi har også økumeniske samlinger med Oasen menighet og Søgne Misjonskirke.

Menighetens satsingsområder
Menighetsrådet har ut fra Den norske kirkes visjon, Mer himmel på jord, utarbeidet en handlingsplan med følgende satsingsområder: Frivillighet. Ungdomsarbeid. Inkluderende fellesskap. Digital kirke. Grønn menighet.
Handlingsplanen finner du her:  https://sognemenighet.no/Portals/0/Dokumenter/Aarsmeldinger/Handlingsplan%202021-2023%20.pdf

For øvrig 
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste (jfr. offentleglova 25, 2. ledd). Du vil i så fall bli varslet om dette.

 

Arbeidsoppgaver
 • gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder institusjonsgudstjenester
 • lede prestetjenesten i soknet
 • menighetsbyggende arbeid i tråd med menighetens handlingsplan
 • bidra i trosopplæringstiltak i samarbeid med øvrig stab
 • samarbeide med diakon om oppfølging av etterlatte og sjelesorgtjeneste
 • delta i MR’s arbeidsutvalg og andre aktuelle råd og utvalg
Kvalifikasjoner
 • cand. theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
Personlige egenskaper
 • formidlingsglede
 • trygg, tydelig og fleksibel
 • trives med å jobbe med alle generasjoner
 • god leder med og gjennomføringskraft
 • evne til samarbeid, kommunikasjon og kan jobbe i team
 • gode administrative evner
 • fortrolighet med sosiale medier og digital kommunikasjon
Vi tilbyr
 • stillingen lønnes i stillingskode 1555 sokneprest
 • etter- og videreutdanning 
 • godtgjørelse etter gjeldende satser 
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning (ABV)
 • godt kollegafelleskap med prostiets 22 prester
 • romslige og trivelige kontorlokaler sentralt på Tangvall

 

Søgne er en vakker kystbygd med ca. 11500 innbyggere, og ligger i vestre del av Nye Kristiansand kommune. Søgne menighet har i underkant av 8.000 medlemmer. Aktiviteter er knyttet til våre tre kirker: Søgne hovedkirke som er fra 1861 og ble modernisert i 2007, Søgne gamle kirke som omtales som bygdas klenodium, datert 1640 og Langenes arbeidskirke fra 1987. Det foregår også mye aktivitet knyttet til Søgne menighetssenter, som er en medlemsforening tilknyttet Den norske kirke.  Ønsker du å jobbe i en engasjert og moderne folkekirke-menighet, er dette noe for deg! Staben består av 12 medarbeidere. Vi ønsker deg velkommen som ny medarbeider i en aktiv og levende menighet! For mer informasjon, se vår nettside www.sognemenighet.no

Søgne var egen kommune fram til 2020, og er nå en del av Kristiansand kommune. Bygda er rik på muligheter for friluftsliv fra hav til hei, og er kjent for sin flotte skjærgård og kystkultur. Sentrum i bygda, Tangvall, har alle fasiliteter innenfor helse og kultur. Nytt skolesenter med ny ungdoms- og videregående skole, kulturskole og idrettsbygg er under oppføring. Kollektivtilbudet er godt utbygd, både til Mandal og Kristiansand.

 

Kontaktinformasjon:

Fred Henry Berg
Domprost
 98253339
 fred.henry.berg@kristiansand.kommune.no
 
Bjarne Nordhagen
Personalsjef
 90996790
 bn576@kirken.no
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusveien 39, 4640 Søgne
Publisert 2021-12-21
Søknadsfrist 2022-01-16
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger