Spesialprest i Øvre Telemark prosti med særlig ansvar for familiearbeidet i soknene i Notodden

Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme

Menighetenes profil
 Menighetene samles til gudstjenester regelmessig. Menighetsrådene er delaktige og drivere av mye av menighetenes aktiviteter. Svært mange av kommunens innbyggere er glade i kirkene, men det har i senere tid vært en utfordring å involvere yngre familier i fellesskap og frivillig arbeid. Som et samarbeid mellom alle fire menighetene i kommunen startes det nå opp et eget prosjekt rettet mot unge familier. Familiepresten skal lede denne satsingen sammen med et team av ungdomsarbeider og organist/trosopplærer, i tett samarbeid med menighetsrådene, sokneprestene og de øvrige ansatte.

Generelt har menighetene et godt forhold til kommunen og lokalsamfunnet, et godt samarbeid med barnehager og skoler, samt god kontakt med frivillige organisasjoner og andre kirkesamfunn. Det er gode samarbeidsforhold i prostiet, og prostiets 20 prester møtes jevnlig til tjenestekonferanser og tekstgjennomganger. Menighetene i prostiet samarbeider om konfirmant- og ledertreningsprogrammet Ønsket og Elsket (www.ønsketogelsket.no).

Menighetenes visjon
Menighetenes visjon er å være en levende kirke, åpen for alle, raus og engasjerende og et godt møtepunkt i lokalsamfunnet.

Satsingsområder
- Unge familier
- Systematisk, lokal trosopplæring
- Levende gudstjenestefellesskap

Tiltak
- Eget team som jobber med satsinga overfor unge familier
- Ledertrening lokalt og i samarbeid med prostiets eget prosjekt Ønsket og elsket.

Gudstjenestelivet
I Notodden kirke er det gudstjeneste de fleste søn- og helligdager, i Heddal tre av fire søndager og i Gransherad og Lisleherad en gang i måneden. Ungdomsarbeider, konfirmanter, speidere og lokale kor/orkester deltar på gudstjenester i løpet av året.    

For øvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste (jfr. offentleglova 25, 2. ledd). Du vil i så fall bli varslet om dette.

 

Arbeidsoppgaver
 • ledelse av satsingsområdet med unge familier
 • gudstjenester, forkynnelse, kirkelige handlinger
 • deltakelse i trosopplæring, planarbeid og annet menighetsbyggende arbeid
 
Kvalifikasjoner
 • cand. theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
Personlige egenskaper
 • skaper tillit, lytter til andre, involverer og engasjerer
 • har evne til målrettet, strategisk arbeid for å bygge og videreutvikle menighetene
 • kan dokumentere gode samarbeidsevner
 • kan være en motivator og veileder for frivillige medarbeidere
 
Vi tilbyr
 • lønnes som spesialprest i stillingskode 1465
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelse etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning (ABV)

 

Notodden kommune ligger i naturskjønne omgivelser øst i Vestfold og Telemark fylke. Klimaet er tørt og stabilt her, og mange dyrker friluftslivets gleder året rundt. Notodden, Lisleherad, Heddal og Gransherad utgjør de fire soknene i kommunen. Kommunen har ca. 13000 innbyggere hvorav 60% sokner til Notodden menighet, 29% til Heddal menighet, 7 % til Gransherad menighet og 4% til Lisleherad menighet. Notodden menighet og Lisleherad sokn har felles sokneprest og kirkestab. Det samme har Heddal menighet og Gransherad menighet.

 Notodden kirke er en velholdt basilika i teglstein som ble innviet i 1938. Kirken er sentralt plassert i et vakkert parkområde i byen. Menigheten disponerer et meget velfungerende menighetshus bygget i 1990 rett ved siden av kirken. Her er blant annet undervisningsrom samt funksjonelle og godt utstyrte kontorer for prestene og øvrig stab. Tilsvarende gode fasiliteter finnes i Heddal Låvekyrkje som ligger like ved Heddal Stavkyrkje. Gransherad kyrkje er en langskipskirke i tre fra 1849. Lisleherad kirke er en langskipskirke i tre bygd i 1873.

 Byen preges av handel, teknologibedrifter, industri og utdanning på ulike nivå. I bygdene drives jordbruk og transportnæring. Over alt drives varehandel og servicenæring av alle slag.

 

Kontaktinformasjon:

Asgeir Sele
Prost
 41566043
 asgeir.sele@seljordkyrkje.no
 
Bjarne Nordhagen
Personalsjef
 90996790
 bn576@kirken.no
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusgata 3, 3674 Notodden
Publisert 2022-06-20
Søknadsfrist 2022-07-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger