Sokneprest i Molde domprosti med Bolsøy sokn som særlig arbeidssted

Møre bispedømme

Stillingen har Bolsøy sokn som særskilt arbeidsområde, og samarbeider med to prester om prestetjenesten i soknene Bolsøy, Kleive, Røvik/Veøy og Sekken. Domprosten er nærmeste overordnede, og utpeker en av de tre prestene som koordinator med særlig ansvar for samordning av arbeidet. Det er innarbeidet ordning med tjenesteuker for begravelser i de fire soknene. Molde domprosti er tjenestedistrikt, og prestene i prostiet møtes regelmessig til kollega- og fagsamlinger.

Soknepresten har kontor- og stabsfellesskap på kirkekontoret på Bergmo sammen med administrasjonsleder, to prester, kantor, kateket, diakon, menighetsmusiker, menighetspedagog og kirketjenere. Det er ukentlige stabsmøter.  Staben har et særlig fokus på stabskultur, stabsutvikling og tverrfaglig samarbeid. 

Soknepresten i Bolsøy leder de fleste gudstjenestene i Bolsøy sokn, og har også jevnlig gudstjenester i de andre soknene.  Sammen med kateketen har soknepresten ansvaret for konfirmantundervisningen i soknet.

Soknet har et rikt og variert kirkemusikalsk liv, blant annet gjennom Røbekk kirkekor.

Bolsøy menighetsråd er aktivt og har et stort engasjement for menighetsarbeidet som er organisert i underkomiteer. Planer for trosopplæring, diakoni og kirkemusikk er innarbeidet, og det drives et aktivt arbeid innenfor disse områdene. Både Nordbyen kirke og det nye kirkesenteret gir gode muligheter for uformelle samlinger og aktivt menighetsliv i tillegg til gudstjenestene, og mange frivillige er engasjert i arbeidet. Det er et godt samarbeid med foreninger og misjonsorganisasjoner.  Soknet har misjonsavtaler med Det norske misjonsselskap og Normisjon.

Se www.molde.kirken.no for mer informasjon.

Om du synes dette ser spennende ut, er du velkommen til å sende din søknad med CV, vitnemål og referanser til vårt elektroniske system, Webcruiter. Dersom du ikke ønsker navnet ditt på den offentlige søkerlista, må dette begrunnes i søknaden. Grunnene vil bli vurdert individuelt. Dersom bispedømmeadministrasjonen ikke finner dette tilstrekkelige, blir søkeren kontakten før søkerlista  blir offentliggjort. 

 

Arbeidsoppgaver
 • Soknepresten skal i tråd med "Tjenesteordning for menighetsprester" forvalte Ord og sakrament slik at kristen tro liv blir fremmet i menigheten.
 • I tillegg til gudstjenester, tjenesteuker og beredskapsuker som blir fordelte etter oppsatt arbeidsplan, tar presten del i tros- og konfirmantopplæring, sjelesorg og andakter på syke- og aldersinstitusjonene i fellesrådsområdet.  Det vil så langt det er mulig bli tatt hensynm til kompetanse, erfaring og interesse i fordelingen av oppgavene mellom prestene.
 • Alle prester i prostiet går inn i beredskapsordning.
 • Endring av tjenestested eller oppgaver kan tas opp til vurdering dersom det skulle bli aktuelt, jf. Tjenesteordning for prester §9.
Kvalifikasjoner
 • De formelle kvalifikasjonskravene for tilsetting som menighetsprest er å finne i "Forskrift om tilsetting av menighetsprest".
 • Vi søker etter en prest med lyst og evne til å utøve pastoralt lederskap, men du vil også få anledning til å samarbeide kollegialt og tverrfaglig. Du må kunne arbeide med struktur og planlegging og like å samarbeide med stab, frivillige, menighetsråd og fellesråd om planar og visjoner.
 • Søker som ikke er ordinerte, blir bedt om å gjøre rede for forholdet til programmet "Veien til prestetjeneste" (VTP). Ordinasjon forutsetter normalt fullført VTP.
 • Ordinert søker som er statsborger i annet EØS-land blir gjort oppmerksom på krav om attest som viser autorisasjon til prestetjeneste i Den norske kirke, gitt av Kirkerådet, krav om medlemskap i Den norske kirke og krav om å beherske norsk språk, jfr. Forskrift om tilsetting av menighetsprest §6.
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målformer. Målforma i området er bokmål.
Personlige egenskaper
 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt.
 • Kontaktskapende med evne til å bygge nettverk.
 • Selvstendig og strukturert, og med god evne til å arbeide i team.
 • Evne til å formilde evangeliet til ulike aldersgrupper.
 • Være med å skape et godt samarbeid med tilsette og med frivillige medarbeidere.
Vi tilbyr
 • Stillingen blir lønnet etter hovedtariffavtalen for Den norske kirke, lønnsgruppe 1555. Innskudd i Statens pensjonskasse.
 • Godtgjørelser og tilskudd etter de vilkår som til en hver tid er fastsatt. Den som blir tilsatt, må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, særavtaler, reglement osv og andre avgjørelser som kan ha betydning for gjøremålene i tjenesten.
 • Vi legg vekt på å tilby gode vilkår for kompetanseutvikling, arbeidsveiledning (ABV) og andre former for veiledning.
 • Et godt samarbeid mellom de ansatte i prostiet, og prestene møtes regelmessig til kollega- og fagsamlinger.

Annet

 • For å bli ansatt må en ha førerkort klasse B og kunne disponere egen bil i arbeidet.
 • Med hjemmel i Likestillings- og diskrimineringsloven § 30 andre og tredje ledd  kan opplysninger om samlivsform bli innhentet og vektlagt.
 • Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest, jfr Lov om tros- og livssynssamfunn §20.
 • Det er innført prøvetid på 6 måneder for alle faste ansatte.
 • Møre bispedømme arbeider for å oppnå ei balansert alders- og kjønnssammensetning og ønsker å legge til rette for menneske med redusert funksjonsevne.

 

Molde by ligger vakkert til mellom fjord og fjell med kort vei til naturopplevelser i Moldemarka, fjellet og ved eller på sjøen. Her er rike muligheter for musikk, kultur og idrett. Kommunen har 32 000 innbyggere. Fylkesadministrasjonen for Møre og Romsdal ligger i Molde, og fra Molde lufthavn Årø er det daglige flygninger til Oslo og Bergen.

Bolsøy sokn har 7 300 kirkemedlemmer og har stort spenn fra bynære til spredtbygde områder. Røbekk kirke er soknets hovedkirke midt i byens utviklingsområde, med stor boligbygging for unge familier, barnehage, og skole under oppføring. Tett ved Røbekk kirke ligger nyoppførte Røbekk kirkesenter, og med Nordbyen kirke, en arbeidskirke tatt i bruk i 2006, disponerer menigheten gode lokaler for et variert menighetsarbeid.  Domprostiet har 14 prestestillinger medregent domprost og fengselsprest.

 

Kontaktinformasjon:

Olav Gading
Domprost
 91846026
 
Lars Skagestad
Fung personalsjef
 90986353
 ls273@kirken.no
Arbeidsgiver Møre bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nøisomhedvegen 36, 6419 Molde
Publisert 2022-06-21
Søknadsfrist 2022-08-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Møre bispedømme
Moldetrappa 1
6415 Molde

Arbeidsliv

"Prest i Norges vakraste og mest mangfaldige bispedøme"

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger