Sokneprest i Øvre Romerike prosti med tjenestested Fenstad og Ingeborgrud sokn

Den norske kirke, Borg bispedømme

Er du opptatt av at menigheten skal være en synlig aktør i samfunnet? Kunne du tenke deg å jobbe i en menighet der du får være med å videreutvikle menigheten i samspill med lokalmiljøet og i samarbeid med lag og foreninger?

Vi ser etter en ny sokneprest i Øvre Romerike prosti med tjenestested Fenstad og Ingeborgrud sokn, og søker etter en kreativ prest som trives i bygdemenigheter og som har erfaring med å samarbeide bredt. Videre er det viktig at du trives med folkekirkens bredde og med de mange menneskemøtene.

Litt om menighetene og hva du kan se frem til:
Soknene Fenstad og Ingeborgrud ligger på landsbygda med svært gode friluftsområder og fritidstilbud. Det er mange lag og foreninger som er naturlige samarbeidspartnere. Fenstad og Ingeborgrud menigheter er preget av mye initiativ, kreativitet og stor grad av frivillighet, og legger vekt på å være inkluderende og åpne for nye ideer. Ved begge kirkene ligger det kirkestuer som menighetene drifter og som er bygget med innsamlede midler og dugnad. Det diakonale arbeidet er utstrakt og godt, og menighetene har svært god oppslutning på sine formiddagstreff.

Fenstad menighet har en aktiv Normisjonsforening, bibel-og samtalegruppe og bønnegrupper. I Ingeborgrud er det godt samarbeid med lag og foreninger i bygda; Jegermesse med jaktlag og St. Hans på kirkebakken sammen med sanitetsforening. Skytterlaget deltar i konfirmantopplegget og jakt- og jegerlag deltar ved friluftsleir. I begge menigheter er det stor oppslutning om livshøytider og merkedager.

De fire sokneprestene fordeler begravelser og vielser med tjenestedager slik at de får ¼ av tjenestene. Gudstjenester legges primært til egne sokn. Til stillingen er det for tiden årlig ca 40 gravferder, 30 dåpssamtaler og 10 vielser. Det er i snitt fri 3. hver helg. Soknepresten har hovedansvar for konfirmantene i begges sokn, årlig ca 30. Soknepresten har sete i Fenstad menighetsråd og Ingeborgrud menighetsråd.
 
Stabsfelleskap og kontorlokaler:
Ved kirkens kontorer midt i Årnes sentrum har de kirkelige ansatte base. Kirkestaben består av sokneprester (400 %) og 14 fellesrådsansatte med kirkeverge, konsulenter (200 %), kirkemusikere (310 %) diakon, menighetspedagoger (150 %), renholder og kirketjenere (450 %). Kirkestaben utgjør et mangfoldig, muntert og kreativt fellesskap som det er lett å trives i. Staben jobber i team på tvers av soknegrenser, og det arbeides med å videreutvikle samarbeid mellom soknene. Det satses på arbeid blant barn og unge, musikk og kultur i samarbeid med kommunenes mangfoldige kulturliv, samt et bredt tilbud innen diakoni. Felles for menighetene i Nes er det mange tiltak innen trosopplæring og diakoni, bl. a babysang, kor for barn og voksne, og sorggrupper.

Nes med 24 000 innbyggere er en kommune i vekst og ligger 50-70 km nordøst for Oslo. Her er det mange muligheter til et godt liv; både innen friluftsliv, kulturliv, arbeidsliv og kirkeliv. 73 % av befolkningen er medlem av Den norske kirke,

Les mer om menighetene på fellesrådets hjemmeside: https://www.kirkenines.no/
og FB: Fenstad kirke og Ingeborgrud menighet

 

Målform i tjenesten er bokmål.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes på rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m., samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestedistrikt. Den som tilsettes, må delta i beredskapsvaktordning som omfatter flere prostier.

Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stillinger kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten jmfr. Offentlighetsloven §25.

 

Arbeidsoppgaver
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger 
 • Trosopplæring inkl. konfirmanter
 • Sete i Fenstad menighetsråd og Ingeborgrud menighetsråd
 • Samarbeid med skoler og barnehager
 • Kirkens tjeneste ved sykehjem
 • Samtaler og sjelesorg
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
 • Prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet
Kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Cand.theol eller tilsvarende
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og gjennomføringsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og planmessig
 • Evne til å inspirere og knytte til seg frivillige medarbeidere
 • Evne til å formidle evangeliet til ulike grupper og i ulike livssituasjoner
 • Gode kommunikasjonsevner, samt vilje og interesse for å bruke digitale verktøy og sosiale medier.
 • Fleksibilitet og initiativ
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555 sokneprest
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Åndelig veiledning
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Øvre Romerike består av kommunene Ullensaker, Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Gjerdrum. Prostiet har stor befolkningsvekst og er en spennende blanding av tettsteder og bygdemiljøer nær Oslo og Oslo lufthavn. I prostiet er det 25 prestestillinger med prostesete på Jessheim.

 

Kontaktinformasjon:

Tormod van der Hagen
personalavdelingen
 +47 40453540
 th953@kirken.no
 
Liv Berg Krohn-Hansen
prost
 +47 90738416
 prost@ullensaker.kirkene.net
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusgata 9B, 2150 Årnes
Publisert 2022-06-22
Søknadsfrist 2022-07-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger