Kapellan i Haugaland prosti med Vår Frelsers sokn og Skåre sokn som tjenestested

Stavanger bispedømmeråd

Vår Frelsers og Skåre sokn søker en kapellan som er engasjert og fleksibel, og som kan arbeide på en slik måte at alle aldersgrupper føler seg inkludert.

Kapellanen vil ha Vår Frelsers sokn som hovedtjenestested med 2/3 av tjenesten knyttet opp mot denne menigheten og kontor der. Den resterende tredjedelen av tjenesten vil være i Skåre sokn. Kapellanen samarbeider med de øvrige prestene i Haugesund, der kirkelige handlinger fordeles etter oppsatt turnus. Arbeidet med gudstjenesteliv, trosopplæring, konfirmantarbeid og diakoni er andre prioriterte arbeidsområder. Kapellanen vil ha ansvar for å koordinere den kirkelige kontakten med høgskolestudentene i byen.

Menighetene i Haugesund har startet samtaletilbudet «13-20», et lavterskeltilbud for ungdom mellom 13 og 20 år. Kapellanen deltar i dette arbeidet sammen med byens diakoner. Kapellanen er med på stabsmøter i forkant av gudstjenester i Udland kirke. Ellers deltar denne på stabsmøter i Vår Frelsers menighet. Samarbeidet mellom menighetene, barnehager og skoler er godt. Mange frivillige medarbeidere er knyttet opp mot gudstjenester, trosopplæringstiltak og diakonalt arbeid.

Vår Frelsers sokn strekker seg fra Skåredalen i øst til sentrum i Haugesund og Røvær i vest. Vår Frelsers kirke er fra 1901, mens Røvær bedehuskapell er fra 1892. Skåre sokn er menigheten nord i Haugesund. Det meste av menighetens virksomhet er knyttet til Udland kirke (2002). I tillegg ligger Kulturkirken Skåre (1858) i soknet. Haugesund kommune har ca. 38.000 innbyggere. Ca. 27.000 er medlemmer av Den norske kirke.

Prosten samler prestene ca. 10 ganger i året til pastoralsamlinger, som er av faglig og sosial karakter. Disse blir lagt til ulike steder i Haugaland prosti, som består av 5 kommuner: Haugesund, Utsira, Tysvær, Bokn og Vindafjord.

 

Arbeidsoppgaver
 • Utføre prestetjenesten i samsvar med tjenesteordning for prester i Den norske kirke.
 • Tjenestegjøre i samarbeidsområdet i Haugesund.
 • Gå inn i bakvakts- og beredskapsordningene.
 • Samarbeide nært med stab og frivillige.
 • Ta del i konfirmantarbeidet i Vår Frelsers menighet.
 • Ha ansvar for menighetenes kontakt med studenter og unge voksne.
 • Være med i trosopplæringsarbeidet.
 • Løfte fram verdien av diakoni, misjon og musikk-/ kulturarbeid.
 • Enkelttjenester ved særskilte behov i hele Haugaland prosti. 
Kvalifikasjoner
Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende / Master i teologi og praktikum.
Personlige egenskaper
 • Ha evne og vilje til samarbeid.
 • Ha gode lederegenskaper og administrative evner.
 • Kunne inspirere og motivere, særlig ungdom og unge voksne.
 • Være en forkynner som evner å tale relevant til mennesker i dag.
 • Være en god sjelesørger.
 • Det forventes liturgisk engasjement og interesse. 
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes etter gjeldende regler.
 • Vanlige regulativmessige godtgjørelser. Skyss- og telefongodtgjørelser etter gjeldende satser.
 • Pensjonsinnskudd og medlemskap i Statens Pensjonskasse etter ordningen for prester ansatt i rettssubjektet Den norske kirke.

Andre opplysninger

 • Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for prester i Den norske kirke og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m., samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestedistrikt. Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på de særlige krav som blir stilt i utlysningsteksten. Søkerne bes derfor om å utforme en egenpresentasjon i sin søknad, som svarer på de utfordringer som fremkommer i utlysningsteksten.
 • Tiltredelse 01.01.2023.
 • Målformen er bokmål.
 • Opplysninger om samlivsform vil kunne bli innhentet og vektlagt ved tilsetting (jfr. § 30 i likestillings- og diskrimineringsloven).
 • Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om en ber om ikke å bli ført på denne listen (jfr. offentlighetsloven § 25, 2. ledd).
 • Kvinner og yngre prester oppfordres til å søke.
 • Den som tilsettes må legge frem politiattest (barneomsorgsattest) uten anmerkninger.
 • Alle søkere må søke elektronisk.

 

Kontaktinformasjon:

Gunnar Rønnestad
assisterende stiftsdirektør
 51 84 62 70
 
Rune Stensnæs Engedal
Prost
 918 34 019
Arbeidsgiver Stavanger bispedømmeråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Skåregata 155, 5527 Haugesund
Publisert 2022-06-24
Søknadsfrist 2022-08-14
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Stavanger bispedømmeråd

Stavanger
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger