Sokneprest i Kanebogen sokn

Trondenes prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig stilling som sokneprest i Kanebogen sokn, og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
 Stillingen har Kanebogen sokn som særskilt tjenestested og Trondenes prosti som tjenestedistrikt.

Soknepresten inngår sammen med 6 andre prester i et planleggingsområde for prestetjenesten som dekker Kanebogen, Harstad, Trondenes, Vågsfjord, Kvæfjord, Ibestad og Andørja sokn. De tre førstnevnte har et omfattende samarbeid og de 4 prestene samarbeider tett. Gravferdene i disse tre soknene deles etter en oppsatt turnus.

Soknepresten har kontor i Harstad sentrum sammen med de øvrige ansatte i Kanebogen, Harstad og Trondenes sokn, fellesrådsstaben og prosten.

Kanebogen kirke er innviet i 1999 og er ei moderne arbeidskirke med rike muligheter for et allsidig menighetsliv. Kanebogen sokn teller ca. 5200 medlemmer og består av den sørlige delen av Harstad by. Kanebogen menighet ligger i et befolkningsmessig vekstområde. Mange unge familier etablerer seg i boligfeltene sør for sentrum og dette er et viktig utgangspunkt for strategisk utvikling i menigheten.

Kirken ligger like ved Amfi Kanebogen som gir mange gode og spennende muligheter for så vel diakonale tiltak som trosopplæringstiltak. Menigheten ser et stort potensial i denne beliggenheten og ønsker å dra nytte av dette i sitt fremtidige arbeid.  

Soknet har hele stillinger for menighetspedagog og kirketjener og deler en diakonstilling med Harstad sokn. For tida deler soknet organist med Sandtorg sokn. I soknet ligger Stangnes sykehjem, som betjenes av soknepresten.

Arbeidet i menigheten kan deles inn i fem kjerneområder. Trosopplæring for medlemmer i alle aldre, diakoni, gudstjenestefeiringen, frivillighet og "Naturlig menighetsutvikling". "Naturlig menighetsutvikling" som strategi vil være høyt prioritert i tiden fremover.
Menighetsrådet tenker langsiktig, jobber strategisk og ønsker i sitt arbeid å bidra til økt oppslutning og styrket tilhørighet til menigheten.

Innenfor trosopplæringen har menigheten en rekke trosopplæringstiltak i fellesskap med de øvrige menighetene i byen. Det er også et aktivt og godt samarbeid med alle skolene i soknet. De siste årene har menigheten hatt 50-60 ungdommer årlig som konfirmanter. Menigheten driver også et undervisningstiltak for voksne kalt «Kortreist bibelmat». Felles trosopplæringsplan for bymenighetene er under utarbeidelse.

Innenfor diakonien har menigheten ulike tiltak. Torsdagskaféen er et godt innarbeidet tiltak der både unge og gamle deltar. Årlige menighetsturer, kirkekaffe og sorggrupper er andre områder det jobbes med. Det er også planlagt en felles diakoniplan for bymenighetene.

I gudstjenestene ønsker menigheten å legge til rette for gode og inkluderende fellesskap for alle aldersgrupper. Gudstjenesten er stedet der alle kan møtes, og det jobbes kvalitetsbevisst og kreativt med gudstjenestene gjennom hele året. Det er 44 forordnede gudstjenester i året.
Menigheten har et godt samarbeid med Døvekirken i Tromsø.

Vi søker en prest som har visjoner for menighetsarbeidet, evne og vilje til å realisere disse i samspill med menighetsråd, medarbeidere og frivillige. 

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest(barneomsorgsattest jfr politiregisterloven).

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet.
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest etter KA sitt tariffområde
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse.
 • Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert femte år.
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning, det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud.
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er Norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv.

Trondenes prosti består av:
13 sokn: Trondenes, Harstad, Kanebogen, Sandtorg, Vågsfjord, Kvæfjord, Ibestad, Andørja, Gratangen, Tovik, Astafjord og Tjeldsund.
5 fellesråd: Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Gratangen og Tjeldsund.

Se også lokale nettsider.

Vi foretrekker elektronisk søknad.
Se www.kirken.no/nord-haalogaland
For informasjon 77 60 39 60.

 

Kontaktinformasjon:

Audun Sæbø
Personalsjef
 40311820
 an887@kirken.no
 
Arne Bernt Håkonseth
prost
 415 74 644
 abh@kiha.no
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kanebogen kirke, Fredlyveien 1, 9411 Harstad
Publisert 2022-07-07
Søknadsfrist 2022-08-07
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger