Sokneprest i Trondheim med Klæbu sokn som tjenestested

Den norske kirke, Nidaros bispedømme

Prest i Klæbu - beste bygda i byen!
 
Klæbu er et tettsted i Trondheim kommune, med drøye 6000 innbyggere. Bygda ligger landlig og naturnært, og er et folkekirkesogn med ung befolkning, mange barnefamilier og bred aktivitet. Her kan du bli ny sokneprest!
 
Det er i underkant av 5000 medlemmer av folkekirka i Klæbu; rundt 80 prosent av befolkningen. Årsstatistikkene viser omlag 70 konfirmanter, 60 gudstjenester, 40 dåp, 30 gravferder og 10 vielser i året; folket i Klæbu slutter opp om kirken sin, og det er mange frivillige. Her er et aktivt menighetsliv med babysang, familiemiddager, lørdagskafe, åpen lunsj, godt innarbeidet trosopplæring for de fleste alderstrinn, ungdomsklubb, frokostkafe på ungdomsskolen, ungdomslederkurs og mange aktive ungdomsledere.
 
Bygda har et rikt kulturliv, organisert idrett og andre fritidsaktiviteter. Det er godt samvirke med ni barnehager, to barneskoler og en ungdomsskole i Klæbu, og dessuten med frivillige organisasjoner i bygda, spesielt i forbindelse med Kirkefestuka.
 
Som sokneprest blir du del av et stort kollegium i Strinda, Heimdal og Byåsen. Prostiet har 13 sokn og 28 prester, og det gir et mangfoldig og robust prestekollegium, med mange muligheter for samarbeid og gode relasjoner. Hele prostiet er tjenesteområde, og selv om tjenestestedet fremdeles definerer mesteparten av arbeidstiden, bidrar det store kollegiet til gode ordninger for fordeling av oppgaver og støtte ved vakanser eller permisjoner. For Klæbus del innebærer dette flere å dele gudstjenesteturnus og tjenesteuker med.
 
Prestene samles en gang i måneden til prestesamlinger, og i tillegg er det ukentlig pastoralforening, fagdager sammen med Fellesrådet (KFiT) og Domprostiet, samt en del fagstøtte fra bispekontoret som også ligger i byen. Trondheim er, med Nidarosdomen sentralt plassert, et senter i Den norske kirke, og det drives spennende regionalt kirkelig arbeid i og rundt bispedømmet. 
 
Det er en kirke i soknet og korte avstander. Klæbu kirke er særpreget, en oktogon med selvbærende takhvelv bygget i 1790. I tillegg feirer menigheten gudstjeneste i andre steder i bygda gjennom året, også under åpen himmel. Like ved kirken ligger menighetshuset "Kirkestua", der mesteparten av aktivitetene utover gudstjeneste foregår.
 
Klæbu sokn er en del av det kirkelige fellesråd som dekker hele Trondheim, og det er gode muligheter for å jobbe sammen på tvers av soknegrenser og bydeler. Staben i Klæbu består, foruten soknepresten, av kateket, diakonimedarbeider, organist, trosopplærer/menighetsforvalter og kirketjenere. Staben samarbeider tett og holder til i det som tidligere var Klæbu kommunes rådhus, i bygdas sentrum. Soknepresten har sete i Klæbu menighetsråd.
 
For mer informasjon se hjemmesidene til Trondheim kommune, Trondheim kirkelige fellesråd, Klæbu menighet og Nidaros bispedømme.

 

Arbeidsoppgaver
Presten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester og inngå i beredskapsturnus. Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner og samarbeid med andre prester i prostiet. 
 
Kvalifikasjoner
Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest"
Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest 
 
Personlige egenskaper
Vi søker etter en prest som:
- vil bygge levende og inkluderende felleskap rundt gudstjenester og kirkelige aktiviteter
- har engasjement for arbeidet med barn, unge og barnefamilier
- har sansen for de mange forskjellige arbeidsoppgavene som finnes i en menighet, og som er selvstendig og strukturert.
 
Vi tilbyr
Stillingen er plassert i kode 1555 Sokneprest 
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.
******
Bispedømmet ønsker en balansert alders- og kjønnssammensetning,
samt legge forholdene til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.
 
Kontaktinformasjon
Tom Elvebakk, personalsjef, 90793950, te663@kirken.no
Håkon Olaussen, prost, 90093275, ho585@kirken.no
 
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Klæbu
Publisert 2022-07-15
Søknadsfrist 2022-08-21
Stillingstype Fast stilling, 100%, Heltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger