Sokneprest i Fosnes og Otterøy, Namdal prosti - NB: Rekrutteringstillegg

Den norske kirke, Nidaros bispedømme

Vi søker etter ny soknepresten i Fosnes og Otterøy. Har du engasjement for folkekirken?

Fosnes sokn og Otterøy sokn ligger i Namsos kommune. Kommunen har drøye 15 000 innbyggere. Det bor i underkant av 1400 mennesker i de to soknene. Fosnes sokn består av øyene Jøa og Elvalandet, og fastlandskretsene Lund og Salsnes. Otterøy sokn er sammenfallende med Otterøya; Trøndelags 3. største øy. Fra Otterøya er det bruforbindelse til fastlandet, mens fra Jøa er det en kort ferjetur til Elvalandet, der det er bruforbindelse videre til fastlandet.


I Namsos er det sjukehus, og Nord universitet har et studiested i byen, med mulighet til å studere farmasi, sjukepleie og vernepleie. Namsos har også kulturhus med bibliotek, konsertsal og kunstmuseum, og et godt kinotilbud. I Namsos er det en stor svømmehall og et aktivt idrettsmiljø i tilknytning til flere idrettsanlegg. For den friluftsinteresserte er det et vell av muligheter i hele kommunen. På Jøa ligger også det nye flerbrukshuset «Fyret» med svømmehall og bibliotek. Namsos har en kortbaneflyplass med daglige avganger til Rørvik og Trondheim. Det er også daglige avganger med hurtigbåt fra Namsos til Jøa og Rørvik.

Dun kirke på Jøa er bygget i 1949. Otterøy kirke ble bygget i 1858. I Fosnes sokn er det ytterligere to kirker; én på Salsnes bygget i 1953 og én på Lund bygget i 1658.
Fosnes og Otterøy er et naturskjønt kystområde i Trøndelag.

Det drives mye jordbruk, men mange er også sysselsatt i oppdrettsnæringen, eller innenfor offentlig sektor. Flere har sin arbeidsplass i Namsos og pendler inn til byen. Jøa og Otterøya har hver sin skole med elever fra 1. – 10. trinn og hver sin barnehage. På Salsnes er det også en liten familiebarnehage. Olav Duun videregående skole ligger i Namsos.

Soknene tilhører Midtre Namdal kirkelige fellesråd som har sitt hovedkontor i Namsos, der kirkeverge og store deler av staben har sine kontorarbeidsplasser. Foruten soknepresten består staben i Fosnes av kateket/kontoransatt, organist og kirketjener/kirkegårdsarbeider/klokker, mens den i Otterøy består av kateket, diakon, kirketjener/kirkegårdsarbeider, organist og kontoransatt. Samme person er organist i begge menigheter. Det samme er tilfelle med kateket. Diakonstillingen deles med flere menigheter. Fosnes har et kirkekontor på Jøa, uten faste åpningstider, der kateket/kontoransatt har sin kontorarbeidsplass. Staben jobber godt sammen.

I Dun kirke på Jøa er det vanligvis gudstjeneste hver tredje søndag og i Otterøy kirke annenhver søndag. I Salen kapell og i Lund kirke holdes det vanligvis fire-fem årlige gudstjenester.

Det er et levende kulturliv i begge sokn, og ved enkelte gudstjenester og andre arrangementer, samarbeides det med kor og korps. På Jøa er det en sjukeheim der presten har regelmessige andakter. Trosopplæringsarbeidet handler i stor grad om enkelttiltak for barn, men på Jøa samles både en ungdomsklubb og «Sprell levende» regelmessig. Menighetsrådene ønsker at arbeidet blant barn og unge skal utvikles videre.

Tjenesteområdet er Namdal prosti, der vi ønsker å fremme en tilpasset prestetjeneste, der lokale og personlige forhold skal få være med å forme arbeidsdagen, slik at hver medarbeider får mulighet til å forme og utvikle egne prosjekter og ideer. Det er utenom prosten 13 faste prestestillinger i prostiet. 

 

Arbeidsoppgaver
Soknepresten må regne med å gjøre alle oppgaver i henhold til tjenesteordning for menighetsprester.
Soknepresten får sete i Fosnes menighetsråd og i Otterøy menighetsråd.
Soknepresten er i samarbeid med kateket ansvarlig for konfirmantarbeidet, og medvirker i menighetenes øvrige barne – og ungdomsarbeid. Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner og samarbeid med andre prester i prostiet.
Soknepresten inngår i en ordning med fordeling av tjenesteuker. 
Kvalifikasjoner
Søkere må fylle vilkårene i henhold til Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest, jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester. 

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest. 
Personlige egenskaper
Folkekirken står sterkt i Namdal og det søkes etter en prest
-          som liker å holde gudstjenester og kirkelige handlinger
-          som ønsker å inkludere alle typer mennesker i menighetenes fellesskap
-          som klarer å jobbe selvstendig og som samarbeider godt med stab og frivillige medarbeidere
-          som bidrar til fornyelse i gudstjenesteliv og øvrig menighetsliv ved å jobbe kreativt sammen med ansatte og frivillige
Vi tilbyr

Stillingen er plassert i kode 1555 sokneprest 
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Det ytes et rekrutteringstillegg på kr 90 000 ved ansettelse, i hht gjeldende avtale
Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.

 

Bispedømmet ønsker en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt legge forholdene til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.

 

Kontaktinformasjon:

Frode Askekjær
prost
 95020037
 fas@kirken.namdal.no
 
Tom Elvebakk
personalsjef
 90793950
 te663@kirken.no
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Namsos Kirkekontor, Abel Meyers gate 10, 7800 Namsos
Publisert 2022-09-09
Søknadsfrist 2022-10-02
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger