Sokneprest i Kautokeino sokn

Indre Finnmark prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig stilling som sokneprest i Kautokeino sokn, og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
Stillingen har Guovdageaidnu/Kautokeino sokn som særskilt tjenestested og Indre Finnmark prosti som tjenestedistrikt.

Vi søker etter en prest som har interesse for flerkultur og flerspråklighet.
Det er god oppslutning om gudstjenestene i de tre kirkene i Kautokeino, Máze og Láhpoluoppal. Lokale og tilreisende predikanter holder møter/samlinger jevnlig i kirkene. Predikanter hjelper også presten med båreandakter og hjemmedåp.

I staben er det menighetspedagog, diakon, organist, menighetssekretær, kirketjener, kirkegårdsarbeider, kirkeverge og kirketolk. Kirketolken er prestens konsulent i gudstjenestearbeidet. Menigheten har eget gudstjenesteutvalg. Soknepresten har kontor sammen med den øvrige staben.
Soknepresten forretter gudstjenester og andakter på helsesenter og omsorgssentra etter oppsatt plan. Konfirmantarbeid utføres i samarbeid med menighetspedagog.

Samisk kirkeliv er i stadig utvikling og menighetens arbeid tar utgangspunkt i strategiplanen for samisk kirkeliv. Størstedelen av befolkningen er tospråklig, nordsamisk og norsk. Begge språk benyttes i gudstjenesten, liturgien er i hovedsak på samisk, mens en kirketolk tolker prekenen til samisk.  Det brukes både norsk og samisk salmebok. Kirketolken er språklig konsulent for presten. 

Kautokeino sokn ligger innenfor det samiske forvaltningsområdet og det er et godt samarbeid med Samisk kirkeråd. Prester uten kjennskap til nordsamisk vil få opplæring i nordsamisk språk. Det kreves også at presten tar et kurs på Samisk høgskole om "Tro og livssyn i Sápmi". Permisjon med lønn gis til dette formålet.

I 2019 (året før korona) var det 18 dåp, 31 begravelser, 32 konfirmerte og 2 vigsler.   

Kautokeino kommune ligger i Finnmark og har ca. 2.800 innbyggere og er den største kommune i areal i Norge. Utover tettstedene Kautokeino og Máze, bor befolkningen spredt i bygdene rundt. Hovednæringer er reindrift og jordbruk.  Det er et levende og mangfoldig kulturliv i Kautokeino. Det er god barnehagedekning og skoletilbudet er fra grunnskole, videregående skole til høgskole.
Nærmeste flyplass er i Alta, 130 km unna.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest jfr politiregisterloven)  

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet. Eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.teol.
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige.
 • Ha evne til å inspirere og motivere.
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Bidra inn i prostifellesskapet.
 • Søker kunnskap om lokale forhold
 • Ha øye for mangfoldet, også språklig mangfold
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest.
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse.
 • En OVF-bolig i nærheten av kirka står til disposisjon. Den er nylig blitt restaurert.
 • Kautokeino ligger i forvaltningsområdet for samisk språk. Den som blir tilsatt må være villig til å ta språkkurs slik at gudstjenester og kirkelige handlinger kan forrettes på samisk. Det blir gitt permisjon til samiskopplæring med full lønn og stipend. 
 • Den som blir tilsatt må være villig til å ta et kurs på Samisk høgskole om "Tro og livssyn i Sápmi".
 • Mulighet til tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år.
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge.
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud.

Kautokeino omfattes av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark, dvs. spesielle skatteregler og nedskrivning av studielån. Se www.tiltakssonen.no for å finne ut hvilke regler som gjelder.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

 

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv.

Indre Finnmark prosti består av 5 sokn og fellesråd:
Karasjok/Kárášjohka, Kautokeino/Guovdageaidnu, Nesseby/Unjárga, Porsanger/Porsáŋgu og Tana/Deanu


Se også lokale nettsider.

Vi foretrekker elektronisk søknad.
For informasjon 77 60 39 60

 

Kontaktinformasjon:

Egil Lønnmo
Prost
 91313308
 el898@kirken.no
 
Audun Sæbø
Personalsjef
 40311820
 an887@kirken.no
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kautokeino kirke, Goahtedievva 2, 9520 Kautokeino
Publisert 2022-09-23
Søknadsfrist 2022-10-10
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger