Kirkeverge

Ønsker du en sentral og spennende lederjobb i kirken? En stilling hvor du får spille en viktig rolle i skjæringspunktet mellom trossamfunn og samfunnsaktør? Lier kirkelige fellesråd søker etter ny kirkeverge. Vi ønsker deg med erfaring og engasjement til å lede og videreutvikle kirken i Lier. Som kirkeverge vil du få en viktig og meningsfull lederjobb med bredde i ansvarsområder og store muligheter for å påvirke og prege.

Lier ligger i Buskerud og har vel 28.000 innbyggere. Omkring 59 % av dem er medlemmer i Den norske kirke. Vi håper på vekst og økt engasjement i årene som kommer, og ønsker en kirkeverge som kan inspirere til og legge til rette for samarbeid og synergier, internt i fellesrådet og eksternt. 

Fellesrådet i Lier har arbeidsgiveransvar for 19 ansatte fordelt på 16 stillingshjemler. Dette inkluderer både de ansatte på servicekontoret (kirkevergens stab) og ansatte i menighetene. Kirkevergen er ansvarlig for personaloppfølgingen. De fleste ansatte har kontor i Frogner menighetshus i Lier. Ansatte i Tranby og Lierskogen menighet har arbeidssted i Tranby menighetshus.  

Fellesrådet har forvaltningsansvar for seks kirkebygg, fire gravplasser og flere andre bygg, bl.a. kirkestuer, bårehus og redskapshus. Vi har et driftsbudsjett på vel 24 millioner kroner. Økonomien er ryddig og god, men vi må regne med noe strammere økonomi i årene som kommer, og den nye kirkevergen må planlegge organisering og ressursbruk i henhold til det.    

Det er aktivt menighetsliv i de fire soknene i Lier, herunder gudstjenester og kirkelige handlinger som dåp, vigsler og gravferder. I tillegg er det stor aktivitet og tilbud for alle, fra de yngste til de eldste. 164 ungdommer ble konfirmert i kirken i Lier i 2023. 

ANSVARSOMRÅDER OG ARBEIDSOPPGAVER

Som kirkeverge er du daglig leder for fellesrådets virksomhet, med overordnet ansvar for personal, økonomi, administrasjon, gravplassmyndighet og -forvaltning samt drift av bygg og anlegg. Kirkevergen ansettes av og rapporterer til fellesrådet. 

Kirkevergen er et viktig bindeledd mellom menighetene, og kirkevergen i Lier har løpende dialog med kirkevergen i Drammen og prosten for Drammen og Lier prosti. Vi ønsker en kirkeverge som er en lydhør lagspiller og dyktig til å involvere og delegere. Du må forstå og verdsette menighetenes egenart, samtidig som du bidrar til best mulig ressursutnyttelse.   

Fellesrådets arbeid foregår delvis i fellesrådsmøter og delvis i ulike underutvalg, som arbeidsutvalg, forhandlingsutvalg, administrasjonsutvalg og bygningsutvalg. Kirkevergen er sekretær for utvalgene, herunder ansvarlig for saksforberedelser og oppfølging av vedtak.  

Samarbeidet med Lier kommune fungerer godt, og kommunens representant er nestleder i fellesrådet. Fellesrådet har en tjenesteytingsavtale med kommunen. 

Andre sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver blir å

 • arbeide langsiktig ut fra vedtatte budsjetter og planer
 • lede og utvikle de ansatte og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • sørge for effektiv organisering og tjenester av høy kvalitet
 • ha god økonomistyring og se til at tildelte økonomiske midler forvaltes effektivt
 • videreutvikle dialogen med politisk og administrativ ledelse i kommunen
 • ivareta soknenes interesser i møte med kommunen og andre samarbeidspartnere
 • skape engasjement for og bidra til videreutvikling av det lokale menighetsarbeidet
 • forvalte gravplassene

KVALIFIKASJONER

Som kirkeverge må du ha ledererfaring, fortrinnsvis også erfaring med personalledelse. Du må ha forståelse for kirkens egenart og arbeid. Det er ønskelig at du har relevant høyere utdanning, gjerne innen ledelse, administrasjon og/eller økonomi.

Erfaring og kompetanse som vil bli vektlagt er

 • dokumenterbare resultater som leder
 • kompetanse på organisasjonsutvikling og endringsprosesser
 • erfaring med plan- og utredningsarbeid
 • samfunnsengasjement og god kjennskap til politiske prosesser
 • god økonomiforståelse

PERSONLIGE EGENSKAPER

Vi søker etter en trygg, tydelig og tilstedeværende leder med rolleforståelse og innflytelse. Du må være god til å kommunisere, bygge relasjoner og få til økt samarbeid, internt og eksternt. Videre må du ha pågangsmot og være god til å se muligheter, få resultater og oppnå synergier. Du må være innstilt på varierte arbeidsdager med et bredt spekter av arbeidsoppgaver og derfor ha gode evner til å prioritere. Vi ønsker en kirkeverge som vil være ansiktet vårt utad og en stolt ambassadør for kirken.

Vi ser for oss at du er

 • god til å lede en sammensatt og faglig sterk ansattgruppe
 • strukturert og med evner til å operere innenfor gitte rammer
 • uredd i møte med uenighet og med evne til å løse opp i konflikter
 • fleksibel i møte med det kirkelige mangfoldet
 • god til å uttrykke deg på norsk, muntlig og skriftlig

Du oppfordres til å søke på stillingen som kirkeverge i Lier selv om du ikke kjenner deg igjen i absolutt alt som nevnes i utlysningsteksten. Kompetansehull kan tettes, og til syvende og sist er det evner, personlighet og entusiasme for rollen som er avgjørende. 

HVORFOR KIRKEN I LIER?

 • Du får interessante og utfordrende ansvarsområder. 
 • Du får mulighet til å videreutvikle og prege kirken i Lier. 
 • Du møter blide og engasjerte kolleger, som gjerne hjelper og støtter hverandre. 
 • Du møter menigheter med stort aktivitetsnivå og tilbud til folk i alle aldersgrupper. 
 • Du får et kompetent og engasjert fellesråd i ryggen. 
 • Du får videreutvikle det gode samarbeidet med Lier kommune.
 • Du får konkurransedyktige lønnsbetingelser. 
 • Du får pensjons- og personalforsikringer i Kommunal landspensjonskasse (KLP).

DEN SOM ANSETTES MÅ

 • være medlem i Den norske kirke
 • være innstilt på noe arbeid på kveldstid og i helgene
 • fortrinnsvis ha førerkort og disponere bil

 

KORT OM KUNDEN

Den norske kirke i Lier består av fire sokn med menighetsarbeid rettet mot ulike alders- og målgrupper. Lier kirkelige fellesråd er fellesorgan for soknene, og består av to representanter fra hvert av menighetsrådene, prosten og en representant oppnevnt av Lier kommune. Fellesrådet utarbeider mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, ivaretar administrative og økonomiske oppgaver på vegne av de fire soknene, fremmer samarbeid mellom menighetsrådene og ivaretar soknenes interesser overfor kommunen. Videre er fellesrådet ansvarlig for anlegg, drift og forvaltning av kirkebyggene og kirkegårdene/gravplassene i Lier kommune. Fellesrådet ansetter kirkeverge. Kirkevergen er daglig leder, arbeidsgiver for 19 ansatte og den som forbereder saker til og følger opp vedtak fra fellesrådet.  

For mer informasjon, se: https://www.kirken.no/lier/

 

For mer informasjon, kontakt vår rekrutteringspartner Knif Jobb ved

 • rådgiver Marit Ecklo Brevik, mobil 907 24 333
 • rådgiver/research & analyse Johanna Grindhaug, mobil 959 33 056

Vis din interesse for stillingen ved å registrere søknad og CV i Webcruiter snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknaden. Alle henvendelser behandles konfidensielt, i innledende fase også overfor oppdragsgiver dersom det er ønskelig. 

Søknadsfrist: 11. august 2024 – Søknader behandles fortløpende.

Arbeidsgiver Lier kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Lier
Publisert 2024-06-19
Søknadsfrist 2024-08-11
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Lier kirkelige fellesråd

Lier
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger