Bergen kirkelige fellesråd Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er et fellesorgan for Bergens 25 menigheter. BKFs oppgave er blant annet å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommune. BKFs visjon er og Speile Guds himmel i jordnært liv.

Vertskap i Åsane menighet

Bergen kirkelige fellesråd (BKF) er arbeidsgiver for 160 ansatte i fellesrådet og i Den norske kirkes 25 menigheter i Bergen. Kirkevergen er daglig leder. BKF ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for menighetene og har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av kirkebyggene og gravplassene i Bergen. Vår visjon er «BKF- speiler Guds himmel i jordnært liv». Vi vil være en åpen, frimodig og troverdig organisasjon som legger til rette for en relevant kirke for byens folk - en kirke som skaper gode lokalsamfunn preget av nærhet, omsorg, identitet og kultur, i alle livets faser.

Det er ledig 3årig prosjektstilling (50 %) i Åsane menighet. Åsane menighet er en av landets største, med ca. 17 000 medlemmer. Menigheten har et bredt barne- og ungdomsarbeid med barnegospel, TenSing, korskole, speidergrupper, åpen barnehage, klubbgrupper, lederkurs, klubbtilbud for ungdom med funksjonshemming og annet konfirmant og diakonalt arbeid. Se mer informasjon på www.aasanemenighet.no 

Åsane kirke er en moderne arbeidskirke fra 1993, den ligger ved Åsane senter, nord i Bergen. Kirken har gode menighetslokaler og rommer alle kontorene. Staben består av administrasjonsleder, prester, diakoner, kantor, organist, frivillighetskoordinator, kateket, menighetspedagog, menighetsarbeider, kirketjenere og barnehageansatte.

Åsane menighet ønsker å gjøre kirken vår enda mer tilgjengelig og synlig i «bybildet» i Åsane, og vil derfor opprette et prosjekt over 3 år, der hovedformålet er å utvikle en ennå åpnere kirke for alle i Åsane.


I løpet av uken foregår det mange ulike menighetsbyggende sosiale sammenkomster. Det er også tidvis utstrakt utleie av lokaler i Åsane kirke til ulik ekstern virksomhet.

Prosjektstillingen som lyses ut her, vil ha et preg av å være vertskap og ha en diakonal tilnærming. Den ansatte vil ha et overordnet ansvar for praktisk tilrettelegging, administrering og koordinering av arbeidet. Den ansatte vil være en viktig del av det diakonale og menighetsbyggende arbeidet i menigheten.


Åsane menighetsråd finansierer stillingen i sin helhet. Den som tilsettes vil ha Bergen kirkelige fellesråd som arbeidsgiver, og administrasjonsleder i Åsane menighet som nærmeste leder.

Hovedarbeidsoppgaver
•          Utøve vertskapsfunksjon og være relasjonsbyggende i kontakt ut mot våre ulike brukere av
             kirken.
•          Rekruttere, organisere og lede frivillige medarbeidere
•          Ansvar for forberedelser og gjennomføring av ulike menighetsmåltider, herunder planlegging,
             innkjøp og organisering av frivillige.
•          Tilrettelegge lokaler for utleie
•          Ansvar for logistikk og være kontaktperson iht utleie av lokaler
•          Tilrettelegging og tilsyn med åpen kirke
Noe ettermiddags- og helgearbeid må påregnes

Vi ser etter en person som har
•          Relevant kirkelig utdanning / erfaring
•          Interesse for og evne til praktisk menighetsbyggende arbeid
•          Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig og strukturert
•          Ønske om, og trives med å arbeide med frivillige medarbeidere i alle aldre.
•          Administrative egenskaper
•          Grunnleggende datakunnskaper iht. utleie / logistikk


Personlige egnethet vil vektlegges


Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse ifølge Kirkeloven § 29.
Søker må være medlem av Den norske kirke, og arbeide i tråd med kirkens formål.

Lønnes i lønnsgruppe 2 eller 3 i gjeldende avtaleverk

Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:
•          Variert arbeid i positivt miljø
•          Pensjonsordning gjennom Bergen kommunale pensjonskasse
•          Ulykkes- og gruppelivsforsikring
•          Bedriftshelsetjeneste
•          Tiltredelse 01.05.2018 eller etter avtale

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf
Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning.
Stilling med saksnummer 18/48

Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju.

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til administrasjonsleder Mona Gangsøy Eide,
tlf. 55 36 22 51/45 23 57 60, me855@kirken.no  eller til personalsjef Berit Bakke, tlf. 55 59 71 71/ mob.996 04 561, bb957@kirken.no  

 

SØKNADSFRIST: 04.03.2018

 

Arbeidsgiver Bergen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bergen
Publisert 2018-02-13
Søknadsfrist 2018-03-04
Stillingstype Prosjektstilling
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bergen kirkelige fellesråd

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger