Sokneprest i Lister og Mandal prosti med Lindesnes sokn som tjenestested

Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme

Menighetens profil
Lindesnes menighet er, og vil være, en kirke for folket. Det er en folkekirke-menighet, med et engasjert menighetsråd og en aktiv stab. Ungdomsarbeidet er i stor grad et samarbeid med kristne organisasjoner i soknet. Det er menighetsutvalg i Spangereid og Vigmostad. Menigheten er også engasjert i Frivilligsentralen, og har jevnlige SiMen arrangementer (for mennesker med nedsatt funksjonsevne). Menigheten har engasjerte trosopplærere som driver et solid arbeid fra nyfødt til konfirmant. Menigheten har også et godt menighetsblad «Båndet» som kommer ut 4 ganger i året. Dette har de siste årene blitt distribuert av frivillige.

Menighetens ansatte
Staben består av: Sokneprest, organist, kirkegårdsarbeider (alle 100%), menighetspedagoger i 150 %, kontorleder i 80 % og kirketjenere i til sammen 70 %. Lindesnes kirkelige fellesråd har 100% diakon med kontor i Mandal. Menigheten har ca. 100 frivillige medarbeidere.

Gudstjenestelivet
Kirkesøkningen er god og jevn. Gudstjenestelivet er rikt og variert, det er ca 5 gudstjenester i måneden fordelt på våre tre kirker: To i Valle kirke (Vigeland), to i Spangereid kirke og én i Vigmostad kirke. 3-4 av gudstjenestene pr. semester er kveldsmesser med eget særpreg. I tillegg kommer gudstjenester på institusjon annen hver uke. Det er også økumeniske samlinger med frimenigheter i soknet.

Menighetens satsingsområder
Trosopplæring er et viktig satsningsområde for menigheten og består av mange tiltak og aktiviteter særlig opp til ungdomsskolen. Menigheten kom tidlig i gang med dette og hadde et godt grunnlag da trosopplæringsplanen ble godkjent i 2012. Soknepresten vil sammen med hele staben ha en viktig og aktiv oppgave med dette.  Soknepresten vil sammen med den ene menighetspedagogen  også ha ansvar for konfirmasjonsundervisningen. Dette arbeidet ser menigheten på som et viktig satsningsområde for å kunne styrke ungdomsarbeidet i soknet.
For å øke menighetens deltakelse i gudstjenesten, har en i lengre tid involvert frivillige i planlegging og gjennomføring. En har også involvert kirkeassistenter i alderen 10-13 år som medliturger. Menigheten har for tiden et prosjekt med diskrete skjermer i kirkene i Spangereid og Valle for å kunne gjøre det enda lettere for alle å følge med og delta i, liturgi og sang. Menighetsrådet har et ønske om å på sikt kunne få givertjenesten opp på et nivå hvor de også kan styrke ungdomsarbeidet. 

For øvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:

- endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested
- soknepresten i Lindesnes samarbeider med sokneprestene i Konsmo/Grindheim og Marnardal om ferier og uttak av fridager.

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste etter offentleglova § 25, jf. kirkeordning for Den norske kirke § 42. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i
søknaden. Behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen er artikkel 6 nr. 1 bokstav b og artikkel 9 nr. 2 bokstav b og g 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Arbeidsoppgaver

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder institusjonsgudstjenester
 • Menighetsbyggende arbeid
 • Bidra i trosopplæringstiltak i samarbeid med øvrig stab, særlig konfirmantundervisning
 • Oppfølging av etterlatte og sjelesorgtjeneste
 • Delta i MR og andre aktuelle råd og utvalg

Kvalifikasjoner

 • Cand.theol / profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper

 • Formidlingsglede
 • Trygg, tydelig og fleksibel
 • Trives med å jobbe med alle generasjoner
 • God leder med gjennomføringskraft
 • Evne til samarbeid, kommunikasjon og kan jobbe i team
 • Gode administrative evner
 • Fortrolighet med sosiale medier og digital kommunikasjon

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes i stillingskode 1555 sokneprest
 • Etter- og videreutdanning
 • Godtgjørelse etter gjeldende satser
 • Medlemskap i statens pensjonskasse
 • Arbeidsveiledning (ABV)
 • Godt kollegafellesskap med prostiets 20 prester
 • Romslige og trivelige kontorlokaler sentralt på Vigeland
 • Kort vei til både fjell og hav

 

Soknet er geografisk sammenfallende med gamle Lindesnes kommune.
Lindesnes kommune består i dag av de gamle kommunene Lindesnes, Mandal og Marnardal, sammenslått fra 2020. Kommunesenteret er byen Mandal.
Det er ca 5000 innbyggere i soknet, og ca 2/3 er medlemmer av Den norske kirke.
Nærmeste by er Mandal som ligger 13 km unna. 
Soknets kirker: Valle kirke (1793), Vigmostad kirke (1848) og Spangereid kirke (middelalderdel fra 1100)

Se for øvrig  www.lindesnes.kommune.no

 

Kontaktinformasjon:

Bjarne Nordhagen
Personalsjef
 E-post:bn576@kirken.no
 
Geir Ola Tveit
Prost
 E-post:geir.ola.tveit@lyngdal.kirken.no
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Lindesnes kirkekontor, Rådhusveien 5, 4520 Lindesnes
Publisert 2024-04-22
Søknadsfrist 2024-05-12
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger