Nord-Hålogaland Bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme er et flerkulturelt bispedømme som er preget av "de tre stammers møte" hvor samisk og kvensk er fremtredende kulturtrekk. Bispedømmet har etablert gode kontakter med kirkene i Barentsregionen.

Sokneprest i Ibestad sokn og Andørja sokn 50% stilling - Trondenes prosti

Nord Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon. Kjerneverdier er "Åpenhet, Tillit, Raushet og Utviklingsorientert". Dette ønsker vi skal være styrende for alle tjenester, alt arbeid, alle engasjement og alle medarbeidere. Nord-Hålogaland bispedømme har som hovedmål å være: Bekjennende, ved at vi stadig fornyes i troen på den treenige Gud. Misjonerende, ved at vi lokalt og globalt vitner om forsoningen i Jesus Kristus. Tjenende, ved at vi viser omsorg for medmennesker og arbeider for fred, rettferdighet og vern om skaperverket. Åpen, ved at vi bygger fellesskap med respekt for ulikheter. I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder: Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv. Trondenes prosti: Består av 13 sokn: Andørja sokn, Astafjord sokn, Bjarkøy og Sandsøy sokn, Gratangen sokn, Grytøy sokn, Harstad sokn, Ibestad sokn, Kanebogen sokn, Kvæfjord sokn, Sandtorg sokn, Skånland sokn, Tovik sokn og Trondenes sokn. Fem fellesråd: Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord og Skånland kirkelige fellesråd. Se også lokale nettsider. Vi foretrekker elektronisk søknad For informasjon 77 60 39 60.

Det utlyses 50 % stilling som sokneprest i Ibestad sokn og Andørja sokn i Trondenes prosti i Nord-Hålogaland bispedømme. Det er, med forbehold om bispedømmerådets godkjenning, mulighet for 60 % stilling der 10 % vil være dedikert til trosopplæring. Soknepresten inngår i et samarbeidsområde for prestetjenesten som består av sokna i Kvæfjord, Ibestad og Harstad kommuner, unntatt Sandtorg sokn i Harstad. Trondenes prosti er tjenesteområde. Trondenes prosti består av 5 kommuner og 13 sokn. Der er til sammen 10,5 menighetsprester, prost og ca. 50 øvrige ansatte. 

Ibestad og Andørja menigheter tilsvarer Ibestad kommune, en øykommune i Sør-Troms med litt under 1400 innbyggere, fordelt på øyene Rolla og Andørja. Andørja er Nord-Europas mest fjellrike øy, med 14 topper over 1000 meter, mens Rolla er Norges mest vannrike øy, noe som bidrar til at friluftslivet står sterkt på disse øyene. De er forbundet med tunnel. Kommunen har fastlandsforbindelse til Troms innland via bru over Mjøsundet. Det er fergeforbindelse (40 min) mellom Sørrollnes (20 min fra Hamnvik) og Harstad, og hurtigbåtforbindelse fra Engenes til Finnsnes og Tromsø. Harstad/Narvik lufthavn Evenes og Bardufoss lufthavn sørger for flyforbindelse.

Kirkekontoret ligger sammen med kommuneadministrasjonen i Hamnvik på Rolla. Kommunens næringsliv er prega av havbruk, jordbruk og noe industri. Kommunen har full barnehagedekning og SFO-tilbud til alle elever i småskolen. Videregående skoler finnes bl.a. i Harstad og på Sjøvegan. Det er bygd ny skole i Hamnvik og det er en Montessoriskole i Åndervåg på Andørja. Det skal bygges nytt sykehjem i Hamnvik.

Ibestad sokn tilsvarer øya Rolla. Ibestad kirke ligger vel 1 km fra Hamnvik sentrum. Kirka er fra 1881, men kirkestedet er fra middelalderen. På Sørrollnes ligger (det privateide) Sørrollnes kapell. Andørja sokn tilsvarer øya Andørja, med kirke fra 1914 beliggende på Engenes. Gudstjenesteforordningene i prostiet er i 2019 under revisjon med tanke på tilpasning til dagens ressursnivå.

Fellesrådet har kirkeverge, kantor og kirketjener/kirkegårdsarbeider, alle halve stillinger. 

Menighetene har felles trosopplæringsplan, der noen tiltak blant ungdom skjer i samarbeid med resten av prostiet. Gjennomsnittlig de siste åra ligger antall gravferder på 22, dåp 10 og konfirmanter 14. Det holdes regelmessig gudstjenester/andakter på Ibestad sykehjem i Hamnvik.

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven).

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
 • Fast sete i menighetsråd
 • Strategisk gudstjenestearbeid
 • Konfirmantundervisning og trosopplæring
 • Delta i barne- og ungdomsarbeidet

Kvalifikasjoner:

 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det forutsettes at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag
 • Utdanningstittel: Prest

Utdanningsnivå:

 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper:

 • Kunne arbeide selvstendig og i team med ansatte og frivillige
 • Kunne bidra til å videreutvikle menighetene i deres kulturelle kontekst
 • Kunne bidra til å videreutvikle allerede eksisterende arbeid og samtidig har visjoner for framtiden
 • Ha evne og vilje til å bli engasjert og engasjere andre

Språk:

 • Norsk

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes etter 1555 sokneprest
 • Pensjonsinnskudd
 • Særlige regulativmessige godtgjøringer etter Statens regulativ
 • Mulighet til tre måneders studiepermisjon hvert femte år
 • Nytilsatte får tilbud om veiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål og tjenestedistrikt
 • Arbeidsgiver er behjelpelig med å skaffe bolig
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hamnvik
Publisert 2019-04-12
Søknadsfrist 2019-04-22
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger