Kirkeverge i Tønsberg

Stillingen som kirkeverge i Tønsberg kirkelige fellesråd er ledig fra 1. september. Kirkevergen leder organisasjonen og har en sentral rolle i utviklingen av folkekirken i Tønsberg.

• Gjennomføringskraft    • Økonomistyring    • Personalledelse

 

Dagens kirkeverge går videre til nye utfordringer og vi søker en leder som kan bidra til å lede fellesrådets strategi og utviklingsarbeid og ta ansvar for kirkens administrasjon og økonomi med investeringer, drift og vedlikehold av kirkens eiendommer. Kirkevergen vil være en synlig representant for fellesrådet og skal bidra til kontakt og dialog med både politiske og administrative offentlige myndigheter. Den norske kirke er inne i en spennende organisasjonsendring. Sammen med Domprosten skal kirkevergen bidra inn i dette arbeidet og utvikle samarbeidet med bispedømmet. 

Den norske kirke i Tønsberg forvalter en rik kulturarv, som blant annet består av 14 kirkebygg hvorav fire middelalderkirker, som alle er viktige kulturbygg i kommunen og sentrale knutepunkt i lokalsamfunnene. Forvaltningen omfatter også ansvar for 13 gravplasser og kirkens øvrige bygningsmasse. 

Fellesrådet ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for Den norske kirkes menigheter i Tønsberg og har arbeidsgiveransvar for ca. 45 ansatte med et budsjett på ca. 47 mill. Fellesrådet er gravplassmyndighet i kommunen.

Virksomheten er organisert med avdelingsledere for administrasjon, stab, gravplass og bygg og eiendom i sin ledergruppe. Administrasjonen er lokalisert i Tønsberg sentrum, rett ved siden av Domkirken. De øvrige ansatte har kontorplass spredt på fem lokasjoner tilknyttet kirken eller menigheten der de har arbeidssted. 

 

Vi søker en motiverende, åpen og tydelig leder med evne til å bygge relasjoner, delegere og samspille med andre. Bred erfaring med økonomistyring og drift kombinert med struktur og gjennomføringsevne vil bli vektlagt. Stillingen forutsetter at du trives med både operative og strategiske oppgaver, og kan være fleksibel og løsningsorientert.  

Det forventes relevant ledererfaring og høyere utdanning, gjerne økonomisk/administrativ. Særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Det vil være en forutsetning i stillingen at du har god forståelse for lederrollen i en kompleks organisasjon der også frivillige bidrar vesentlig, samt god kjennskap til Den norske kirke og til offentlig forvaltning. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det forutsettes medlemskap i Den norske kirke og at du kan identifisere deg med kirkens verdigrunnlag og oppdrag «Mer himmel på jord». 

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. trossamfunnslovens § 20. 

Søker må disponere egen bil, kjøregodtgjørelse utbetales. 

Vi kan tilby en variert og utfordrende lederstilling med mulighet for å forme og videreutvikle stillingen. Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk. Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP.

Ta gjerne uforpliktende kontakt med Randi Flugstad i Amrop Delphi, tlf. 905 84 138 eller leder av Tønsberg kirkelige fellesråd Petter Holm, tlf. 907 57 514.

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Ønske om å bli unntatt fra denne listen må grunngis i søknadsportalen, og du vil uansett få en tilbakemelding på dette. Hvis ditt ønske ikke kan imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden. 

 

Tønsberg kommune har 57 000 innbyggere og omfatter 9 kirkesokn, 14 kirker og kapell samt 13 gravplasser. Kirkelig fellesråd i Tønsberg er et resultat av sammenslåingen mellom tidligere Re og Tønsberg kirkelige fellesråd i 2020. Fellesrådet har fem stabskontorer og ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for Den norske kirkes menigheter i Tønsberg. Fellesrådet forvalter en kulturarv med ansvar for investeringer, drift og vedlikehold av kirkens eiendommer, herunder kirkebygg og gravplasser. Kirkelige fellesråd er gravplassmyndighet i Tønsberg. 

Se også https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/tonsberg-kirkelige-fellesrad/

 

Kontaktinformasjon:

 

Randi Flugstad

Partner, Amrop Delphi
Telf: 905 84 138
 
Petter Holm
Leder av Tønsberg kirkelige fellesråd
Telf: 907 57 514

 

Arbeidsgiver Tønsberg Kirkelige Fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Storgaten 52, 3126 Tønsberg
Publisert 2021-08-20
Søknadsfrist 2021-09-27
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tønsberg Kirkelige Fellesråd

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger