Domprost i Tønsberg domprosti - Tønsberg Domprosti

Tønsberg domprosti ligger i hjertet av Vestfold og dekker kommunene Tønsberg og Færder, med til sammen ca. 72.000 innbyggere. Fylkesmann, fylkesadministrasjon og hovedkvarteret for Sør-Øst politidistrikt er lokalisert i nær tilknytning til domprostiets administrasjon og Tønsberg domkirke. Tønsberg og Færder har en rik historie, et blomstrende næringsliv og trivelige boområder. Vakker skjærgård, flott turterreng og et mangfoldig kulturliv bidrar til tilflytting og mange gjester sommerstid. Fra 2020 slås Tønsberg kommune sammen med Re, og Tønsberg blir regionhovedstad for nye Vestfold og Telemark fylke. Folkekirken står sterkt i området. Oppslutningen om kirkelige handlinger er høy, og gudstjenestedeltakelsen er mange steder god. Domprostiet ønsker å synliggjøre visjonen: ”Sammen vil vi gjøre Kristus kjent, trodd, tilbedt og etterfulgt!” Vi ønsker bevisste og entusiastiske prester som tenker stort om lokalmenigheten og som ser verdien av et godt samarbeid med ansatte, råd og frivillige.

Det er ledig stilling som domprost i Tønsberg domprosti. Tønsberg domprosti har for tiden 12 menigheter og 19 prester. Fra 2020 vil Re kommunes 6 menigheter og 2 prester inngå i Domprostiet. Lange historiske røtter og en rekke middelalderkirker særpreger nye Tønsberg domprosti.

Domprosten leder prestetjenesten i prostiet og er biskopens stedfortreder. Domprosten inngår i gudstjenesteturnusen i Tønsberg domkirke. Jfr.tjenesteordning for prost. 

Den som tilsettes må ha gode lederegenskaper, god kirkekunnskap og administrativ kompetanse. Vi søker en domprost som har evne og vilje til å inspirere og motivere medarbeidere og menighetenes medlemmer, og som bidrar til å styrke gudstjenestelivet i distriktet. Evne til strategisk tenkning vil bli vektlagt sammen med erfaring som leder. Domprosten samler prestene til regelmessige fagdager, drøftinger og prekenverksteder.

Domkirkens menighet Tønsberg er sentrumsmenighet i Norges eldste by. Menigheten har utviklet en allsidig og bærekraftig virksomhet knyttet til stab og frivillige medarbeidere. Tønsberg domkirke fra 1858 er menighetens hovedkirke og samlingssted for gudstjenester, konserter og kulturarrangementer i brede skala året gjennom. Gjennom 50 år har menigheten også bygget opp et bredt tilbud i Solvangkirken, noe som omfatter både korarbeid, trosopplæring, familiegudstjenester, hverdagsmesser og ulike former for foreningsvirksomhet. Menigheten driver to barnehager. Kontorlokalene ligger vis a vis Domkirken og er lokalisert sammen med kirkevergen i Tønsberg. 
Menigheten har følgende stillinger: Domprost, sokneprest, kapellan, domkantor, kateket, diakon, kirketjener (70%), og 2 korledere/dirigenter for menighetens kor; Tønsberg domkor, Tønsberg domkirkes aspirant- og jentekor og Minores. Staben møtes ukentlig til stabsmøte. Et stort antall frivillige preger gudstjenesteliv og menighetsarbeidet for øvrig. Kirkens Bymisjon Vestfold har den sentrale delen av virksomheten innenfor soknets grenser. Diakonen står sentralt i driften av ungdomskafeen Quasimodo, og prestene holder andakt og gudstjenester på sykehjem og bofellesskap for eldre. Domprosten har en sentral rolle i kontakten med andre kirkesamfunn i distriktet.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede prestetjenesten i domprostiet
 • Bistå ansatte og kirkelige organer med faglig veiledning, råd og støtte
 • Biskopens stedfortreder
 • Gudstjenester og forkynnelse
 • Deltagelse på prostemøte og øvrige samlinger i bispedømmet
 • Kontakt med offentlige organer og miljøer i prostiet

Kvalifikasjoner:

 • Bred og relevant erfaring og administrativ kompetanse
 • Ledererfaring og evne til å fremstå å fremstå som en kirkelig leder
 • Solid teologisk kompetanse
 • Relevant og engasjerende forkynner
 • Erfaring fra personalledelse
 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25)
 • Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer
 • Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå:

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikative ferdigheter
 • Gode samarbeidsevner og kontaktskapende evner
 • Evne til å håndtere et mangfold av arbeidsoppgaver
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i stillingskode 0935 - Domprost i Statens lønnsregulativ.
 • Pensjonsinnskudd
 • Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten
 • Egen veiledningsgruppe for prostene
 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25)
 • Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer
 • Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting
 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25)

 

Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Tønsberg
Publisert 2019-01-04
Søknadsfrist 2019-01-29
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme
Rambergveien 9
3115 Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger