Kapellan med Byåsen sokn som tjenestested - Heimdal og Byåsen prosti

Strinda, Heimdal og Byåsen prosti består av 17 sokn og har ca 150 000 innbyggere. Prostiet er en del av et 3-årig forsøk med felles ledelse av Strinda prosti og Heimdal og Byåsen prosti. Det er et godt samarbeid mellom menighetene i prostiet innen trosopplæring og diakoni. I prostiet er det 26 menighetsprestestillinger i tillegg til prost. I de soknene der det er flere prester fordeler de tjenestene innbyrdes i soknet, men prestene kan ha tjenester i de andre soknene i prostiet.

Soknet har én kirke, Byåsen kirke, som er en arbeidskirke innviet i 1974. I 2004 gjennomgikk kirken en omfattende rehabilitering som har gjort kirka både til et flott gudstjenestelokale og til en god ramme for barne- og ungdomsarbeidet som drives i tilknytning til kirka.

Byåsen sokn ligger sentrumsnært i den vestlige delen av Trondheim. Soknet er det største i byen med vel 15.300 kirkemedlemmer og 20.000 innbyggere. Det er tre menighetsprest-stillinger i menigheten; sokneprest og to kapellaner. Kontorsted er i Byåsen kirke. Her er det kontorfellesskap med diakon, kateket, to menighetspedagoger, menighetsforvalter, kirketjener og kantor. Det er et godt arbeidsmiljø blant de ansatte, og mange frivillige er involvert i menighetens arbeid.

Det er to institusjoner i soknet som prestene betjener regelmessig.


Byåsen menighet driver et levende og rikt barne- og ungdomsarbeid. Det er nå ca. 175 konfirmanter og et stort felleskap av ungdomsledere. Kirken driver også i samarbeid med Trondheim kommune ungdomsklubben Shelter. Kateketen organiserer konfirmantarbeidet, men begge kapellanene deltar på leir og har ansvar for undervisningen for en del av kullet. Kapellanen som blir tilsatt kan også få ansvar for fellestiltak med omkringliggende menigheter om ungdomsarbeid, som f.eks. ungdomslederkurs.
Det er et godt samarbeid mellom kirken og de fire barneskolene, de to ungdomsskolene og den videregående skolen i bydelen. Prestene i Byåsen har forholdsvis få søndagsgudstjenester pr prest, men andre aktivitetsoppgaver som gjør at en del kvelds- og helgearbeid er en del av arbeidsplanen. Den nye kapellanen kan få ansvaret for enkelte gudstjenester i nabosokn. Byåsen menighet har et rikt gudstjenesteliv som legger vekt på variasjon i uttrykk og teamarbeid med både frivillige og ansatte. 

Byåsen menighet har visjon å være «et møtested mellom himmel og jord» og har tilbud for alle alderstrinn, barn, ungdom, voksne og eldre. Det er et mangfoldig musikk- og kulturliv, men bl.a. flere kor, kulturkvelder og temakvelder. Det legges også vekt på møtet med den enkelte. Det er stor vilje i menighetsråd og stab til å tenke nytt for å nå lenger ut med kirkens budskap. I dette bidrar prestene med veiledning og undervisning av frivillige og ansatte medarbeidere. 

Når det gjelder utbyggingen av skoler, barnehager, helse- og sosialtjeneste og forholdene i lokalsamfunnet/kommunen for øvrig, vises til blant annet Trondheim kommunens hjemmeside. Ellers vises til Byåsen menighets hjemmeside og bispedømmets hjemmeside.

Arbeidsoppgaver:

 • Kapellanen må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester. Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner og samarbeid med andre prester i prostiet. Beredskapen er organisert som en felles tjeneste som dekker alle prostier i Trondheim.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter følgende: Endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning og beredskapsordning.
 • Det gjøres oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.

Kvalifikasjoner:

 • Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest, jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.
 • Målformen i soknet er bokmål. Søkerne må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.
 • Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.
 • Søknad sendes elektronisk via www.kirkejobb.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en prest som har:
 • kompetanse/erfaring som bidrar til at oppgavene for stillingen og utfordringene som er beskrevet for menigheten/prostiet blir ivaretatt.
 • kontaktskapende evner og som bidrar til gode samarbeidsforhold, trivsel og engasjement.
 • erfaring og/eller interesse for ungdomsarbeid og evner til å skape god kontakt med ungdom.
 • evne til å arbeide selvstendig og samtidig i fellesskap med ansatte og frivillige medarbeidere.
 • evne til å være fleksibel, samt å arbeide strukturert.
 • fortrolighet med bruk av IT som arbeidsverktøy.

Vi tilbyr:

 • Stillingen er plassert i lønnsgruppe 0922 kapellan. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
 • Skyssgodtgjøring.
 • Personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.
 • Etter- og videreutdanningstilbud.
 • Bispedømmet har som mål å få en balansert alders-og kjønnssammensetning i sokn/prosti samt legge forholdene til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger