Kapellan 70% i Skien prosti med Porsgrunn sokn som tjenestested

Porsgrunn med ca 36 000 innbyggere, har landets største industriområde, Herøya Industripark. Dette ligger i nabosoknet Eidanger, men betyr mye for byen og hele Grenland. Byen har et rikt kulturliv med teater, gallerier og kaféer. Byen har et nytt kulturhus. Det er ni kilometer til Skien sentrum og kort vei til Eidangerfjorden, Bamble og Larvik med vakre kystlandskaper. Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har avdeling i byen. Det er flere barne- og ungdomsskoler og videregående skole i byen. Det er to kirker i soknet: Østre Porsgrunn kirke, innviet i 2019 med 500 sitteplasser, og Vestre Porsgrunn kirke fra 1758 med plass til ca. 200. Østre Porsgrunn kirke er et nytt og moderne kirkebygg. Nytt orgel ble ferdigstilt våren 2021. Vestre Porsgrunn kirke er en vakker tømmerkirke (med et godt orgel). Begge stedene er det menighetshus knyttet til kirkebygget. Prestekontoret er samlokalisert i Porsgrunn sentrum med øvrige ansatte i Porsgrunn og Eidanger sokn og kirkesjefens stab. Det er 21 prester i Skien prosti. Prostiet er delt i tre soner mht. kirkelige handlinger. Prosten organiserer tjenesteuker og fordeler kasualia. Det er jevnlig tjenestekonferanser.

NB: Utvidet søknadsfrist: 24.05.21

Menighetens profil
Soknet betjenes av sokneprest, to kapellaner (170%), soknediakon, en kantor (100%), en kirkemusiker (50%), to menighetspedagoger (140%), menighetssekretær (80%) og to kirketjenere (150%). Klokkertjenesten dekkes av frivillige. Det holdes ukentlige stabsmøter, og det er gode samarbeidsforhold.

Dagens gudstjenesteforordning tilsier 57 gudstjenester på søn- og helligdager i Østre kirke og 31 i Vestre. I tillegg til 30 andre gudstjenester.

Ved Vestre Porsgrunn kirke er et menighetshus som eies av en stiftelse. Dette brukes hovedsakelig til menighetens Åpen barnehage. Ved hovedkirken, Østre Porsgrunn kirke, er det tilknyttet menighetshus. KFUK/KFUM har eget hus og driver noe virksomhet. Norkirken har dannet egen menighet med et forsamlingslokale og ansatt pastor. De fleste kirkesamfunn har store forsamlinger i byen. Det økumeniske samarbeidet er svært godt, med noen felles, årlige arrangementer.

Porsgrunn sokn utgjør sammen med Eidanger sokn Porsgrunn kommune. Forholdet til kommunen er svært godt. Kommunen er sitt ansvar bevisst og har bevilget midler til å holde kirker og kirkegårder i god stand.

Menighetens visjon
Menighetens visjon: Nær troens kilder, for byens mennesker.

Gudstjenestelivet
Hovedkirken er en flott ny kirke som inspirerer både ansatte og frivillige til ny innsats. Fullsatte arrangement hele den første høsten. Menigheten ønsker at arbeidet skal videreutvikles med å gjøre den nye kirken til byens storstue. Det satses særlig på̊ barnefamilier med faste familiegudstjenester («Søndag Sammen») annen hver søndag. Det er gjerne 60-80 deltakere på en vanlig gudstjeneste, noen flere på familiegudstjenestene.

Satsingsområder og tiltak
Menigheten har trosopplæringsutvalg, musikk- og kulturutvalg, diakoniutvalg, mediautvalg (kirkebladet), «praktisk kirkegruppe» og turgruppe. Det drives et omfattende diakonalt arbeid med andakter på sykehjem, sorggrupper, besøkstjeneste, babytrall, «Etter skoletid» og tilbud til unge. Det avholdes Alfa-kurs, ulike trosopplæringstiltak og «Middag Sammen» – et måltidsfellesskap for barnefamilier.

Menighetsrådet har de siste årene arbeidet for å knytte bydelene med to kirker sammen til én menighet og ett fellesskap, men pandemien har gitt oss ekstra utfordringer. Som sentrumsmenighet vil vi arbeide for å styrke gudstjenestelivet og kirkenes og menighetens betydning i byens kulturliv, spesielt rettet mot musikk.

Forøvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- endringer i tjenesteordning for menighetsprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested

Kvinner oppfordres til å søke.

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

 

Arbeidsoppgaver
 • utføre prestetjenesten i samsvar med tjenesteordning for prester i Den norske kirke
 • utføre kirkelige handlinger og ha tjenesteuker etter planlagt turnus i prostiet
 • delansvar for konfirmantundervisningen sammen med kapellan i 100%.
 • deltakelse i trosopplæringen i samarbeid med prestene og menighetspedagogene
 • inngå i andaktsturnus på sykehjemmene
 • inngå i beredskapstjenesten 
Kvalifikasjoner
 • cand. theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
Personlige egenskaper
 • gode samarbeidsevner
 • gode kommunikative evner
 • evne og interesse for menighetsbygging
Vi tilbyr
 • lønn som kapellan i stillingskode 0922
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelse etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning (ABV)
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Jernbanegata 3, 3916 Porsgrunn
Publisert 2021-05-10
Søknadsfrist 2021-05-24
Stillingstype 70% fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger