Sokneprest i Haugaland prosti med Vikedal sokn, Sandeid sokn og Imsland sokn som tenestestader

Stavanger bispedømmeråd søkjer etter ny sokneprest i 100% stilling, med Vikedal sokn, Sandeid sokn og Imsland sokn som særskilt arbeidsområde, Haugaland prosti.

Her er det laksefiske i Vikedalselva, Kystkulturdagar, motorsportsanlegg og Rootsfestival med friluftsgudsteneste. I løpet av året er det mange arrangement og festivalar. Bygdene er prega av flott natur og populære jaktområder, gode tilhøve for friluftsliv i fjell og skog, samt god tilgang til sjø og rikt båtliv. Det er eit aktivt næringsliv og mange arbeidsplassar frå både inn- og utland. Haugesund ligg ca 50 km vestover, medan Sauda ligg tilsvarande austover.

Sokna ligg i Vindafjord kommune, som utgjer samarbeidsområdet der soknepresten gjer teneste saman med sokneprestane i Ølen og Skjold. Kyrkjelydane har eit godt og aktivt samarbeid med kommunen. Det er gudstenester og kyrkjelege handlingar i Vikedal kyrkje (1881), i Sandeid kyrkje (1904) og i Imsland kyrkje (1861). Kontoret til soknepresten er lokalisert nær Vikedal kyrkje. 

Kyrkjelydane i Vindafjord består til saman av 7097 medlemmer.
Medlemstalet i Vikedal er 719, i Sandeid 900, og i Imsland 265.
I fjor var det 86 dåp og 78 gravferder i Vindafjord.
I Vikedal, Sandeid og Imsland var det 22 konfirmantar.

Arbeidet med gudstenesteliv, trusopplæring, konfirmantarbeid og diakoni er prioriterte arbeidsområder. Sokna i kommunen arbeider aktivt saman på ulike områder.
Samarbeidet mellom kyrkja, barnehagar og skular er godt. Vindafjord har kateket i 80 % stilling. I tillegg er det trusopplæringsmedarbeidarar knytt til dei ulike sokna. Det er eit aktivt organisasjonsliv i soknet. Frivillige medarbeidarar er knytt opp imot gudstenester og trusopplæringstiltak. Soknepresten må kunne bidra aktivt inn i kulturen sokna er prega av.
 
Prosten samlar prestane om lag 10 gonger i året til pastoralsamlingar, som er av fagleg og sosial karakter. Desse blir lagt til ulike stadar i Haugaland prosti, som består av 5 kommunar: Haugesund, Utsira, Tysvær, Bokn og Vindafjord.

 

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for prestetenesta i samsvar med tenesteordning for prestar i Den norske kyrkja.
 • Tenestegjere i samarbeidsområdet i Vindafjord kommune.
 • Gå inn i bakvakts- og beredskapsordninga i Haugaland prosti.
 • Samarbeide nært med stab, sokneråd og utval.
 • Gå inn i trusopplæringsarbeidet. Soknepresten har ansvaret for konfirmantarbeidet.
 • Enkelttenester ved særskilte behov i heile Haugaland prosti.
 • Løfte fram verdien av diakoni, misjon og musikk-/ kulturarbeidet.
 • Møte fast i Vikedal sokneråd, Sandeid sokneråd og Imsland sokneråd.
Kvalifikasjoner
Cand. theol./Master i teologi med praktikum eller tilsvarende.
Personlige egenskaper
 • Kunne inspirere og motivere.
 • Ha evne og vilje til samarbeid.
 • Være ein forkynnar som evner å tale relevant for menneske i dag og være ein god sjelesørjar.
 • Ha gode samarbeidsevner i forhold til stab, sokneråd og frivillige.
 • Ha gode leiaregenskaper, og ha evne til å tenkje strategisk.
 • Ha administrative evner.
Vi tilbyr
 • Stillinga vert løna etter gjeldande reglar.
 • Vanlege regulativmessige godtgjeringar Skyss- og telefongodtgjering etter offentlege satsar.
 • Pensjonsinnskot. 
 • Der er tenestebustad til stillinga. Bustaden har adresse Skeievegen 13, Sandeid, og kan leigast til marknadspris.

Andre opplysningar

 • Tilsettingen skjer på dei vilkåra som til kvar tid gjeld for prestar i Den norske kyrkja og den som blir
  tilsett må retta seg etter endringar i lover, tariffavtalar, reglement m.m., og dessutan avgjerder som kan
  influera på gjeremålet til tenesta, tenestestad og tenestedistrikt.
 • Målforma er nynorsk.
 • Kvinner og yngre prestar blir oppfordra til å søka.
 • Den som vert tilsett bør ha førarkort og disponere bil.
 • Opplysningar om samlivsform kan bli innhenta og vektlagt ved tilsetting (jfr. § 30 i likestillings- og
  diskrimineringslova).
 • Det vil bli utarbeidd offentleg søkarliste. Opplysningar om søkaren kan bli offentleggjort, sjølv om ein
  ber om ikkje å bli ført på denne lista (jfr. offentleglova § 25, 2. ledd).
 • Den som blir tilsett må legga fram politiattest (barneomsorgsattest) utan merknader.
 • Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på dei særlege krava som blir stilte i utlysningsteksten. Søkjarane blir
  bedne utforma ein egenpresentasjon i søknaden sin som svarer på dei utfordringane som kjem fram
  i utlysningsteksten.
 • Alle søkjarar må søka elektronisk.

 

Kontaktinformasjon:

Gunnar Rønnestad
assisterende stiftsdirektør
 51 84 62 70
 
Rune Steensnæs Engedal
prost
 918 34 019
Arbeidsgiver Stavanger bispedømmeråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusplassen 1, 5580 Ølen
Publisert 2022-09-27
Søknadsfrist 2022-10-11
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Stavanger bispedømmeråd

Stavanger
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger