Prost i Nord-Jarlsberg prosti

Vi søker etter en tydelig, strategisk og samlende pastoral leder som vil bidra til å videreutvikle Nord Jarlsberg prosti på en god måte.

Som prost har du evne og vilje til å motivere og inspirere både ansatte, rådsmedlemmer og frivillige medarbeidere. Vi ønsker en prost som vil være med på å forme kirkelivet i prostiet gjennom å opprettholde og videreutvikle en god samhandlings kultur i, og på tvers av, soknene. Vi ser etter en prost som innehar god teologisk og kirkefaglig kompetanse og som har evnen til strategisk samarbeid og utvikling sammen med kirkevergene, menighetsråd og andre aktører og nivåer i kirken for å realisere Den norske kirkes visjon «Mer himmel på jord».


Nord Jarlsberg prosti består i dag av kommunene Holmestrand og Horten med to fellesråd, sju sokn, tretten kirker og åtte kapeller (av disse er sju middelalderkirker). Prostiet spenner fra tradisjonell bygdekultur til bymiljø. Det er gode relasjoner mellom kirke og kommuner i prostiet, og det er ønskelig at prosten er proaktiv og har en synlig rolle i det offentlige rom.


Prosten er kirkelig leder, bidrar til godt samarbeid i prostiet, leder prestetjenesten, bistår biskopen i embetsutøvelsen, gir (i samarbeid med kirkevergene), veiledning og faglige råd til ansatte og kirkelige råd. Prosten sitter i prostiets to fellesråd, utøver tjenester som menighetsprest og utfører øvrige gjøremål som følger tjenesteordningen for proster.


Prostiet består av et godt og engasjert prestefellesskap med til sammen tolv årsverk; ti menighetsprester, en fengselsprest ved Bastøy og Horten fengsler og en studentprest ved Universitetet i Sørøst-Norge.  Prosten har kontor i Sentrumskirken i Horten.  Der har også prestene og de fellesrådsansatte i Horten sine kontorer. Prestene og de fellesrådsansatte i Holmestrand har kontor i herredshuset i Hof. 


Det er et mål i både bispedømme og prostiet å ha en personalpolitikk som gir et godt kollegialt og faglig felleskap. Vi ønsker bevisste og entusiastiske prester som tenker stort om lokalmenigheten og som ser verdien av et godt samarbeid med andre ansatte, råd og kirkens medlemmer. Prostene i Tunsberg møtes til prostemøter, får tilgang til veiledning, og følges opp med faste medarbeidersamtaler med biskopen. 

 

Arbeidsoppgaver
 • Lede og videreutvikle prestetjenesten i prostiet
 • Bistå ansatte og kirkelige råd med faglig veiledning, råd og støtte
 • Styrke, i samvirke med kirkevergene, det tverrfaglige samarbeidet i stabene
 • Samvirke med kirkelige råd og bidra til samarbeid og skape et godt arbeidsmiljø
 • Gudstjenester, kirkelige handlinger og forkynnelse
 • Deltakelse på prostemøter og øvrige samlinger i bispedømmet
 • Medlem av Horten og Holmestrand kirkelige fellesråd
 • Kontakt med offentlige organer og miljøer i prostiet
Kvalifikasjoner
 • Cand.theol og praktikum
 • Relevant ledererfaring
 • God rolleforståelse og erfaring fra utvikling og endringsprosesser
 • Solid teologisk kompetanse
 • Erfaring fra personalledelse og gode relasjonelle egenskaper ( fordel med erfaring fra stillinger i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon)
 • Relevant og engasjerende forkynner og liturg
 • Førerkort kl B
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, også i det offentlige rom
 • Evne til å fremstå som en tydelig kirkelig leder
 • Langsiktig forståelse - klare å balansere et strategisk og operativ fokus på en god måte
 • Evne til å se, inspirere og ivareta den enkelte ansatt
 • Gode samarbeidsevner og vilje til å bidra til endringer
 • Evne til å håndtere et mangfold av arbeidsoppgaver
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 0933 - prost
 • Pensjonsinnskudd
 • Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten
 • Kollegaveilednings gruppe
 • Veiledningsgruppe for proster er under etablering

 

Søkers navn vil bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentlighet må begrunnes (Offentlighetsloven §25).

Tunsberg Bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.

 

Prostiet ligger midt i Tunsberg bispedømme, sentralt på Østlandet. Det er kort avstand og god kommunikasjon til både Drammen og Oslo, og resten av fylket. Naturen byr på mange gode opplevelser, sommer som vinter, med sitt vakre landskap; kystlinje, sjø og skogsområder. Befolkningen i prostiet representerer 52 000 mennesker bosatt i Holmestrand og Horten kommuner totalt. Antall medlemmer i Den norske kirke er ca. 34 000.

 

Kontaktinformasjon:

Eigil Morvik
Stiftsdirektør
 924 41 144
 
Anne Gjertrud Fugletveit
Hr-leder
 459 68 783
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sentrumskirken, Thoresens gate 3, 3182 Horten
Publisert 2022-09-30
Søknadsfrist 2022-10-23
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger