Sokneprest i Nesseby sokn

Indre Finnmark prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme. Bonus ved bindingstid!

Vi har ledig stilling som sokneprest i Nesseby sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
Stillingen har Unjárga/Nesseby og Tana/Deanu sokn som særskilte tjenestesteder og Indre Finnmark er tjenestedistrikt.

Det tilbys mulighet for bindingstid og tillegg på hhv kr 40 000 for 1 år eller kr 90 000 for 2 års bindingstid.

Nesseby sokn består av én kommune, Unjárga/Nesseby. Kommunen har ca 880 innbyggere. Soknet ligger innerst i Varangerfjorden og har rike muligheter for friluftsliv. Det er gode veiforbindelser innen fylket og til Finland. Nærmeste flyplass er Vadsø, 50 km unna. Det er barnehage og grunnskole i Varangerbotn. Nærmeste allmennfaglige videregående skole er i Vadsø. 

Hovednæringene i kommunen er jordbruk, fiske og reindrift. Samisk språk står sterkt i hverdagen.
Kommunen er mangfoldig med en flerkulturell befolking og et aktivt kulturliv med mange tilbud. Kommunen er et senter for sjøsamisk kultur, med blant annet Várjjat Sámi Musea/Varanger samiske museum. Menigheten fremmer visjonen om at kirken inntar sin naturlige rolle som kulturbærer og aktør i lokalsamfunnet

Soknepresten og kirkevergen i Nesseby har kontor på menighetshuset i Varangerbotn. Det er diakon som tjenestegjør både i Nesseby og Tana sokn og det er felles kateket og samisk kirketolk.

Soknepresten i Nesseby må påregne at vel halvparten av tjenestetiden utføres i Tana. Soknepresten i Tana koordinerer dette samarbeidet i samråd med soknepresten i Nesseby.

I Nesseby sokn var det i 2019 5 dåp, 3 konfirmerte, 9 gravferder og 29 gudstjenester. I Tana var det 22 dåp, 21 konfirmanter, 35 gravferder og 83 gudstjenester. Det er noen få gudstjenester i bedehus og helsesenter. Blant menighetens utfordringer er å involvere flere barn, unge og deres familier. Menighetsrådet ønsker at den nye soknepresten går aktivt inn i dette arbeidet. Det er satt i gang strategiarbeid for menighets- og gudstjenesteutvikling.
Mer om menigheten på www.nessebymenighet.no

I Nesseby er det to kirker, Nesseby og Karlebotn. Gudstjenester holdes også i menighetshuset i Varangerbotn. Tana menighet har 7 kirker, hvorav 5 med regelmessige gudstjenester.

Samisk kirkeliv er i stadig utvikling og menighetens arbeid tar utgangspunkt i strategiplanen for samisk kirkeliv. Størstedelen av befolkningen er tospråklig, samisk og norsk. Begge språk benyttes i gudstjenesten, liturgien er i hovedsak på samisk, mens en kirketolk tolker prekenen til samisk.  Det brukes både norsk og samisk salmebok. Kirketolken er språklig konsulent for presten. 

Unjárga/Nesseby sokn ligger innenfor det samiske forvaltningsområdet og det er et godt samarbeid med Samisk kirkeråd. Prester uten kjennskap til nordsamisk vil få opplæring i nordsamisk språk. Det kreves også at presten tar et kurs på Samisk høgskole om "Tro og livssyn i Sápmi". Permisjon med lønn gis til dette formålet.

Vi søker etter en prest som vil vektlegge samisk tradisjon, sjelesorg og forkynnelse og har interesser for flerkultur og flerspråklighet. 

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.

Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest jfr politiregisterloven)  

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet. Eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.teol.
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest.
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse.
 • En OVF-bolig i Varangerbotn står til disposisjon for soknepresten.
 • Nesseby ligger i forvaltningsområdet for samisk språk. Den som blir tilsatt må være villig til å ta språkkurs slik at gudstjenester og kirkelige handlinger kan forrettes på samisk. Det blir gitt permisjon til samiskopplæring med full lønn og stipend. 
 • Den som blir tilsatt må være villig til å ta et kurs på Samisk høgskole om "Tro og livssyn i Sápmi".
 • Lære om kvensk språk og kultur.
 • Mulighet til å søke om tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år.
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud.
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år.

Bindingstid:
Dersom den som tilsettes i stillingen ønsker å inngå avtale om bindingstid utbetales følgende tillegg:
kr 40.000,- ved 12 mnd bindingstid
kr 90.000,- ved 24 mnd bindingstid

Nesseby omfattes av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark, dvs. spesielle skatteregler og nedskrivning av studielån. Se www.tiltakssonen.no for å finne ut hvilke regler som gjelder.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Kontaktinformasjon:

Egil Lønnmo
Prost
 91313308
 el898@kirken.no
 
Audun Sæbø
Personalsjef
 40311820
 an887@kirken.no
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nesseby, 9840
Publisert 2022-12-23
Søknadsfrist 2023-01-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger