Kapellan i Harstad sokn

Trondenes prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig stilling som kapellan i Harstad sokn med vekt på barne- og ungdomsarbeid, og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet..
 
Harstad kirke er en av Norges første arbeidskirker fra 1958. Kirkas utforming samt dens gunstige plassering nær sentrum gjør den til en populær og aktivt brukt kirke. Menigheten arbeider ut fra en visjon om at Harstad kirke skal være et åpent møtested for å bli kjent med Gud, hverandre og oss selv, hvor alle mennesker og hele mennesket blir sett og verdsatt. I menighetens allsidige satsning gjenspeiles visjonen eksempelvis gjennom prosjektet «Harstad kirke som Sjømannskirke» som hvert år gjennomføres under Festspillene i Nord-Norge. Menigheten har et sterkt fokus på trosopplæring, og deltar aktivt i byens økumeniske samarbeid.
 
Den ledige stillingen har Harstad sokn som særskilt tjenestested og Trondenes prosti som tjenestedistrikt. Trondenes prosti består av 5 kommuner og 13 sokn. 7 sokn inngår i planleggingsområdet «Trondenes Nord», som sammen sørger for at soknenes kirkelige tjenester har prestedekning. Menighetens kontor er samlokalisert med fellesrådets stab, prosten samt to andre menigheter i Harstad. Harstad sokn betjenes av sokneprest, kapellan, diakon, kirketjener og kantor. Menigheten samarbeider tett med de to andre bymenighetene, Trondenes og Kanebogen. Dermed vil kapellanen utføre en del arbeid på tvers av disse soknegrensene.
 
Arbeidsoppgavene fordeles mellom kapellanen og soknepresten ut fra interesser og kompetanse. Kapellanen vil ha en stod del av arbeidsoppgavene knyttet til barne- og ungdomsarbeidet inkl. konfirmantarbeidet i menigheten, og vil være engasjert i felles trosopplæringstiltak for menighetene i Harstad. Kapellanen har hovedansvar for prostiets kursopplegg for ungdomsledere. Vi søker etter en prest med interesse for trosopplæring.
 
Kapellanen inngår i en turnusordning for gravferder i byens menigheter, der tjenesteukene fordeles mellom byens prester. Antall gravferder i dette området pr år er om lag 150. I Harstads 3 bymenigheter til sammen døpes ca. 120, konfirmeres ca. 120 unge og vies ca. 30 par pr år. I soknet er det 3 syke- og aldersinstitusjoner. Innenfor Harstad sokn ligger det flere barnehager, en barneskole, en ungdomsskole og en videregående skole. I tillegg har UiT/Norges Arktiske Universitet campus der. 

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.

Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
 • Hovedansvar for barne - og ungdomsarbeid
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Personlige egenskaper og faglige kompetanse vil bli vektlag
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 0922 kapellan
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert femte år
 •  
 • Det gis  tilbud om arbeidsveiledning, den som tilsettes forventes å ta imot et slikt tilbud.
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Kontaktinformasjon:

Arne Bernt Håkonseth
prost
 (+47) 415 74 644
 
Audun Sæbø
Personalsjef
 40311820
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Storgata 5, 9405 Harstad
Publisert 2022-12-23
Søknadsfrist 2023-01-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger