Kapellan i Sør-Varanger

Varanger prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme. Bonus ved inngåelse av bindingstid!

Vi har ledig stilling som kapellan i Kirkenes og resten av Sør-Varanger. Vi søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet. 
Stillingen har Sør-Varanger sokn som særskilt tjenestested og Varanger prosti som tjenestedistrikt.

Det tilbys mulighet for bindingstid og tillegg på hhv kr 40 000 for 1 år eller kr 90 000 for 2 års bindingstid.

Soknet er geografisk sammenfallende med Sør-Varanger kommune. Sør-Varanger er det nordlige møtepunktet mellom Øst- og Vest-kirken. Kommunen har Kirkenes som kommunesenter, grenser til Russland og Finland og er sentrum i Barentsregionen og en pådriver for samarbeid mellom landene. Kirkenes er en internasjonal by med nasjonale og internasjonale institusjoner og organisasjoner lokalisert i byen. I Sør-Varanger er det et bredt sosialt og kulturelt mangfold med flere festivaler innenfor musikk, kultur, og samtidskunst. Den geopolitiske situasjonen påvirker lokalsamfunn og kirke på flere plan og i den nåværende situasjonen er det dessverre lite samarbeid med våre naboer i øst. 

Sør-Varanger er også kjent for vakker natur og gode friluftsmuligheter i skogen, på fjellet, og ute på fjorden.
Befolkningen er glad i kirka og har klare forventninger til at kirka stiller opp både for enkeltmennesker og for samfunnet som helhet.

Det har vært kirkebygg i området i flere hundre år. Det ortodokse St. Georgs kapell i Neiden fra 1565 er det eldste. Kirkenes kirke ble vigslet i 1959. Det holdes regelmessige gudstjenester i fem andre kirker og kapeller: Svanvik kirke, Neiden kirke og Bugøynes kirke, Kong Oscar IIs kapell i Grense Jakobselv og Sandnes kapell.
Sør-Varanger menighet samarbeider godt med andre tros- og livssynssamfunn.

Sør-Varanger menighets mål er å møte mennesker på en god måte i alle livssituasjoner og i alle aldersgrupper.
Det er regelmessige formiddagstreff for eldre og faste ukentlige andakter på de kommunale institusjoner.
Sør-Varanger har en godt innarbeidet trosopplæringsplan med varierte tiltak for flere aldersgrupper.
Menigheten har et svært godt kirkekor.
I 2021 ble det avholdt 94 gudstjenester, med gjennomsnittlig deltakelse på 31, 46 dåp, 47 konfirmanter, 12 vielser og 76 begravelser.

Deler av liturgien forrettes på samisk, i tillegg til at det er fire samiske gudstjenester i året. Det holdes en finsk gudstjeneste med tilreisende prest. Det multikulturelle mangfoldet som preger området søkes ivaretatt gjennom det ordinære gudstjenesteliv.
Det samarbeides også godt med eksterne aktører, slik som Forsvaret, Sør-Varanger kommune, og Barents Pride, om avholdelse av andre typer gudstjenester.
Kirkens Bymisjon er etablert i Kirkenes.
Prestene har kontorfellesskap med andre kirkelige ansatte i Kirkenes sentrum. Det er tre prester, menighetspedagog, to organister, menighetssekretær, saksbehandler, kirkeverge, to kirketjenere og to fagarbeidere. 
I prostiet legges det vekt på et sosialt og faglig fellesskap mellom prestene med prostisamlinger 5 ganger i året.

Kvinner oppfordres til å søke.

Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest(barneomsorgsattest jfr. politiregisterloven).

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning

Kvalifikasjoner

 • Den som blir ansatt må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil

Personlige egenskaper

 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter
 • Bidra inn i prostifellesskapet

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som 0922 kapellan
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse.
 • Mulighet til tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år.
 • Det gis tilbud om  arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud. 
 • Lære om samisk og kvensk språk og kultur.
 • En ekstra uke permisjon med lønn hvert år.

Bindingstid:
Dersom den som tilsettes i stillingen ønsker å inngå avtale om bindingstid utbetales følgende tillegg:
kr 40.000,- ved 12 mnd bindingstid
kr 90.000,- ved 24 mnd bindingstid

 • Sør-Varanger tilhører tiltakssonen, dette gir mulighet for avskriving av studielån og lavere skatt, for ytterlige informasjon se www.tiltakssonen.no .
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler og reglement m.v. 

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er Norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

 

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv

Varanger prosti består av 5 sokn og fellesråd:
Berlevåg, Båtsfjord, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø

 

Se også lokale nettsider.

Vi foretrekker elektronisk søknad.
For informasjon 77 60 39 60

 

Kontaktinformasjon:

Jan Brastein
Prost
 E-post:Jan.Brastein@vadso.kommune.no
 
Audun Sæbø
Personalsjef
 E-post:an887@kirken.no
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sør-Varanger menighet, Rådhusplassen 4, 9900 Kirkenes
Publisert 2023-05-10
Søknadsfrist 2023-05-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger