Sokneprest i Storfjord

Nord-Troms prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme. Mulighet for tilsetting under PUU-ordningen.

Lyst til å bo og jobbe i vakre Nord-Troms?

Vi har nå ledig stilling som sokneprest i Storfjord sokn, og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
Stillingen har Storfjord sokn som særskilt tjenestested og Nord-Troms prosti som tjenestedistrikt.

Storfjord sokn er sammenfallende med Storfjord kommune som ligger innerst i Lyngenfjorden. Innbyggertallet i soknet ligger stabilt på ca 1900. Naturen i kommunen er variert og vakker, med fantastiske muligheter for friluftsliv både sommer og vinter, enten det er ved fjorden, i skogen, ved de majestetiske Lyngsalpene med tinder og isbreer, eller fjellviddene innover mot finske- og svenskegrensen.

Kirkestaben består foruten sokneprest av kirkeverge, kirkemusiker, kirketjener og graver. Det er også et aktivt menighetsråd. I soknet er det pr. år ca. 40 gudstjenester, 20 dåp, 25 begravelser, et par vielser og 20 konfirmanter.  I kommunesentret Hatteng ligger Storfjord kirke og kontorene til kirken er lokalisert på rådhuset.

Historisk og kulturelt er Storfjord egenartet og spennende, området er kjent for «de 3 stammers møte». Samiske, kvenske og norske elementer er smeltet sammen til det som i dag er det moderne Storfjord, symbolisert i Storfjord sitt kommunevåpen med Læstadiusvalmuen. Soknet er tradisjonelt preget av den læstadianske bevegelsen.

Vi ønsker en prest som i samarbeid med stab og menighetsråd kan jobbe med gudstjenesteliv og trosopplæring og som kan bidra med å videreutvikle menighetslivet i dens historiske og kulturelle kontekst. 

Kvinner oppfordres til å søke!

Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest jfr. Politiregisterloven).

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere kan stillingen omgjøres til en prest under utdanning-stilling (PUU). Personer som kvalifiserer til en slik PUU-stilling kan også søke.

 

Arbeidsoppgaver

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester

Kvalifikasjoner

 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse  vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil
 • For tilsetting under PUU-ordningen gjelder egne kvalifikasjoner mtp utdanning, ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Personlige egenskaper

 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter
 • Bidra inn i prostifellesskapet

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest 
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år
 • Lære om samisk og kvensk språk og kultur
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning. Den som tilsettes forventes å ta imot et slikt tilbud.
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.
 • Ved tilsetting som prest under utdanning gjelder egne vilkår beskrevet i Kirkerådets "Veiledning til ordning for rekrutteringsstiling-prest under utdanning". 
  Stillingen lønnes da som 0950 Prestevikar. Ca 40% av arbeidstiden vil bli brukt til studier.

Storfjord omfattes av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark, bla spesielle skatteregler, regler om barnetrygd, nedskrivning av studielån og gratis barnehage. Se https://www.tffk.no/om-oss/tiltakssonen/ for å finne ut hvilke regler som gjelder

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er Norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

 

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv.

Nord Troms prosti består av 6 sokn og fellesråd:
Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord og Lyngen.


Se også lokale nettsider.

Vi foretrekker elektronisk søknad.
For informasjon 77 60 39 60.

 

Kontaktinformasjon:

Svenn A Nielsen
Prost
 E-post:SN665@kirken.no
 
Audun Sæbø
Personalsjef
 E-post:an887@kirken.no
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Storfjord kirke, Rv868 6, 9046 Oteren
Publisert 2023-05-10
Søknadsfrist 2023-05-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger