Prest under utdanning i Gamvik

Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Er du glad i å være ute i all slags vær og synes at bålkaffe smaker bedre enn kaffelatte er dette stillingen for deg!

Det er ledig stilling som prest under utdanning(PUU) med tjeneste i Gamvik sokn. Stillingen har Gamvik sokn som særskilt tjenestested og Hammerfest prosti som tjenestedistrikt.

Stillingen er fast og lyses ut som en rekrutteringsstilling innenfor ordningen Prest under utdanning. I stillingen er det satt av tid til studier, normalt 40%. Du kan søke på stillingen hvis du med inntil 120 studiepoeng vil oppfylle kvalifikasjonskravene for menighetsprester. I stillingen gis det i inntil 4 år for å fullføre studiene.

Ved tilsetting utarbeider du sammen med arbeidsgiver og studiested en individuell plan for studieprogresjon og arbeidsmengde.  

Underveis i studiet følger du programmet for Veien til vigsling (VTV), og får i tillegg oppfølging av en personlig mentor. Ved fullført studieløp og VTV er du kvalifisert for å kunne vigsles til tjeneste som sokneprest i Gamvik sokn.

Etter fullførte studier lønnes stillingen etter vilkår i gjeldende tariffavtale for den aktuelle stillingstypen. Det vil normalt være 2 års bindingstid etter studieperioden. 

Dersom du ønsker å søke stillingen, må du kontakte en utdanningsinstitusjon for å få en bekreftelse på at du er kvalifisert til opptak på aktuelle studier. Du som søker stillingen oppfordres til å skissere et konkret studieløp som en del av søknaden.  Les mer om ordningen Prest under utdanning på kirken.no, eller ta kontakt med oss om du har spørsmål. 

Dette er en stilling for deg som kan jobbe selvstendig og finne gode løsninger på egenhånd!

Gamvik sokn er identisk med Gamvik kommune og har 1150 innbyggere. Det er landets nordligste fastlandskommune og ligger på østsiden av Nordkynhalvøya. Det samarbeides om flere funksjoner med nabokommunen Lebesby.

Havet har alltid vært det viktigste livsgrunnlaget for folket her. Befolkningen er flerkulturell med mange nye innbyggere, hovedsakelig fra Øst-Europa. Mange familier har en kystsamisk tilknytning, og reindriftssamene er aktive på fjellet når reinsdyr skal ledes til og fra sine beiteområder i området.

Det er 3 kirker i soknet, Gamvik kirke, Mehamn kirke og Hop kirke. Soknet har menighetskontor i Mehamn og betjenes av PUU, kirkeverge, organist og kirketjenere. Disse utgjør en trivelig stab som møtes jevnlig.

Det holdes også friluftsgudstjenester. Da drar kirka ut der folk møtes og oppslutningen er god.
Oppslutningen om gudstjenester og kirkelige handlinger er varierende, men prosentvis høy.
I 2022 var det 30 gudstjenester med 989 deltakere, 3 dåp, 5 konfirmanter, 2 vielser og 14 begravelser.
 Samarbeidet med skoler og barnehage er godt. Det er tradisjon for påske- og julevandring med barnehagene og skolegudstjenester før jul.

De siste årene har Gamvik og Lebesby sokn innledet et tettere samarbeid om blant annet trosopplæringen. Det vil være naturlig å samarbeide om prestetjenesten med soknepresten i Lebesby.I prostiet er det prost og 7 menighetsprester som møtes jevnlig og har et svært godt kollegafellesskap.
PUU deltar i prostiets beredskap, gjør tjenester i prostiet og inngår i kommunenes kriseteam. Det er til dels lange avstander i soknet og en del kjøring må påberegnes.

Det hører ikke bolig til stillingen, men vi er behjelpelige med å skaffe bolig tilpasset den som kommer.

Kvinner oppfordres til å søke.

 
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest fjfr. Politiregisterloven)

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver

Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprest

Kvalifikasjoner

 • Kandidat som med 120 stp kan oppnå cand.theol/kvalifikasjonskravene i tjenesteordning for menighetsprester §3. 
 • Søkere som har rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet, eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.theol kan søke stillingen og tilsettes på ordinære vilkår
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse  vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil

Personlige egenskaper

 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter
 • Bidra inn i prostifellesskapet

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som 0950 prestevikar
 • Ved ansettelse som PUU vil normalt 40% av arbeidstiden gjennom perioden bli benyttet til studier
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Det som tilsettes får en mentor.
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge

 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Hammerfest prosti tilhører virkemiddelsonen, dette gir mulighet for blant annet avskriving av studielån, lavere skatt og gratis barnehage. For ytterligere info se; tiltakssonen.no

 

Nord-Hålogaland bispedømme 

er Norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. 

Her møter du:
- storby og landsbygd, tradisjonelle næringsveier og høyteknologi, gjerne i kombinasjon
- et rikt kulturliv og mektige naturopplevelser, et samfunn som gjennom generasjoner har vært preget av kulturmøter
- samisk og kvensk språk og kultur
- et kirkeliv som favner hele bredden i kirken vår

 

Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være:

Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke
Åpen:  Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold
Tjenende:  Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket
Misjonerende:  Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt

I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder:
Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv.

Hammerfest prosti:
Består av 8 sokn: 
 Gamvik sokn, Hammerfest sokn, Kokelv sokn, Kvalsund sokn, Lebesby sokn, Måsøy sokn og Nordkapp sokn. 
5 fellesråd: Gamvik, Hammerfest, Lebesby, Måsøy og Nordkapp kirkelige fellesråd.

 

Kontaktinformasjon:

Jon Atle Birkeland
Prost
 
Audun Sæbø
Personalsjef
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Gamvik kirke, Kirkeveien 81, 9775 Gamvik
Publisert 2023-09-13
Søknadsfrist 2023-10-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger