Prost - Nord-Gudbrandsdal prosti

Nord-Gudbrandsdal prosti ligger i hjertet av Sør-Norge og omfatter de syv kommunene; Skjåk, Lom, Vågå, Lesja, Dovre, Nord-Fron og Sel. Store deler av de mektige og vakre fjellområdene Jotunheimen, Breheimen, Dovre og Rondane tilhører prostiet. Dette preger befolkningen. Det er en staut og trofast folkekirke. Det er opparbeidet gode samarbeidsprosjekter i prostiet, og vi jobber videre for å utvikle enda bedre samarbeidsformer prestene imellom og soknene imellom. Målsetningen er å bygge opp en levende folkekirke her for alle de døpte og å åpne kirken(e) for folks tro og hverdag.

Nord-Gudbrandsdal prosti har til sammen ca 25000 innbyggere. Vi har 10 prestestillinger. Prosten som også er 1/2 menighetsprest, 8 sokneprester og 1 prostipreststilling som 1/2 er menighetsprest i Sel og 1/2 prostiprest. Prosten skal lede og utvikle prestetjenesten i prostiet etter "Tjenesteordning for proster". Dette er et område som er veldig folkekirkelig. Vi har den største oppslutningen i landet for dåp, konfirmasjon og begravelser. Vi arbeider hardt for å opprettholde denne oppslutningen. Det legges stor vekt på tverrfaglig samarbeid i nært samarbeid med kirkevergene. Hver måned har prestene konvent. Konventet har blitt et stadig viktigere forum etter som samarbeidet i prostiet øker. Erfaring og utdanning innen administrasjon og ledelse vil vektlegges da 50% av stillinger er ledelse av prestetjenesten. 

Prostiet har 7 kommuner med sine fellesråd og sine kirkekontorer. Det er 16 sokn og 19 kirker. I tillegg er det mange andre gudstjenestesteder. Vi har vel en million gjestedøgn med hyttefolk og turister. Fjellet, jakt og fiske er hovedatraksjoner. Hovedleden på pilegrimsveien mellom Oslo og Nidaros går gjennom vårt område, også sideleden fra Valldal er nå åpnet. Det er et stadig økende antall pilegrimer.

Vi har nye kontorer sentralt på Otta. Her vil ved siden av kirkeverge, diakon, trosopplærer og to saksbehandlere, tre prester ha sine hovedkontor; prost, sokneprest og prostiprest. Det er veldig bra kontorforhold og godt samarbeidsklima på kontoret.

Menighetspresttjenesten er knyttet til Sel kirkelige råd som er menighetsråd og fellesråd for alle tre soknene; Sel, Nord-Sel og Heidal. Dette er en godkjent prøveordning. I Sel sokn (ca 3500 innbyggere) er Sel kirke som ligger på Selsverket rett nord for Otta. Den er en tømret og panelt korskirke fra 1742. I Sel Sokn ligger også Sjoa kapell, reist i 1978 på dugnad. Otta bykirke ligger på kontoret og har månedlige gudstjenester. Heidal sokn (ca 1400 innb.) er kjent for sitt enestående kulturlandskap og de mange fredede gårdsanlegg. Heidal kirke er en tømret korskirke, gjenreist etter brann og innviet i 1941. På kirkestedet ligger også det fredede Bjølstadkapellet med godt bevarte portalstaver fra 1000-tallet. I Nord-Sel sokn (ca 800 innb.) ligger Nord-Sel kirke som er en liten, tømret langkirke fra 1932. Altertavlen er fra 1681. På Jørundgard i Nord-Sel (ble bygd til filmen om Kristin Lavransdatter) er kapellet vigslet til kirkelig bruk. På Høvringen er det vigslet et fjellalter med jamnlige gudstjenester mest sommerstid og ved Putten seter ligger Rossbu kapell. Dette eies privat, men betjenes av prestene i Sel, og det er en del faste gudstjenester der hvert år. Alle kirkene og kirkegårdene er i god stand. 

Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten kan ikke påregnes. Grunn må vurderes i h.h.t. off.loven §25.

Den som blir tilsatt må framvise politiattest uten merknader.

Arbeidsoppgaver:

 • lede og utvikle prestetjenesten
 • utvikle tverrfaglig samarbeid
 • initierer og motivere til fagutvikling
 • styrke samarbeidet mellom ansatte og med rådene
 • 50% menighetstjeneste

Kvalifikasjoner:

 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå:

 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i stillingskode 0933 prost
 • Innskudd i Statens Pensjonskasse
 • Tjenestetelefon, skyssgodtgjørelse og tilskudd til tjenestedrakt etter gjeldende regelverk.
 • Tjenestebolig kan stilles til disposisjon hvis ønskelig
 • Tilsettingen skjer i h.h.t. gjeldende lov- og regelverk for tilsetting i Den norske Kirke.
 • Den som tilsettes må rette seg etter endringer i ansvar og arbeidsoppgaver samt tjenestedistrikt som i framtida kan gjennomføres innenfor lov-, regelverk og ny tjenesteordning for menighetsprester i Den norske kirke.
Arbeidsgiver Hamar bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Otta
Publisert 2018-09-11
Søknadsfrist 2018-10-01
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Hamar bispedømme

Hamar
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger