Bergen kirkelige fellesråd Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er et fellesorgan for Bergens 25 menigheter. BKFs oppgave er blant annet å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommune. BKFs visjon er og Speile Guds himmel i jordnært liv.

Administrasjonsleder

Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er arbeidsgiver for 160 ansatte i fellesrådet og i Den norske kirkes 25 menigheter i Bergen. Kirkevergen er daglig leder. BKF ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for menighetene og har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av kirkebyggene og gravplassene i Bergen. Vår visjon er «BKF- speiler Guds himmel i jordnært liv». Vi vil være en åpen, frimodig og troverdig organisasjon som legger til rette for en relevant kirke for byens folk. En kirke som skaper gode lokalsamfunn preget av nærhet, omsorg, identitet og kultur, i alle livets faser.

Bergen kirkelige fellesråd har ledig en 100 % fast stilling som administrasjonsleder, med arbeidssted for tiden i Fana sokn. Administrasjonsleder i Fana sokn må være en tydelig leder, med stor grad av engasjement og evne til å motivere sine ansatte. Vår leder må kunne arbeide selvstendig, være ryddig, strukturert og ha gode samarbeidsevner.

Med sine 15.000 medlemmer og to kirker er Fana et av Bergens største sokn og har som visjon «Møte Gud, møte hverandre».  Soknets strategiplan har som overordnet målsetting å «Bevare og utvikle menighetens oppslutning og deltakelse i Fana sokn».


Fana er ett sokn med to kirker: Fana kirke og Ytrebygda kirke. I begge kirkene er det selvstendig menighetsarbeid. I tilknytning til Fana kirke er et menighetssenter med rom for mange aktiviteter og kontor for alle tilsatte. I tilknytning til kirkene har Fana sokneråd opprettet to utvalg som skal ha fokus på gudstjenester og menighetsbyggende arbeid knyttet til hver sin kirke.

Soknet har en stor stab av heltids- og deltidstilsatte: sokneprest, prest, kapellan, administrasjonsleder, undervisningsleder, frivillighetskoordinator, to kantorer, barne- og ungdomsmusiker, to kirketjenere, administrasjonssekretær, og barne- og ungdomsarbeider/ sekretær i KFUK KFUM Fana.

Administrasjonsleders nærmeste overordnede er områdeleder for Fana prosti i Bergen kirkelige fellesråd.

Stillingens formål:
•          Administrasjonsleder skal ivareta daglige lederfunksjoner for menighetsrådet og være
            menighetsrådets administrative ressurs.
•          Administrasjonsleder er BKF sin representant i soknet
•          Administrasjonsleder skal i samarbeid med sokneprest, bidra til et godt samarbeid med
            alle i og utenfor staben.

Hovedoppgaver:
•          Saksbehandling, sekretær og ansvarlig for effektuering av menighetsrådets vedtak, samt
            administrere menighetens virksomhet i samarbeid med menighetsråd og stab.
•          Ansvar for økonomistyring, økonomirapportering og økonomisk planlegging, inkludert
            budsjettarbeid ol. Medlem av menighetens økonomiutvalg.
•          Fast medlem i menighetsrådets arbeidsutvalg og er rådets administrative representant.
•          Overordnede ansvar for menighetsrådets og fellesrådets virksomhet i
            menigheten, ivareta daglig ledelse og administrere stabsmøtet i samarbeid med
            sokneprest.
•          Personalansvar for ansatte som lønnes over fellesrådets budsjett, og kan påta seg
            personalansvar for menighetstilsatte etter avtale.
•          Påse nødvendig bemanning til enhver tid, innenfor gitte rammer.
•          Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Kvalifikasjonskrav:
- Høyere utdanning på bachelor/mastergradsnivå, fortrinnsvis innenfor fagområdene ledelse, økonomi       eller administrasjon.
- Søker med annen relevant utdanning/praksis kan vurderes
- Erfaring med ledelse og personalarbeid

- God økonomiforståelse
- God vurderingsevne og evne til å utføre arbeidet på en selvstendig, effektiv og kvalitativ god måte
- Kjennskap til lover og forskrifter på personalområdet og avtaleverket for KA-området
- Kjennskap til offentlig saksbehandling
- Gode samarbeidsevner
- God kjennskap til ulike dataverktøy

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Bergen kirkelige fellesråd kan tilby:
- Pensjonsordning gjennom Bergen kommunale pensjonskasse
- Ulykkes- og gruppelivsforsikring
- Bedriftshelsetjeneste


Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement.

 

Tiltredelse: Stillingen er ledig fra 01.januar 2019

Særskilte krav:
Søker må være medlem av Den norske kirke.

Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter: https://www.e-skjema.no/bkf 
Stilling med saksnummer: 18/313
Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning.

Kopi av vitnemål og attester tas med på evt. intervju. Vi ber om søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner, om å legge ved norske oversettelser.

Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter Offentlighetsloven § 25. Dette bør i så fall begrunnes, slik at Bergen kirkelige fellesråd kan vurdere meroffentlighet etter Offentlighetsloven § 11. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt områdeleder Ann Carina Raknes, tlf. 408 09 230,

e-post: ar277@kirken.no eller sjef for menighetsavdelingen Tove Margrete Nordmark, tlf. 996 42 317, e-post: tn527@kirken.no.

 

 

SØKNADSFRIST: 18.11.2018

Arbeidsgiver Bergen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bergen
Publisert 2018-10-26
Søknadsfrist 2018-11-18
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bergen kirkelige fellesråd

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger