Nord-Hålogaland Bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme er et flerkulturelt bispedømme som er preget av "de tre stammers møte" hvor samisk og kvensk er fremtredende kulturtrekk. Bispedømmet har etablert gode kontakter med kirkene i Barentsregionen.

Sokneprest i Målselv sokn - Indre Troms prosti

Nord Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon. Kjerneverdier er "Åpenhet, Tillit, Raushet og Utviklingsorientert". Dette ønsker vi skal være styrende for alle tjenester, alt arbeid, alle engasjement og alle medarbeidere. Nord-Hålogaland bispedømme har som hovedmål å være: Bekjennende, ved at vi stadig fornyes i troen på den treenige Gud. Misjonerende, ved at vi lokalt og globalt vitner om forsoningen i Jesus Kristus. Tjenende, ved at vi viser omsorg for medmennesker og arbeider for fred, rettferdighet og vern om skaperverket. Åpen, ved at vi bygger fellesskap med respekt for ulikheter. I gjeldene strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder: Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv. Indre Troms prosti: Består av 7 sokn: Balsfjord sokn, Bardu sokn, Lavangen sokn, Malangen sokn, Målselv sokn, Salangen sokn og Øverbygd sokn. Fem fellesråd: Balsfjord, Bardu, Lavangen, Målselv og Salangen kirkelige fellesråd. Se også lokale nettsider. Vi foretrekker elektronisk søknad. For informasjon 77 60 39 60.

Det er ledig stilling som sokneprest i Målselv sokn i Indre Troms prosti fra 01.08.

Stillingen har Målselv sokn som særskilt tjenestested og Indre Troms prosti som tjenestedistrikt. På sikt vil Indre Troms prosti opphøre. Målselv sokn, sammen med de fleste andre sokn i nåværende Indre Troms prosti, vil da bli en del av nye Senja prosti.

Den senere tid er det jobbet aktivt i forhold til det diakonale i Målselv sokn; med bl.a. ukentlige formiddagstreff, sorggruppe og julemiddag i kirka etter gudstjenesten julaften. Dette arbeidet skjer av og i samarbeid med frivillige. Det er også et godt etablert samarbeid med sykehjemmet og demensavdelinga i forhold til ukentlige og månedlige andakter.

Vi leter etter en prest med sans for strategisk diakonalt arbeid, en som kan være brobygger og skape kontakt med de forskjellige lag og foreninger i soknet. Menigheten ønsker å utvikle den diakonale profilen videre. 

I tillegg søker vi en prest som liker å engasjere seg i barne- og ungdomsarbeid. Mye av dette arbeidet skjer i samarbeid med kateket og kantor. 

Målselv sokn er den mest folkerike delen av Målselv kommune (nerbygda) med ca.5.000 mennesker. Det er et utstrakt samarbeid med Øverbygd sokn, som også er en del av Målselv kommune. 

Målselv er en spredtbodd kommune med flere små sentre, deriblant kommunesenteret på Bardufoss. Nær Bardufoss sentrum ligger Bardufoss lufthavn. Avstand til Tromsø er ca. 130 km. fra Bardufoss. E6 går tvers igjennom soknet.

I Målselv sokn er det 3 barneskoler, 1 ungdomsskole, 1 sameskole og 1 videregående skole. 

Målselvkulturen har god balanse mellom tradisjon og fornyelse, selv om tradisjonene, slektsrøttene og båndene til dalførene på det indre Østlandet er sterke og grunnleggende i døla-kulturen. Språk, dialekter og interessefelt avspeiler denne sterke og fine forbindelsen.

Forsvaret har en solid posisjon i Målselv kommune og kommunene rundt. Det er flere militære anlegg i soknet og et stort antall feltprester i prostiet. 

Målselv sokn har 2 kirker: Målselv kirke fra 1978 og Heggelia kapell fra 1961.
Driften av Heggelia kapell er basert på et sivilt/militært samarbeid, både personalmessig og økonomisk. 

Det er 7 kirkelige stillinger som har hele kommunen som sitt ansvarsområde. Sokneprestene har hovedansvar for hvert sitt sokn. Kirkekontoret er lokalisert i lyse og trivelige lokaler på Bardufoss. Her har begge sokneprestene sine kontorer, sammen med kirkeverge, konsulent og kateket. Kirketjenere og kantor har sine kontorer i Målselv kirke.

Av nøkkeltall for Målselv sokn kan nevnes fra 2018:
39 gudstjenester (søn- og helligdager), 32 dåp, 42 konfirmerte, 5 vigsler og 46 begravelser. Soknepresten i Øverbygd har faste tjenester i Målselv sokn.

Kvinner oppfordres til å søke. Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste. Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
 • Fast sete i menighetsråd
 • Konfirmantundervisning i samarbeid med kateket
 • Delta i menighetens trosopplæring
 • Bidra inn i prostifellesskapet

Kvalifikasjoner:

 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Det forutsettes at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.

Utdanningsretning:

 • Utdanningstittel: Prest

Utdanningsnivå:

 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og lederegenskaper
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne bidra til å videreutvikle menighetene i deres kulturelle kontekst
 • Kunne videreutvikle allerede eksisterende arbeid og samtidig har visjoner for framtiden

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
 • Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Pensjonsinnskudd
 • Mulighet til tre måneders studiepermisjon hvert femte år
 • Nytilsatte får tilbud om veiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bardufuss
Publisert 2019-04-12
Søknadsfrist 2019-04-22
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger