Nord-Hålogaland Bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme er et flerkulturelt bispedømme som er preget av "de tre stammers møte" hvor samisk og kvensk er fremtredende kulturtrekk. Bispedømmet har etablert gode kontakter med kirkene i Barentsregionen.

Sokneprest i Berg sokn 50% stilling - Senja prosti

Nord Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon. Kjerneverdier er "Åpenhet, Tillit, Raushet og Utviklingsorientert". Dette ønsker vi skal være styrende for alle tjenester, alt arbeid, alle engasjement og alle medarbeidere. Nord-Hålogaland bispedømme har som hovedmål å være: Bekjennende, ved at vi stadig fornyes i troen på den treenige Gud. Misjonerende, ved at vi lokalt og globalt vitner om forsoningen i Jesus Kristus. Tjenende, ved at vi viser omsorg for medmennesker og arbeider for fred, rettferdighet og vern om skaperverket. Åpen, ved at vi bygger fellesskap med respekt for ulikheter. Senja prosti: Består av 6 sokn og fellesråd: Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy sokn. Se også lokale nettsider. Vi foretrekker elektronisk sønad: se www.kirken.no/nord-haalogaland For informasjon 77 60 39 60.

Stillingen har Berg sokn som tjenestested og Senja prosti som tjenesteområde. 

Berg sokn på den vakre og ville yttersida av Senja - der Norges første kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås, startet sin gjerning for drøyt 50 år siden - søker ny sokneprest (50 %). Berg sokn har ledig inntil 20 % stilling som trosopplærer. Denne kan utvide soknepreststillingen om søker er interessert i det. Det tilbys rekrutteringsbolig i en OVF-bolig fra 1846 med 160 m² grunnflate og 1 ½ etasje, sentralt og lunt beliggende i kommunesenteret Skaland. 

Presten og kirken har en naturlig og viktig plass i nærmiljø og folkeliv, og bygdene preges av en positiv folkekirkelig holdning. Folket ønsker en prest som vil være tilstede i det som skjer, og bidra med trostolkning, visjoner og håp både i hverdag og fest, i sorg og glede. En særlig utfordring og mulighet til å nå bredt ut er trosopplæringen for barn og unge, som har tilnærmet full oppslutning. 

Trosopplæring, diakoni og gudstjenestearbeid tenkes i en helhet, og det er godt samarbeid med både kommune og næringsliv, skoler, barnehager, sykehjem, lag, foreninger, foreldre og enkeltpersoner. 

Berg sokn faller sammen med Berg kommune, med kommunesenteret Skaland 58 km vest for regionsenteret Finnsnes. Folketallet var 896 pr 1/10-2018. Hovednæringene er fiske, oppdrett og fiskeindustri, bergverk, turisme og offentlig forvaltning/tjenesteyting. Kommunen har 2 skoler og 2 barnehager, beliggende i Senjahopen og Skaland. Berg sykehjem ligger på Skaland. I Berg er det nå korte avstander mellom de to hoveddelene av kommunen (18 km). Berg kommune slås sammen med tre andre kommuner til Senja kommune fra 1/1-2020.

Prestekontoret ligger i kommunens rådhus 50 m fra presteboligen og er bra utstyrt. Det er 36 forordnede gudstjenester pr år i Berg sokn. I 2017 var det 8 døpte, 10 konfirmanter, 7 vigsler og 6 gravferder. Soknet har 3 kirker: Berg kirke (1955) på Skaland, Mefjordvær kirke (1918) og Finnsæter kapell (1982).

Berg sokn betjenes for tiden av sokneprest (50 %), kirkeverge (40 %), organist (25 %), trosopplærer (20 %), kirketjener (20 %) og renholder (8 %). Noen endringer kan finne sted i forbindelse med etableringen av Senja kirkelige fellesråd fra 1. januar 2020.

Prostesetet ligger i regions- og handelssenteret Finnsnes (58 km) med kulturhus og tre videregående skoler. Nærmeste flyplass Bardufoss er (105 km), og det er gode båt- og veiforbindelser til Tromsø og Harstad. Det er flotte tur- og fiskemuligheter både til lands og til vanns, sommer som vinter, og flere faste festival- og kulturarrangement.

Kvinner oppfordres til å søke. 
Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven).

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
 • Fast sete i menighetsrådet
 • Andakter ved institusjoner
 • Konfirmantarbeid og trosopplæring

Kvalifikasjoner:

 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målformer
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det forutsettes at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag
 • Utdanningstittel: Prest

Utdanningsnivå:

 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper:

 • Ha evne og vilje til å bli engasjert og engasjere andre
 • Kunne arbeide med barn og unge
 • Kunne arbeide selvstendig og i team med ansatte og frivillige
 • Kunne videreutvikle eksisterende arbeid og samtidig har visjoner for framtiden
 • Ser menighetenes behov både i et lokalt og i et større perspektiv

Språk:

 • Norsk

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes etter 1555 sokneprest,.
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer. Pensjonsinnskudd
 • Mulighet til tre måneders studiepermisjon hvert femte år.
 • Nyansatte tilbys veiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må: a) rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. Herunder avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål og tjenestedistrikt.
 • Arbeidsgiver er behjelpelig med å skaffe bolig.
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Skaland
Publisert 2019-04-12
Søknadsfrist 2019-04-22
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger