Sokneprest i Ofoten prosti med særskilt tjenestested Bjerkvik og Evenes

- Sør-Hålogaland består av 8 prostier, 44 fellesråd, 86 sokn. Det er 109 tilsatte i bispedømmet. - Biskop og bispedømmeråd har en felles administrasjon i Bodø med 15 tilsatte som har ulike rådgivende og forvaltningsmessige oppgaver innen Den norske kirke. - Sør-Hålogaland er et flerkulturelt bispedømme, og har et nasjonalt ansvar for lulesamisk kirkeliv. - Vår visjon er "Folkekirka i Sør-Hålogaland. Ei åpen dør i tro, håp og kjærlighet" .

Ofoten prosti består av soknene Ankenes, Ballangen, Bjerkvik, Drag/Helland, Evenes, Hamarøy, Kjøpsvik, Korsnes,
Lødingen, Narvik, Sagfjord, Skjomen og Tjeldsund. I prostiet er det nå
kirkelige fellesråd i Ballangen, Evenes, Hamarøy, Lødingen, Narvik og Tysfjord.

Bjerkvik og Evenes er nabosokn i kommunene Narvik og Evenes. Hvert av soknene har omtrent 1500 innbyggere hver.
Menighetene ligger på nordsiden av Ofotfjorden, og grenser mot Tjeldsund i
vest, Narvik i øst, og Skånland og Gratangen i nord. Begge soknene er ligger
ved Ofotfjorden med særdeles gode muligheter for friluftsliv på helårsbasis
både ved sjø og fjell. Det er et rikt kulturliv, med mange aktiviteter, lag og
foreninger. 

Som følge av Stortingets vedtak i kommunereformen, blir Narvik kommune slått
sammen med Ballangen og østre del av Tysfjord kommune til nye Narvik kommune
fra 1.1.2020. Evenes er en ettsokns kommune og Evenes menighetsråd har nylig
inngått driftssamarbeid med Narvik kirkelige fellesråd som følge av endringene
i kommune strukturen i Ofoten. Det er nytt at disse soknene nå har felles
prest. Soknepresten vil ha en nøkkelrolle for å etablere nye
samarbeidsstrukturer mellom de Bjerkvik og Evenes. 
Bjerkvik kirke er en langkirke fra 1955. Evenes kirke er en korskirke fra år 1800. Den ligger på Evenes, rett ved
Ofotfjorden med prestegården rett nedenfor. Bogen kapell er fra 1963. Det er
til sammen 4 kirkegårder i menighetene, tre i Evenes og en i Bjerkvik.

Soknepresten har en sentral rolle i trosopplæringsarbeidet og vil ha
hovedansvar for konfirmantundervisning som i all hovedsak foregår i Bårstua som
er en liten kirkestue rett ved hovedkirken. I Bjerkvik skjer undervisningen i
samarbeid med Narvik, Ankenes og Skjomen sokn men med egne samlinger for
konfirmantene i Bjerkvik kirke.
Det holdes forordnede gudstjenester på fire steder. Bjerkvik kirke, Evenes
kirke, Bogen kapell og Lavangseidet bedehuskapell i Evenes. Det er to sykehjem
i soknene.
Evenes har to samisk-norske gudstjenester pr. år på nord-samisk.

Det er i ferd med å etableres nye kontorer for prest både i Evenes rådhus og på Ellas Minne i Bjerkvik.
I tillegg til sokneprest betjenes Evenes sokn av kontorfullmektig/daglig leder
i 40% st. og organist i 40% st. Evenes har kirkegårdsarbeider/kirketjener i 100
st.
I Bjerkvik er det organist i 50% st., menighetskoordinator i Narvik samordner
kirkelige tjenester og det er kirketjener/kirkegårdsarbeider i 100% st.
Prostiet fikk trosopplæringsmidler fra 2013 og har nå innarbeidet dette
arbeidet. Bjerkvik har ca 10% trosopplæringsressurs gjennom samarbeidet med de
øvrige soknene i prostiet. Det har vært et aktivt barnearbeid i Evenes, dette
trenger nå en fornyelse. Det er god kirkesøkning til gudstjenestene i begge
sokn.

 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger.
  Soknepresten er en viktig leder i trosopplæringsarbeidet. 
  Tjeneste i prostiet i henhold til tjenesteordning for prester, ordning for beredskap og lokale ordninger. 
  Deltar på tjenestemøter i prostiet og fagsamlinger.

Kvalifikasjoner:

 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
  Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
  Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
  Praktisk teologisk utdanning
  Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
  God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker oss en allsidig prest med evne til initiativ og samarbeid.
  Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt.
  For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

Vi tilbyr:

 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig. 
  Evenes prestegård eid av OVF kan stilles til disposisjon som bolig for ny prest. Den har en spennende
 • kulturhistorie og den ligger vakkert til ved Ofotfjorden.
  Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA. 
  Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser. 
  Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse. 
  Bokmål er målform i skole og kirke. 
  Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV). 
  Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. 
  Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand. 
  Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).
Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bogen
Publisert 2019-07-10
Søknadsfrist 2019-08-19
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme

Bodø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger